سنتز پلیمر آلی کووالانسی پارا فنیلن دی آمین و کاربرد آن در حذف آلاینده های آلی کاتیونی و آنیونی از محلول های آبی و پساب های صنعتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش یک جاذب پارا فنیلن دی آمین- پلیمر آلی کووالانسی برای حذف آلاینده های آلی کاتیونی و سنتز شد. مشخصات جاذب با استفاده از تکنیک های طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX-mapping) و آنالیز BET مورد بررسی قرار گرفت . دو ترکیب رنگی متیلن بلو و متیل اورانژ به ترتیب به عنوان مدل آلاینده کاتیونی و آنیونی انتخاب شدند و قابلیت های جاذب در حذف آلاینده های آلی توسط آنها بررسی شد. نتایج بهینه برای رنگ متیلن بلو با استفاده از 01/0 گرم از جاذب، 7=pH ، دمای 25 درجه سانتی گراد و زمان تماس 5 دقیقه و برای رنگ متیل اورانژ، pH 4، دمای 25 درجه سانتی گراد و زمان تماس 5 دقیقه به دست آمد. هم دمای جذبی فرندلیچ با داده های هر دو رنگ در تطابق بود. حداکثر ظرفیت جذب تجربی به ترتیب برای رنگ های متیلن بلو 1/48 میلی گرم بر گرم و متیل اورانژ 6/38 میلی گرم بر گرم بود. داده های جذبی برای هر دو رنگ با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم همخوانی داشت. حذف هم زمان دو رنگ با استفاده از جاذب پارا فنیلن دی آمین- پلیمر آلی کووالانسی موفقیت آمیز و با کارایی حذف بیش از99% بود. جاذب با موفقیت برای حذف آلاینده های انتخاب شده از نمونه های حقیقی پساب صنعتی به کاربرده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
179 -197
لینک کوتاه:
magiran.com/p2451435 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.