تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مکمل یاری عصاره دانه انگور بر بیان VEGF و VEGFR-2 در بافت قلب رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به تنهایی یا همراه با مکمل یاری عصاره دانه انگور بر بیان VEGF و VEGFR-2 در بافت قلب رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین (STZ) اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و تجربی می باشد. تعداد 32 سر رت ویستار نردیابتی به صورت تصادفی در چهار گروه هشت تایی شامل گروه های کنترل، مکمل، تمرین و تمرین+ مکمل تقسیم شدند.دیابت نوع1 با تزریق STZ به میزان  55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن القا شد. برنامه تمرین هوازی به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته با شدت هفتاد درصد اجرا شد. مصرف عصاره هسته انگور نیز به صورت روزانه بود. بعد از دوره تمرینی موش ها کشته شده و بافت قلب جدا شد. بیان ژن های VEGF و VEGFR-2 در بافت قلب اندازه گیری شد. یافته های حاضر نشان داد که بیان VEGF بافت قلب در گروه های تمرین، مکمل و تمرین+مکمل در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری بیشتر است (05/0 > p). علاوه بر این، بیان VEGFR-2 در گروه های تمرین و تمرین+مکمل در مقایسه با گروه کنترل و مکمل افزایش معناداری را نشان داد (05/0 >p). نتایج حاضر نشان داد که تمرین هوازی به تنهایی و همراه با مکمل یاری عصاره هسته انگور نقش مهمی در افزایش بیان عوامل آنژیوژنیک در بافت قلب رت های دیابتی نوع1 دارد. باوجود این، مصرف عصاره هسته انگور به همراه تمرین هوازی نمی تواند تاثیر سینرژیک بر بیان VEGF و VEGFR-2 داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
225 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!