فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری - سال شانزدهم شماره 2 (زمستان 1402)

مجله زیست شناسی جانوری
سال شانزدهم شماره 2 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/09
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمدجاوید اکبریان، حسین عزیزی* صفحات 1-14

  روزانه بیش از 100 میلیون اسپرم به وسیله دستگاه تولیدمثلی جنس نر تولید می شود که هدف نهایی آن تولیدمثل و باروری در جنس نر است. هنگام شکل گیری جنین، سلول های زایا بدوی به بیضه ها مهاجرت می کنند و به سلول های زایا نابالغ به نام اسپرماتوگونی تبدیل می شوند و سیر تکامل را تا تبدیل شدن به یک اسپرم بالغ طی می کنند که اصطلاحا این سیر تکاملی اسپرماتوژنز نام دارد. اسپرماتوژنز صحیح و در نتیجه باروری موثر به عوامل مختلفی از جمله راندمان سلول های سرتولی بستگی دارد. حاصل مطالعات محققان نشان دهنده رابطه مستقیم مورفولوژیک این سلول ها با سلول های زاینده است و اهمیت این سلول های سوماتیک درون لوله های اسپرم ساز را به خوبی نشان می دهد. اولین بررسی های ساختاری و احتمالات در رابطه با عملکرد این سلول ها به بیش از 150 سال پیش برمی گردد. زمانی که انریکو سرتولی 23 ساله برای اولین بار ساختار این سلول های سوماتیک را مورد ارزیابی قرار داد. نتیجه سال ها تحقیق و پژوهش محققان در رابطه با عملکرد و اثرات متفاوت این سلول ها کمک بسیاری در حوضه مطالعاتی ناباروری کرده است و همین امر موجب توجه بیشتر به مکانیسم های حاکم بر عملکرد صحیح فیزیولوژیک این سلول ها و واکاوی چرایی اختلال در آن گشته است تا شاید بتوان با درک بهتر ویژگی ها و عملکرد سلول های سرتولی، گامی موثر جهت درمان اختلالات در باروری مردان برداشت .

  کلیدواژگان: سلول های سرتولی، اسپرماتوژنز، بیضه، سلول های سوماتیک
 • سید ایوب احمدی، طاهره ناجی*، رحیم احمدی صفحات 15-24
  سرطان روده بزرگ یکی از شایع ترین تومورها در جمعیت انسانی است. داروهای زیادی جهت درمان انواع مختلف سرطان در بازار موجود می باشد ولی به علت اثرات سمی و تاثیرات جانبی استفاده از آنها محدود شده است و در دهه اخیر متخصصین این حوزه بدنبال جایگزین مناسب برای داروهای ضد سرطانی رایج می باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی مقایسه اثرات داروی اگزالی پلاتین بر میزان نیتریک اکساید در رده سلولی سرطانی کولورکتال SW480 و غیر سرطانی HEK293 انجام شده است. در این مطالعه تجربی، اگزالی پلاتین در غلظت های 95/1، 9/3، 8/7، 6/15، 25/31، 5/62، 125، 250 و 500 میکروگرم در میلی لیتر تهیه شد و اثر سیتوتوکسیک بر روی سلول های SW480 و HEK293 با استفاده از روش MTT بررسی شد. اکسید نیتریک با استفاده از روشGriess  اندازه گیری شد و از روش Real Time PCR برای ارزیابی بیان ژن iNOS استفاده شد. در نهایت، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اگزالی پلاتین در غلظت های 8/7 تا 250 میکروگرم بر میلی لیتر روی سلول های  SW480 اثر کشنده ای بر روی سلول دارد اما دربقیه غلظت ها هیچ اثر سمیت سلولی بر روی رده ی سلولی طبیعی نشان نداد. اگزالی پلاتین در غلظت های 10، 20 و 40 میکروگرم در میلی لیتر تولید اکسید نیتریک در رده های سلولی  SW480به طور قابل توجهی متفاوت از سلول های  HEK293به عنوان رده سلولی نرمال است. نتایج Real Time PCR نشان داد که بیان ژن iNOS در سلول های SW480 و HEK293 تفاوت معنی داری با گروه کنترل ندارد (05/0 p >).
  کلیدواژگان: اگزالی پلاتین، سرطان کولون، SW480، HEK293، نیتریک اکساید
 • قدرت عبادی مناس* صفحات 25-34
  در عصرحاضر به دلیل استفاده بی رویه از سموم و مقاوم شدن آفات نسبت به آنها ، هر سال نوع جدیدی از سموم تولید و وارد بازار می شود. موونتو، جدیدترین حشره کشی است که امروزه در باغات پسته، برای کنترل آفت پسیل مورد استفاده قرار می گیرد که عوارض جانبی آن بر روی سیستم تولیدمثلی مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر موونتو برروی قابلیت باروری در موش های کوچک سفید نر آزمایشگاهی بود. در این تحقیق تعداد 18 موش نر بالغ و سالم تهیه و در شرایط استاندارد نگهداری شد. موش ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. هر گروه شامل 9 موش بود. گروه تجربی سم موونتو را به مقدار 79 میلی گرم/کیلوگرم و گروه کنترل به همان نسبت آب مقطر را به صورت روزانه و به مدت 60 روز از طریق دهانی بوسیله گاواژ دریافت نمودند. در پایان آزمایش موش ها با تزریق مخلوطی از زایلازین و کتامین، آسان کشی و دم اپیدیدیم بیضه موش ها جدا و در محیط کشت HTF قرار داده شد. تعداد اسپرم، قابلیت زنده ماندن اسپرم، میزان شکستگی DNAی اسپرم، تعداد اسپرم های نابالغ و توانایی لقاح اسپرم ها در محیط آزمایشگاهی ، تعداد جنین دو سلولی و تعداد بلاستوسیت ارزیابی شد. داده های حاصل از تحقیق به روش ANOVA بررسی و تحلیل آماری شد. یافته ها نشان داد در گروه تجربی نسبت به کنترل ؛ تعداد اسپرم های زنده، درصد اووسیت های لقاح یافته، تعداد جنین دوسلولی و چهار سلولی و تعداد بلاستوسیت به طور معنی داری کاهش یافته بود. همچنین تعداد اسپرم گروه تجربی نسبت به کنترل کاهش یافته ولی معنی دار نبود. اما تعداد اسپرم های نابالغ و شکستگی در رشته DNA گروه تجربی نسبت به کنترل بطور معنی داری افزایش یافته بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت سم موونتو با آسیب DNA و کروماتین اسپرم موجب کاهش باروری در موش می شود.
  کلیدواژگان: حشره کش، موونتو، باروری، جنین، موش نر
 • سیما عبادی نفت چالی، رمضان خان بابایی، عباسعلی دهپور جویباری*، رویا بیشه کلائی، اسماعیل فتاحی صفحات 35-44

  دیازینون (DZN) یک حشره کش ارگانوفسفره است که باعث ایجاد طیف گسترده ای از اثرات پاتولوژیک بر روی دستگاه تناسلی مردان، اختلال در تولید  و کیفیت اسپرم و مشکلات باروری می شود. این مطالعه به بررسی اثر محافظتی تیمار کوآنزیم Q10 بر کیفیت اسپرم، سیستم اکسیدان/آنتی اکسیدان و هیستوپاتولوژی بافت بیضه در موش های صحرایی نر پس از مواجهه با دیازینون پرداخت. این مطالعه تجربی حاضر، 16 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار آلبینو با وزن تقریبی 150 تا 230 گرم که از مرکز نگهداری از حیوانات تهیه شدند صورت پذیرفت. حیوانات به طور تصادفی به چهار گروه چهارتایی تقسیم شدند و به صورت تزریق درون صفاقی به مدت 30 روز مورد آزمایش  قرار گرفتند که شامل: گروه مواجهه دیازینون (50 میلی گرم/کیلوگرم دیازینون محلول در روغن کنجد به صورت تزریق درون صفاقی) گروه کوآنزیم  Q10و دیازینون  (50 میلی گرم/کیلوگرم دیازینون و 10 میلی گرم/کیلوگرم کوآنزیم Q10 محلول در روغن کنجد به صورت تزریق درون صفاقی)، گروه کوآنزیم Q10 (10 میلی گرم/کیلوگرم کوآنزیم Q10 محلول در روغن کنجد) و گروه کنترل (5/1 میلی گرم/کیلوگرم روغن کنجد) به صورت تزریق درون صفاقی بود. پس از تیمار کوآنزیم Q10 با دیازینون، افزایش معنی داری در تعداد و تحرک اسپرم و کاهش مرگ و میر اسپرم مشاهده شد (05/0 p <). قرار گرفتن در معرض دیازینون با تیمار کوآنزیم Q10 توانست سبب کاهش سطح مالون دی آلدهید (MDA) و افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در مقایسه با گروه دیازینون شود (05/0 p <). مواجهه همزمان با دیازینون  و تیمار کوآنزیم Q10 منجر به کاهش آسیب هیستوپاتولوژیک بیضه پس از مواجهه با دیازینون شد.  به نظر می رسد که کوآنزیم Q10 می توانند اثر محافظتی خوبی در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از مواجهه با سم دیازینون به دستگاه تناسلی مردان داشته باشند.

  کلیدواژگان: کو آنزیم Q10، دیازینون، ناباروری، استرس اکسیداتیو، آسیب بافتی
 • علی اسماعیلی، امیرداور فروزنده، حسین امیدی میرزایی*، محمد کریمی، بهزاد اخلاقی، کیان صادقی صفحات 45-55
  به منظور بررسی تاثیر خوراک آغازین بافت دار با تعیین کم و زیاد نسبت پروتیین به انرژی بر قابلیت هضم، فراسنجه های شکمبه ای و خونی گوساله های شیرخوار آزمایش حاضر انجام گرفت. بدین منظور از تعداد  48 راس گوساله هلشتاین (نر و ماده)، در قالب یک طرح فاکتوریل، با 4 تیمار و در 12 تکرار برای هر تیمار استفاده شد. گروه های آزمایشی شامل: 1) خوراک آغازین آردی آسیاب با سطح پروتیین 18 درصد؛ 2) خوراک آغازین آردی  با سطح پروتیین 22 درصد؛ 3) خوراک آغازین بافت دار با سطح پروتیین 18 درصد؛ و 4) خوراک آغازین بافت دار با سطح پروتیین 22 درصد بود. در این آزمایش قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی گوساله های شیرخوار اندازگیری شد. اثر متقابل بین اثرات اصلی برای میزان بتا هیدروکسی بوتیرات خون در روز 70 آزمایش معنی دار بود (05/0 >p). به این صورت که خوراک آردی با 18 درصد پروتیین پایین ترین میزان بتا هیدروکسی بوتیرات را داشت. اثر متقابل بین اثرات اصلی برای سایر فراسنجه های خونی معنی دار نبود (05/0 <p). اثر متقابل بین اثرات اصلی برای فراسنجه های شکمبه ای و قابلیت هضم تحت تاثیر شکل و سطح پروتیین خوراک آغازین قرار نگرفت (05/0 <p). بطور کلی تفاوت چشمگیری بین خوراک بافت دار و آسیاب درشت همچنین سطح پروتیین 18 و 22 درصد در گروه های مورد آزمایش مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: خوراک آغازین، خوراک بافت دار، فراسنجه های شکمبه ای و خونب، قابلیت هضم، گوساله های شیرخوار
 • نجیبه قناعت پیشه، موسی کشاورز*، حامد میر صفحات 57-70
  مهارکننده های آنزیم آلفا آمیلاز از تبدیل پلی ساکاریدها به مونوساکاریدها پیشگیری می کند. مهار این آنزیم از جذب قندهای ساده دستگاه گوارش و در نتیجه پیشگیری از افزایش سطح گلوکز خون موثر بوده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر عصارهای اتیل استات، متانول و آب- متانول از خیار دریایی Holothuria parva بر مهار آنزیم آلفا آمیلاز است. در این پژوهش از پوسته و امعاء و احشاء گونه Holothuria parva ابتدا عصاره گیری براساس افزایش قطبیت انجام گرفت و در مرحله بعد فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در حضور عصاره های مختلف تحت شرایط سنجش فعالیت آنزیمی به روش رنگ سنجی DNSA تعیین شد و  IC50 (غلظتی از عصاره ها که برای برای مهار 50 درصد فعالیت آنزیم مورد نظر بوده است) بدست آمده و با مقدار آکاربوز به عنوان کنترل مثبت مقایسه شد. در این بررسی نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره ها درصد مهارکنندگی افزایش یافته و در بین تمام عصاره ها بیشترین درصد مهارکنندگی مربوط به آکاربوز در غلظت 8/0 میلی گرم/میلی لیتر برابر 92/96 درصد و کمترین مقدار آن مربوط به عصاره آب-متانول پوسته در غلظت 2/0 میلی گرم/میلی لیتر برابر با 79/61 درصد بوده و درصد بازدارندگی آکاربوز در هر دو اجزای بدنی نسبت به سایر عصاره ها بالاتر است (IC50 برابر با 18/88- 74/91 میلی گرم/میلی لیتر). با توجه به اثر مهاری عصاره های استخراج شده از گونه Holothuria parva بر آنزیم آلفا آمیلاز در آینده می توان در زمینه تولید داروهای ضددیابتی با منشا دریایی با حداقل عوارض جانبی نامطلوب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: خیار دریایی، دیابت، خلیج فارس، آکاربوز، خارپوستان
 • مریم کریمی دهکردی*، ایمان جعفری، گوزل رهبر، منیره شفاهی، فروغ محمدی صفحات 71-81
  این مطالعه به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ترب سیاه (Raphanus sativua) بر شمارش کامل سلول های خونی و عملکرد کلیه در موش سوری انجام شد. 40 سر موش سفید به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. موش های گروه کنترل فقط محلول فیزیولوژیکی دریافت کردند و موش های گروه دوم تا چهارم به ترتیب، روزانه به میزان 50، 100 و 150 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن، عصاره گیاهی ترب سیاه از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. پس از دوره آزمایش 21 روزه، خونگیری از قلب جهت شمارش کامل سلول های خونی (هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و سفید) و اندازه گیری ازت اوره و کراتینین سرم انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار با عصاره ترب سیاه در هیچ کدام از دوزهای مورد مطالعه، تغییر معنی داری در شمارش سلول های خونی و میزان ازت اوره و کراتینین ایجاد نمی کند (05/0< p). این نتایج با بررسی هیستوپاتولوژیک کلیه تایید شد. تیمار موش ها با عصاره ترب، منجر به کاهش غیر معنی دار ازت اوره خون و کراتینین نسبت به گروه کنترل گردید. همچنین با افزایش دوز عصاره، میزان ازت اوره و کراتینین در هر گروه نسبت به گروه قبلی کاهش داشت، هر چند این کاهش معنی دار نبود (05/0< p). نتایج مطالعه حاضر حاکی از عدم سمیت کلیوی عصاره در دوزهای مصرفی در مطالعه می باشد و می توان گفت در شرایط فیزیولوژیک، استفاده از عصاره هیدروالکلی ترب سیاه نه تنها در دوزهای بالا اثر سمی بر کلیه ندارد، بلکه دارای اثرات مثبت بر روی عملکرد کلیه می باشد.
  کلیدواژگان: ترب سیاه، عصاره هیدروالکلی، کلیه، موش
 • کیمیا کریمی ثانی، مهدی رضائی*، محمدرضا حسینچی صفحات 83-93

  بیماری نیوکاسل یکی از مهمترین بیماری های ویروسی پرندگان است که سالانه تلفات و خسارات فراوانی را در گله های طیور ایجاد می کند واکسیناسیون پرندگان یکی از مهمترین راهکارهای کنترل بیماری است. هدف از این مطالعه بررسی عیارپادتن حاصل از واکسن نیوکاسل و اثرات هیستوپاتولوژی در مرغ سبرایت می باشد. در این تحقیق تعداد 72 قطعه مرغ سبرایت یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی در دو گروه (باسه تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند. از روز اول تا انتهای دوره، شرایط پرورشی برای تمامی مرغ های سبرایت یکسان و تفاوت گروه ها با یکدیگر تنها در برنامه واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل بود. واکسیناسیون در گروه اول به صورت استفاده از واکسن کلون به صورت قطره چشمی در یک روزگی، تزریق واکسن غیرفعال نیوکاسل همراه با واکسن کلون به صورت قطره چشمی در 8 روزگی و استفاده از واکسن اونیو به صورت آشامیدنی در 15 روزگی بود. گروه دوم به عنوان گروه شاهد (بدون واکسیناسیون) در نظر گرفته شد. آزمون HI (Haemagglutination Inhibition) پس از دو نوبت خونگیری در روزهای 25 و 35، متعاقب واکسیناسیون برروی نمونه سرم های اخذ شده به عمل آمد. همچنین کوپ هیستوپاتولوژی از روده ها بعمل آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون تی تست نشان داد که میانگین عیار پادتن نیوکاسل در گروه واکسینه اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشتند (01/0 > p). همچنین نتایج موفومتری و موفولوژی واکسن نیوکاسل در بافت روده در گروه های واکسینه نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی دار را نشان دادند (05/0 > p). این مطالعه به عنوان یک پایش و راهبرد از نظر عیار پادتن تولیدی و اثرات هیستولوژی بعد از واکسیناسیون را در گله های سبرایت ارایه می کند.

  کلیدواژگان: نیوکاسل، عیار پادتن، هیستوپاتولوژی، مرغ سبرایت
 • سنا لوچ ملکی، محمدرضا حسینچی قره آغاجی*، سیامک علیزاده صفحات 95-107
  هدف از این مطالعه ارزیابی ساختارهای آناتومیکی دستگاه ادراری در فازهای نفروگرام و پیلوگرام و همچنین تعیین استانداردی دقیق برای اندازه کلیه ها، حالب ها و مثانه در سگ های ژرمن شیپرد بود. در این مطالعه از 14 قلاده سگ نژاد ژرمن شیپرد با میانگین سنی 7/2 سال و میانگین وزنی 12/35 کیلوگرم استفاده شد. برای مطالعات اوروگرافی، ابتدا برای تسکین هر حیوان داروی زایلازین و دیازپام تجویز شد و سپس ماده حاجب مگلومین کامپند به طور آهسته به ورید سفالیک تزریق شد. رادیوگرافی در حالت گماری های جانبی و شکمی -پشتی در دقایق صفر، یک و پنج پس از تزریق انجام شد و سپس این عمل هر 5 دقیقه تا دقیقه 60 ادامه یافت تا فاز پیلوگرام به طور کامل مشاهده شود. در رادیوگراف های جانبی هر یک از سگ ها، طول بدنه دومین مهره کمری اندازه گیری شد تا از آن به عنوان شاخصی در تعیین اندازه استاندارد کلیه ها استفاده شود. بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین نسبت طول، عرض و ضخامت کلیه سمت چپ و نسبت طول حالب سمت چپ به طول دومین مهره ی کمری در سگ های ژرمن شیپرد به ترتیب 69/2، 21/1، 24/1 و 47/6 بود و همین نسبت در کلیه سمت راست به ترتیب 77/2، 30/1، 28/1 و 28/8 بود. طبق نتایج رادیولوژیک، 15 دقیقه پس از تزریق ماده حاجب، فازهای نفروگرام و پیلوگرام مشاهده می شود که نشان دهنده عملکرد نرمال کلیه ها است. استانداردهای دقیق به دست آمده در این مطالعه می تواند در تفسیر نتایج و تصمیم گیری های بالینی برای تعیین اندازه طبیعی و غیرطبیعی کلیه ها، حالب ها و مثانه در سگ های نژاد ژرمن شیپرد استفاده شود.
  کلیدواژگان: آناتومی، اوروگرافی داخل وریدی، دستگاه ادراری، سگ ژرمن شیپرد
 • ثریا مهردوست، پریچهره یغمایی*، هانیه جعفری، آزاده ابراهیم حبیبی صفحات 109-122
  مقاومت انسولینی کبدی به شدت با NAFLD ارتباط داشته و فاکتور اصلی در بیماریزایی دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک است. مقاومت به انسولین سبب لیپولیز در بافت چربی شده و اختلال در تنظیم متابولیسم لیپیدی سبب انباشته شدن چربی در کبد می شود. در این مطالعه اثرات بربرین و سیتاگلیپتین برای بهبود مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی در موش های اسپراگ-داولی مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی شده است. گروه ها شامل: 1- کنترل (سرم فیزیولوژی به عنوان حلال آلوکسان)؛ 2- مدل (کبد چرب + آلوکسان)؛ 3- سیتاگلیپتین (کبد چرب + آلوکسان و 10 میلی گرم/کیلوگرم سیتاگلیپتین)؛ 4- بربرین (کبدچرب + آلوکسان و 150 میلی گرم/کیلوگرم بربرین)؛ 5- بربرین/سیتاگلیپتین (کبد چرب + آلوکسان و 5 میلی گرم/کیلوگرم سیتاگلیپتین و 75 میلی گرم/کیلوگرم بربرین). پس از اتمام دوره تیمار در شرایط بیهوشی خونگیری از قلب انجام گرفت و میزان پروفایل لیپیدی، گلوکز، انسولین سنجش شد. میزان تری گلیسرید (01/0 p <)، کلسترول (05/0 p <)،  LDL(01/0 p <)، اسید چرب آزاد (05/0 p <)، گلوکز ناشتا (05/0 p <) و انسولین (01/0 p <) در گروه تیمار توام نسبت به گروه مدل کاهش و HDL افزایش یافت که این افزایش معنی دار نبود. بربرین و سیتاگلیپتین بویژه در تجویز توام اثر مطلوبی در متابولیسم لیپیدها و مقاومت به انسولین دارند و می توانند به عنوان یک رژیم درمانی موثر برای هایپرلیپیدمی و کبد چرب در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: بربرین، سیتاگلیپتین، مقاومت به انسولین، کبد چرب، دیابت نوع 2
 • مرجان محمدعلی، علی غیاث الدین*، شیوا ایرانی، محمدامیر امیرخانی، مصطفی ده مرده ئی صفحات 123-132

  امروزه استفاده از گرافت های پوستی برای جایگزینی موقت پوست از دست رفته یا آسیب دیده در سراسر جهان انجام می شود. آلودگی های طبیعی می توانند روی پوست وجود داشته باشند و این آلودگی می تواند تهدیدی برای گیرندگان گرافت باشد. در این مطالعه، پس از دریافت نمونه گرافت پوست تمام ضخامت انسان و کشت آن در شرایط آزمایشگاهی، از نظر زنده مانی سلولی و وجود آلودگی باکتریایی به مدت 72 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان آلودگی میکروبی در حضور و عدم حضور آنتی بیوتیک جنتامایسین با غلظت 02/0 درصد توسط روش های استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. زنده مانی بالای سلول ها در طول مدت 72 ساعت در نمونه بافت پوستی نرمال توسط تست رنگ آمیزی آکریدین اورنج تایید شد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی، تصاویر رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین و تری کروم ماسون تفاوت بین دو گروه مورد آزمایش را به وضوح نشان داد. کشت گرافت پوست در عدم حضور جنتامایسین بدلیل آلودگی با باکتری، لایه های درم و اپیدرم (به جز لایه شاخی) را از دست داد که در تصاویر بدست آمده قابل مشاهده است. در نهایت نتایج بدست آمده تاثیر میزان آلودگی میکروبی بالا بر پوست را که می تواند در اثر عوامل مختلف باشد به خوبی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: گرافت پوستی انسان، زنده مانی، آلودگی باکتریایی، جنتامایسین
 • محسن محمدی ساعی*، هوشنگ لطف الهیان، فرزانه مهرابی، بهروز یاراحمدی، علیرضا چگنی، امین کاظمی زاده صفحات 133-145
  جلبک دریایی دارای خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال است که مصرف آن در جیره بلدرچین ها می تواند سبب تغییر رنگ و کیفیت گوشت گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سطوح مختلف جلبک Chromochloris zofingiensis بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی بود. تعداد 306 قطعه بلدرچین ژاپنی سه روزه در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار آزمایشی، 3 تکرار و 17 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی سطوح مختلف جلبک دریایی بودند (تیمار 1: فاقد جلبک (شاهد)، تیمار 2: 05/0 درصد، تیمار 3: 1/0 درصد، تیمار 4: 15/0 درصد، تیمار 5: 2/0 درصد و تیمار 6: 25/0 درصد جیره) که به جیره ی پایه افزوده شد. علاوه بر ثبت داده های مربوط به عملکرد، در 35 روزگی، به منظور بررسی کیفیت گوشت چهار قطعه بلدرچین از هر دو جنس نر و ماده به صورت تصادفی از هر تکرار انتخاب و کشتار شدند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف جلبک در جیره بلدرچین ها، بر میانگین افزایش وزن بدن، مقدار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و وزن زنده نبود (05/0p >)؛ اما تاثیر سطوح مختلف جلبک بر وزن لاشه معنی دار بود (05/0p <). همچنین تاثیر سطوح مختلف جلبک بر بازده لاشه معنی دار بود (05/0p <). در میزان مالون دی آلدیید گوشت، تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (05/0p >)؛ اما تفاوت معنی داری در درصد pH گوشت، ظرفیت نگهداری آب و درصد افت خونابه بین تیمارها مشاهده شد (05/0p <). در کل، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد استفاده از جلبک دریایی در سطح 1/0 درصد جیره می تواند در بهبود عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی، موثر باشد.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، جلبک سبز، کروموکلوریس زافینژنسیس، کیفیت گوشت، مالون دی آلدئید
 • فاطمه نورمحمدی، محمد مهدی فرقانی فرد*، وجیهه زرین پور، محمدرضا عباس زادگان صفحات 147-160
  سرطان مری به عنوان ششمین عامل مرگ و میر در اثر سرطان در جهان و هشتمین سرطان شایع در جهان می‎باشد. از شاخص ترین ویژگی های این سرطان مقاومت به شیمی-رادیو تراپی و درصد بالای عود مجدد در بیماران می باشد. مارکر بتا-کاتنین یکی از اصلی ترین عوامل متاستاز و تهاجم در بیماران می باشند. ژن EZH2 یک فاکتور تنطیمی بیان ژن بوده و تکثیر سلول های تومور را افزایش می دهد و پرتوانی سلول های بنیادی را حفظ می کند. EZH2 به طور غیرطبیعی در انواع سرطان های بدخیم بیان می شود. بتا-کاتنین یک جزء ساختاری از اتصالات چسبنده به همراه کادهرین و عامل اصلی سیگنال دهی مسیر Wnt در هسته است. بیان نابجای بتا-کاتنین (β-catenin) اغلب منجر به سرطان و متاستاز می شود. در این مطالعه وکتور خاموش سازی ژن EZH2 در باکتری اشرشیا کولی کلون و سپس استخراج شده و در سلول های رده سرطانی مری YM-1 ژن EZH2 خاموش شده است. سپس استخراج RNA و سنتز cDNA پس از تایید خاموش سازی ژن EZH2 بیان بتا-کاتنین با استفاده از تکنیک Real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. تست سلولی مهاجرت سلولی برای بررسی سرعت تهاجم سلول ها بعد از دستکاری ژنتیکی استفاده شد. نتایج، کاهش بیان بتا-کاتنین را در رده های سلولی تحت القای خاموش سازی EZH2 نشان داد. خاموش سازی EZH2 بطور معنی داری میزان رشد و مهجرت سلول های سرطانی مری را کاهش داد. نتایج حاکی از نقش ژن EZH2 در تنظیم بیان ژن بتا-کاتنین در سرطان سلول های سنگفرشی مری می باشد. با توجه به این که انتشار تومور یکی از مهمترین عوامل بدخیمی سرطانESCC می باشد و از طرفی این ویژگی های سرطان مری به علت متاستاز و تهاجم موجب مرگ زودرس بیماران می گردد، یافتن مارکر موثر در کنترل سلول های بنیادین سرطانی می تواند نویدبخش درمان بیماران ESCC باشد.
  کلیدواژگان: سرطان سلول های سنگفرشی مری، بتا-کاتنین، EZH2، shRNA
 • ماریا امیدی شاهسوندی، پریچهره یغمایی*، شهین احمدیان، آزاده ابراهیم حبیبی صفحات 161-174
  فیبریل های آمیلوییدی تجمعات رشته مانندی هستند که از باز شدن ساختار طبیعی و بدتاخوردگی انواع مختلف پپتیدها و پروتیین ها بوجود می آیند. این تجمعات آمیلوییدی با برخی از بیماری ها نظیر بیماری های تحلیل برنده عصبی و سیستماتیک از قبیل آلزایمر، پارکینسون و دیابت نوع دو در ارتباط می باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات مهاری ترانس چالکون در مهار فرایند فیبریلاسیون انسولین (پروتیین مدل) می باشد. در مرحله اول با استناد به مطالعات انجام شده، شرایط مناسب برای تشکیل فیبریل های آمیلوییدی برای پروتیین مدل مد نظر ما فراهم شد. سپس پپتید انسولین در حضور و عدم حضور ترانس چالکون به مدت 24 ساعت در شرایط تشکیل تجمعات آمیلوییدی انکوبه شد و فیبریل های تشکیل شده با تکنیک های مختلف از جمله مطالعه تغییرات جذب نوری کنگورد با تکنیک اسپکتروسکوپی، تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) و تصویربرداری و آنالیز تجمعات آمیلوییدی با میکروسکوپ فلورسان بررسی شدند در نهایت، با استفاده از روش داکینگ مولکولی توسط نرم افزار AutoDock برهمکنش های احتمالی ترکیب ترانس چالکون با پپتید انسولین تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش، کاهش قابل ملاحظه تجمعات آمیلوییدی را در نمونه تغییر داده شده نسبت به نمونه شاهد نشان داد.
  کلیدواژگان: تجمعات آمیلوئیدی، ترانس چالکون، انسولین، ترکیبات آروماتیک، کنگورد، تیوفلاوینS، داکینگ
 • راهله رهباریان* صفحات 175-187
  دیابت دستگاه تولید مثلی را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب اختلالات باروری در این بیماران می شود. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و هیپوگلیسمیک گیاه حرا، هدف از این مطالعه تعیین اثر فلاونویید تام اندام هوایی گیاه حرا بر میزان Bax، Bcl-2 و شاخص های استرس اکسیداتیو اسپرم اپیدیدیمی موش های صحرایی دیابت نوع یک می باشد. در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به گروه های مساوی شاهد، شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار تقسیم شدند. گروه های دیابتی تحت تیمار به مدت 30 روز غلظت های 50 و 100 میلی گرم/کیلوگرم فلاونویید برگ گیاه حرا دریافت نمودند. در پایان دوره درمان اسپرم ها از اپیدیدیم استخراج شدند. سپس میزان Bax، Bcl-2، مالون دی آلدیید همچنین میزان آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های اسپرم و همچنین قند خون ناشتا و میزان 8 هیدروکسی 2 داکسی گوانوزین (HOdG) در نمونه های مورد بررسی توسط روش الایزا سنجش شد. با توجه به نتایج به دست آمده، میزان Bcl-2، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های اسپرم موش های صحرایی دیابتی تحت تیمار با غلظت های 50 و 100 میلی گرم/کیلوگرم فلاونویید برگ گیاه حرا در مقایسه با گروه شاهد دیابتی به صورت وابسته به دوز تزریقی به طور معنی داری افزایش و سطوح Bax و مالون دی آلدیید، FBS و HOdG به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 >p). تجویز فلاونویید برگ گیاه حرا سبب کاهش آپوپتوزیس و استرس اکسیداتیو در اسپرم موش های صحرایی دیابتی نوع یک می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، حرا، آپوپتوزیس، اسپرم، موش صحرایی
 • یاسر رحیمیان، فرشید خیری*، مصطفی فغانی صفحات 189-202
  به منظور بررسی اثر مصرف جیره های مکمل شده با سطوح مختلف ویتامین E، سیزامین و تیموکویینون بر چالش پاسخ سیستم ایمنی سلولی ، ریخت شناسی، جمعیت میکروبی روده و بیان ژن MUC2 در بلدرچین های ژاپنی تخم گذار، تعداد210 قطعه بلدرچین ژاپنی ماده در سن 35-85 روزگی با 7 تیمار آزمایشی شامل گروه شاهد و مصرف کننده ویتامین E، تیموکوینیون و سیزامین با سطوح 100 و 200 میلی گرم/کیلوگرم از خوراک استاندارد با 5 تکرار و 6 قطعه بلدرچین تخم گذار در هر تکرار استقاده گردید. در انتهای دوره (85 روزگی) پس از کشتار دو قطعه پرنده از هر تکرار وزن نسبی اندام های ایمنی (تیموس، طحال و بورس فابریسیوس) و فعالیت شاخص های کبدی نظیر آلبومین، آنزیم های آلکالین فسفاتاز (ALP)، آلانین ترانس آمیناز (ALT) و آسپارتات ترانس آمیناز (AST) بررسی شد. پاسخ های ایمنی سلولی نظیر تست چالش حساسیت به دی نیتروکلروبنزن و پاسخ به تزریق میتوژن فیتوهماگلوتینین به وب بال چپ مطالعه شد. برای ارزیابی مورفولوژی بافت روده و جمعیت فلور میکروبی روده باریک، نمونه برداری صورت گرفت. برای بررسی بیان ژن  MUC2نمونه هایی از ژژنوم جمع آوری و از روش RT-PCR استفاده شد. نتایج نشان داد مصرف جیره های مکمل شده سبب افزایش وزن نسبی معنی دار بورس فابرسیوس (05/0 ≤ p) و کاهش غیرمعنی داری فعالیت آنزیم های کبدی گردید (05/0≥ p). افزایش معنی دار فلور میکروبی مفید (لاکتوباسیلوس ها) و در مقابل کاهش جمعیت کلونی باکتری های اشرشیاکولی و سالمونلا انتریکا در روده همراه با افزایش سطح ویلی ها و تراکم تعداد سلول های گابلت نشان دهنده اثرات مفید ترکیبات فعال استفاده شده در بهبود وضعیت سلامت بلدرچین ها بود (05/0 ≤ p). مصرف جیره های مکمل شده با سطوح ویتامین E، سیزامین و تیموکوینیون سبب افزایش بیان mRNA ژن  MUC2در روده شد. نتایج نشان دهنده ی سودمندی مصرف ویتامین E، سیزامین و تیموکوینیون بر پاسخ سیستم ایمنی سلولی، مورفولوژی، فلور میکروبی روده و بیان mRNA ژن  MUC2 در بلدرچین های ژاپنی تخم گذار بود.
  کلیدواژگان: سیزامین، تیموکوئینون، ویتامین E، سیستم ایمنی سلولی، بیان ژن MUC2، بلدرچین ژاپنی تخم گذار
 • الهام رستمی* صفحات 203-218
  کیتوسان یکی از مناسب ترین بیوپلیمرها با امکانات گسترده برای بهبود بخشیدن ویژگی های جدید نانو دارو و استفاده در زمینه های زیست دارویی است که از کیتین دی استیل و آمینو پلی ساکارید ساخته شده است. ویژگی های متنوع دارو از جمله خاصیت کاتیونی و رهایش کنترل شده به دلیل وجود گروه عاملی آمینی نوع اول در کیتوسان است. این ویژگی های عالی، زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری و ظرفیت بارگذاری، راه حل کارآمدی برای جلوگیری از واکنش های نامطلوب می باشند. با اصلاح نانوذرات کیتوسان که بطور رایج به عنوان حامل دارو تولید و استفاده می شوند، سمیت و عوارض جانبی ناشی از تجویزات کاهش داده می شوند. دستیابی به رسانش هدفمند دارو، با استفاده از پپتید ها، آنتی بادی ها، آپتامر یا مولکول های کوچک میسر می شود. روش های ذکر شده دوز میزان استفاده از داروی لازم را کاهش می دهند. بعلاوه، آنها دارو را به سمت بافت هدف هدایت می کنند. این مقاله مروری با هدف نشان دادن اهمیت ویژگی های نانوذرات متصل به آنتی بادی، مغناطیسی، کیتوسان مزدوج حساس به pH، در انتقال هدفمند دارو انجام شد. همچنین اثر انواع این نانوذرات بر رده های مختلف سلول های سرطانی، سمیت سلولی انواع نانوذرات و  فارماکوکینتیک آنها مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از پایگاه های علمی Scopus، Elsevier و PubMed می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال هدفمند دارو، کیتوسان، نانوذرات، سمیت سلولی
 • زهرا ولی پور، مرجان نوری، کاظم پریور، احسان احسانی* صفحات 219-231
  امروزه استفاده از نانو ذرات در زمینه های مختلف در حال افزایش است، نانو ذره سریم اکساید یکی از انواع نانوذرات می باشدکه به طور گسترده ای در بخش نانو پزشکی به عنوان یک آنتی اکسیدان استفاده می شود. ویژگی آنتی اکسیدانی خاص نانو ذرات سریم اکساید سبب شد که به بررسی اثر آنتی اکسیدانی آن بر رده سلولی بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بپردازیم. پس از تهیه و پاساژ سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی، این سلول ها برای ایجاد استرس اکسیداتیو با غلظت های مختلف از هیدروژن پراکسید که با آزمون MTT بررسی شد تیمار شده و اندازه گیری میزان رادیکال آزاد ROS صورت گرفت. سپس، سلول ها با غلظت های مختلف سریم اکساید که با آزمون MTT بررسی شده بود تیمار شده و بقای سلولی به کمک آزمون انکسین 5-پروپیدیوم یداید به روش فلوسایتومتری برای بررسی آپوپتوز مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نتایج از نظر آماری آنالیز شد. بیشترین اثر استرس اکسیداتیو هیدروژن پراکسید در 24 ساعت در غلظت 200 میکرومولار محاسبه شد و نتایج حاصل از بررسی MTT برای تعیین IC50 نانو ذره سریم اکساید در غلظت 100 میکرومولار در میلی لیتر در 24 ساعت محاسبه شد. نتایج نشان داد که این نانوذره نه تنها برای این سلول ها سمیت ندارد بلکه در غلظت های خاصی باعث افزایش تکثیر آن ها نیز می شود. نتایج حاصل از بررسی های آزمون فلوسایتومتری و ارزیابی اثرات نانو ذرات اکسید سریم نیز نشان داد این نانوذرات قابلیت آنتی اکسیدانی خوبی دارند و زنده مانی سلول ها تحت تیمار با سریم اکساید مشابه گروه تیمار با ویتامین C بوده است. این امر نشان دهند اثرات موثر و مفید نانوذرات سریم اکساید و پتانسیل این ترکیب در جهت احیا و زنده مانی سلول ها است. بر اساس این نتایج سریم اکساید می تواند یک فاکتور بهبوددهنده در میزان تکثیر سلولی باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذره، سریم اکساید، رده سلولی بنیادی مزانشیمی، آنتی اکسیدانی
 • منوچهر یوسفی* صفحات 233-242
  اضطراب یک اختلال شایع است که افراد زیادی در جامعه به آن مبتلا هستند و با علایم فیزیولوژیک مانند تاکیکاردی، تعریق، اختلال تنفسی، احساس بی حسی و گاهی فلج اندام ها و غیره همراه است. در این مطالعه اثرات ضد اضطرابی دمنوش چای سیاه (Camellia sinensis) در مقایسه با دمنوش سنبل الطیب (Valeriana sisymbriifolium) در موش های صحرایی ماده مورد ارزیابی قرار گرفت برای این کار از تعداد 21 سر موش صحرایی ماده به وزن 150 الی 200 گرم استفاده شد. حیوانات به سه گروه هفت تایی شامل کنترل، دریافت کننده سنبل الطیب و دریافت کننده چای سیاه تقسیم بندی شدند. در طول 24 ساعت قبل از تست سنجش اضطراب، گروه های آزمایشی به ترتیب دمنوش سنبل الطیب و چای سیاه با دوز 3/0 درصد دریافت کردند و گروه کنترل به جای دمنوش، آب آشامیدنی دریافت نمود. سپس رفتار موش ها در جهت بررسی اضطراب، فعالیت حرکتی به مدت 5 دقیقه در یک ماز بعلاوه ای شکل مرتفع مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس یافته های این مطالعه، بین رفتارهای شبه اضطرابی دمنوش چای سیاه نسبت به گروه سنبل الطیب هیچگونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. به نظر می رسد که دمنوش سنبل الطیب در موش های صحرایی ماده نه تنها دارای اثرات ضداضطرابی نمی باشد بلکه هیچ برتری هم نسبت به چای سیاه ندارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، چای سیاه، سنبل الطیب، ماز بعلاوه ای شکل مرتفع، موش صحرایی
 • سید رسول ذاکر*، سیده شهربانو جعفری، رحمان امام زاده صفحات 243-262
  دردو دهه اخیر با توجه به اهمیت داروهای حاصل از فناوری زیستی و نقش مهم آن ها در درمان زخم های مزمن، مطالعات پیش بینی کرده اند که بازار مراقبت از زخم پیشرفته خصوصا زخم های جراحی و زخم های مزمن احتمالا تا سال 2024 به 15 تا 22 میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین در مطالعه حاضر پیشرفت های اخیر فناوری زیستی در زمینه ی تهیه پانسمان زخم از ترکیبات حاصل از گیاهان و جانوران برای افراد مبتلا به زخم پای دیابتی بحث شده است. در این تحقیق روش ها و رویکردهای تحویل عوامل درمانی برای درمان DFUs و در واقع نتایج اخیر مطالعات برون تنی و درون تنی، با تاکید بر پتانسیل منحصربه فرد پانسمان های زخم مبتنی بر پلیمرهای طبیعی در درمان DFUs، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است. مروری بر چالش های پیش رو در درمان زخم های مزمن، ناکافی بودن اثربخشی برخی از محصولات مراقبت از زخم را نشان می دهد که بیانگر این است که خانواده ها و دولت باید با چالش های پزشکی برای دوره های طولانی تری مبارزه کنند. زخم پای دیابت  نوعی زخم مزمن است که می تواند باعث عفونت های شدید و حتی قطع عضو شود. مواد زیستی که در حال حاضر به عنوان ماتریکس برای ترمیم زخم استفاده می شوند را می توان با توجه به منشاء آنها به انواع طبیعی و مصنوعی طبقه بندی کرد. با توجه به ویژگی های تخریب آسان، زیست سازگاری قابل توجه، کاهش پاسخ های التهابی و ماهیت غیر ایمنی زا، مواد زیستی طبیعی مانند، کیتوزان، الژینات، سلولز، اسید هیالورونیک، فیبرویین ابریشم، کلاژن به طور گسترده ای برای ترمیم زخم پای دیابتی توصیه شده است.
  کلیدواژگان: پانسمان زخم پیشرفته، پلیمرهای طبیعی، سیتم تحویل دارویی، فناوری زیستی، زخم پای دیابتی
|
 • Mohammad Javid Akbarian, Hossein Azizi * Pages 1-14

  Over 100 million sperm are daily produced by the male reproductive system for the purpose of reproduction and fertility in male gender. During embryonic development, primordial germ cells migrate to the testes and transform into undifferentiated germ cells called spermatogonia, which are destined to develop into mature sperm through a process called spermatogenesis. Successful spermatogenesis and thus efficient fertility are dependent upon various factors, including Sertoli cell efficiency. Studies have reported a direct correlation between the morphology of Sertoli and germ cells indicating the importance of these somatic cells inside the spermatogenic tubes. The first structural investigations and possibilities about the function of these cells date back over 150 years when 23-year-old Enrico Sertoli first assessed the structure of these somatic cells. The results of years of research on various functions and effects of these cells have contributed significantly to studies on infertility. This has drawn more attention to the characteristics and mechanisms of physiological action of Sertoli cells, as well as the analysis of disorders related to them so that an effective step can be taken in the treatment of male fertility problems.

  Keywords: Sertoli cells, Spermatogenesis, Testis, somatic cells
 • Seyed Ayoub Ahmadi, Tahereh Naji *, Rahim Ahmadi Pages 15-24
  Colon cancer is one of the most common tumors in the human population. There are many drugs on the market to treat different types of cancer, but their use is limited due to toxic effects and side effects, and in the last ten, experts in this field are looking for suitable alternatives to common anti-cancer drugs. This study was aimed to assess the comparison of the effects of oxaliplatin on the nitric oxide level in colorectal adenocarcinoma SW480 and non-tumor HEK293 cell lines. In this experimental study, Oxaliplatin was prepared at concentrations of 1.95, 3.90, 7.8, 15.6, 32.25, 62.5, 125, 250 and 500 μg/ml and the cytotoxic effect was investigated on HEK293 and SW480 cell lines using MTT method. Nitric oxide was measured by Grease method and Real Time PCR technique was applied to evaluate the iNOS gene expression. Finally, one-way ANOVA and t-test were used to analyze the data. The results of this study indicated that Oxaliplatin had a lethal effect on the SW480 cell line at concentrations of 7.8 to 250 μg/ml, but showed no cytotoxic effects on normal cell lines at other concentrations. Oxaliplatin at concentrations of 10, 20, and 40 μg/ml significantly increased nitric oxide production in SW480 cells compared to HEK293 cells, which served as the normal cell line. The results of Real Time PCR showed that the expression of the iNOS gene in both SW480 and HEK293 cells was not significantly different from the control group, but was higher. The results indicated that use of oxaliplatin can cause excellent therapeutic effects on cancer cell lines with minimum side effects.
  Keywords: Oxaliplatin, Colon cancer, SW40, HEK293, nitric oxide
 • Ghodrat Ebadi Manas * Pages 25-34
  Today, due to the indiscriminate use of poisons and the resistance of pests to them, new types of poisons are produced every year. Movento is the latest insecticide that is used in pistachio orchards to control the psyllid pest, whose side effects on the reproductive system have not been investigated. The aim of this study was to investigate the effect of Movento on fertility in Balb/c mice. In this study, 18 adult and healthy male Balb/c mice were prepared and kept under standard conditions. Each group consisted of 9 mice. Mice were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group received 79 mg/kg Movento and the control group received the same amount of distilled water daily for 60 days through oral gavage. At the end of the study, the mice were euthanized by injecting a mixture of xylazine and ketamine. Epididymal tail of the testes of mice was separated and placed in HTF culture medium. The parameters of sperm count, sperm viability, DNA damage of sperm, immature sperms and fertilization ability of sperms and blastocyst were evaluated. The data obtained from the study were analyzed by ANOVA method. The findings showed that sperm viability, the percentage of fertilized oocytes, two-celled and four-celled embryos, and the number of blastocysts were significantly reduced in the experimental group compared to the control. Also, sperms count in the experimental group compared to the control group decreased but was not significant. However, immature sperms and DNA damage of sperm in the experimental group was increased compared to the control group. Therefore, it can be concluded that Movento poison reduces fertility in mice by DNA damage of sperm and chromatin.
  Keywords: insecticide, Movento, Fertility, Embryo, Male mouse
 • Sima Ebadi Naftchali, Ramezan Khanbabaei, Abasali Dehpour Jouybari, Roya Bishekolaei, Esmaeil Fattahi Pages 35-44

  Diazinon (DZN) is an organophosphate insecticide that causes a wide range of pathological effects on the male reproductive system, disturbances in sperm production and quality, and fertility problems. This study investigated the protective effect of coenzyme Q10 treatment on sperm quality, oxidant/antioxidant system, and histopathology of testicular tissue in male rats after exposure to diazinon. This experimental study was carried out on 16 adult male Wistar albino rats with an approximate weight of 150 to 230 gr, which were obtained from the animal care center.The animals were randomly divided into four groups (n=4) and were tested by intraperitoneal injection for 30 days which including the diazinon exposure group (50 mg/kg of diazinon dissolved in sesame oil intraperitoneally injected), the coenzyme Q10 and diazinon exposure group (50 mg/kg of diazinon and 10 mg/kg of coenzyme Q10 dissolved in sesame oil intraperitoneally injected), group of coenzyme Q10 (10 mg/kg of coenzyme Q10 dissolved in sesame oil intraperitoneally injected), and the control group (1.5 mg/kg of sesame oil intraperitoneally injected). After treating coenzyme Q10 with diazinon, a significant increase in the number and motility of sperm and a decrease in sperm mortality were observed (P<0/05). Exposure to diazinon with coenzyme Q10 treatment was able to decrease the level of malondialdehyde (MDA) and increase the activity of superoxide dismutase (SOD) compared to the diazinon group (P<0/05). Simultaneous exposure to diazinon and coenzyme Q10 treatment led to a decrease in testicular histopathological damage after exposure to diazinon. It seems that coenzyme Q10 can have a good protective effect against oxidative damage in the male reproductive system caused by exposure to diazinon.

  Keywords: Co-enzyme Q10, diazinon, Infertility, Oxidative stress, Tissue damage
 • Ali Esmaili, Amirdavor Faruzandeh, Hossein Omidi-Mirzaei *, Mohammad Karimi, Behzad Akhlaghi, Kian Sadeghi Pages 45-55
  The current study was conducted to evaluate the interaction between different levels of protein and feed structure on performance in calves. Accordingly, a total number of 48 Holstein calves (A mixture of both sexes) were randomly assigned to 4 dietary treatments with 12 replicate pens, based on a factorial design. Dietary treatments consisted of 1) ground starter with % 18 CP, 2) ground starter with % 22 CP, 3) texture starter with % 18 CP and 4) texture starter with % 22 CP. In this study, digestibility of nutrients, rumen and blood parameters of suckling calves were measured. The interaction between the main effects for the amount of beta-hydroxybutyrate in the blood on the 70th day of the experiment was significant (p < 0.05). In this way, flour feed with 18% protein had the lowest amount of beta-hydroxybutyrate. The interaction between the main effects for other blood parameters was not significant (p < 0.05). The interaction between the main effects for ruminal parameters and digestibility was not affected by the form and protein level of the initial feed (p < 0.05). In general, there was no significant difference between the textured feed and coarse grinding, and the protein level of 18 and 22% was not observed in the tested groups.
  Keywords: starter feed, Textured feed, Rumen, blood parameters, digestibility, Holstein calves
 • Najibe Ghenaat Pishe, Mousa Keshavarz *, Hamed Mir Pages 57-70
  Alpha-amylase enzyme inhibitors prevent the conversion of polysaccharides into monosaccharides. Inhibiting this enzyme from the absorption of simple sugars in the digestive system and thus preventing the increase in blood glucose levels has been effective. The purpose of this study is to investigate the effect of ethyl acetate, methanol and water-methanol extracts of Holothuria parva on alpha-amylase enzyme inhibition. In this research, first extraction was done from the body wall, intestines and viscera of Holothuria parva based on increasing polarity, and in the next step, alpha-amylase enzyme activity was determined in the presence of different extracts under enzyme activity measurement conditions by DNSA colorimetric method, and IC50 were obtained and compared with the amount of acarbose as a positive control. In this study, the results showed that the percentage of inhibition increased with the increase in the concentration of the extracts and among all the extracts, the highest inhibitory percentage related to acarbose at a concentration of 0.8 mg/ml equals 96.92% and the lowest amount related to the water-methanol extract of the body wall at a concentration of 0.2 mg/ml equals 61.79% and the inhibition percentage of acarbose in both body parts is higher than other extracts (IC50=88.18-91.74 mg/ml). Considering the inhibitory effect of extracts extracted from Holothuria parva species on alpha-amylase enzyme, in the future, it can be used in the field of producing antidiabetic drugs of marine origin with minimal adverse side effects.
  Keywords: Sea Cucamber, Diabetes, Persian Gulf, Acarbose, Echinodermat
 • Maryam Karimi Dehkordi *, Iman Jafari, Guzel Rahbar, Munira Shafahi, Forough Mohammadi Pages 71-81
  This study was performed to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of black radish (Raphanus sativua) on complete blood cell count and kidney function in mice. Forty white mice were divided into four equal groups. Mice in the control group received only saline solution and mice in the second to fourth groups received 50, 100 and 150 mg/kg body weight of black radish plant extract, respectively, by intraperitoneal injection. After a 21-day trial period, blood samples were taken from the heart to count complete blood cells (hematocrit, hemoglobin, red and white blood cells) and urea nitrogen and creatinine in serum were measured. The results showed that treatment with black radish extract in any of the studied doses did not cause a significant change in blood cell count and nitrogen urea and creatinine (p < 0.05). These results were confirmed by histopathological examination of the kidney. Treatment of mice with horseradish extract resulted in a non-significant decrease in blood urea nitrogen and creatinine compared to the control group. Also, with increasing the dose of the extract, the amount of urea nitrogen and creatinine in each group decreased compared to the previous group, although this decrease was not significant (p < 0.05). The results of the present study indicate the extract in the doses used in the study, is not nephrotoxic and it can be said that under physiological conditions, the use of hydroalcoholic extract of radish not only has no toxic effect on the kidney in high doses, but also has positive effects on kidney function.
  Keywords: Black radish, Hydro Alcoholic Extract, kidney, Mice
 • Kimia Karimi Sani, Mehdi Rezaei *, Mohammadreza Hossenchi Pages 83-93

  Newcastle disease (ND) is one of the most important viral disease which make lots of casualty in poultry flocks. Therefor vaccination against ND is the main way to prevents the damages. The aim of this research was evaluation of antibody titer from ND vaccines and histopathological effects in Sebright chickens. In this research, 72 one-day-old Sebright chickens were tested in a completely random format in two groups (with three replications). From day one to the end of period, the breeding conditions were the same for all quails and the differences between the groups were only in the Newcastle disease vaccination program. Vaccination in the first group was based on using: Clone ND vaccine in day old (eye drop), injection of ND/AI + Clone ND (eye drop) in day 8 and using Avinew vaccine (drinking water) in day 15. The second group was considered as the control group (without vaccination). Blood samples were taken at day 25 and 35 and evaluated by HI test. Also, a sample was taken from the intestine and a histopathology specimen was prepared. The results of statistical analysis by Tukey test showed that the mean titer of Newcastle antibody in the vaccinated groups was significantly different (p < 0.01). Also, the results of morphometry and morphology of Newcastle vaccine in the intestinal tissue in the vaccinated groups showed a significant difference compared to the control group (p < 0.05). This study presents as a strategy in terms of antibody production and histological effects after vaccination in Sebright farms.

  Keywords: Newcastle, antibody titer, Histopathology, sebright chicken
 • Sana Loch Maleki, Mohammadreza Hosseinchi Gharehaghaji *, Siamak Alizadeh Pages 95-107
  The aim of this study was to evaluate the anatomical structures of the urinary system in the nephrogram and pyelogram phases, and also to determine an accurate standard for the size of kidneys, ureters, and bladder in German shepherd dogs. This study was conducted on 14 German shepherd dogs with mean age of 2.7 years and an average weight of 35.12 kg. For urography studies, xylazine and diazepam were first administered to each animal to sedate, and then meglumine compound was slowly injected into the cephalic vein. Radiography was performed in the lateral and ventro-dorsal positions at 0, 1 and 5 minutes after injection, and then this procedure was continued every 5 minutes until the 60th minute to visualized the pyelogram phase completely. In the lateral radiographs of each dog, the length of the second lumbar vertebra body was measured to be used as an index in determining the standard size of the kidneys. Based on the results of this study, the mean ratio of the length, width and thickness of the left kidney and the ratio of the left ureter length to the length of the second lumbar vertebra body in German shepherd dogs were 2.69, 1.21, 1.24 and 6.47, respectively. The same ratios in the right kidney were 2.77, 1.30, 1.28 and 8.28, respectively. According to the radiological results, 15 minutes after the injection of the contrast media, the nephrogram and pyelogram phases are observed, which indicates the normal functioning of the kidneys. The exact standards obtained in this study can be used in the interpretation of results and clinical decisions to determine the normal and abnormal size of kidneys, ureters and bladder in German shepherd dogs.
  Keywords: Anatomy, Intravenous Urography, urinary system, German Shepherd Dog
 • Soraya Mehrdoost, Parichehreh Yaghmaei *, Hanieh Jafary, Azadeh Ebrahim-Habibi Pages 109-122
  Hepatic insulin resistance is associated with NAFLD and it is a major factor in the pathogenesis of type 2 diabetes and metabolic syndrome. Insulin resistance causes lipolysis in adipose tissue and disturbance in the regulation of lipid metabolism causes fat accumulation in the liver. In this study, the biological activities of Berberine and Sitagliptin to improve insulin resistance and lipid profile in Sprague-Dawley rats with type 2 diabetes was investigated. groups include 1: control (physiological serum as an alloxan solvent); 2: model (fatty liver + Alloxan); 3: Sitagliptin (fatty liver + Alloxan and Sitagliptin 10 mg/kg); 4: Berberine (fatty liver + Alloxan and Berberine 150mg/kg); 5: Berberine/Sitagliptin (fatty liver + Alloxan and Sitagliptin 5 mg/kg and Berberine 75 mg/kg). At the end of the treatment period, under anesthesia, Blood sampling done from the heart and lipid profile, glucose and insulin measured. The amount of triglyceride (p < 0.01), cholesterol (p < 0.05), LDL (p < 0.01), FFA (p < 0.05), fasting glucose (p < 0.05) and insulin (p < 0.01) in the coadministration group decreased compared to the model group and HDL increased, which was not significant. Berberine and Sitagliptin, especially when administered together, have a favorable effect on lipid metabolism and insulin resistance and can be considered as an effective treatment regimen for hyperlipidemia and fatty liver.
  Keywords: Berberine, Sitagliptin, Insulin resistance, Fatty liver, Type 2 diabetes
 • Marjan Mohamadali, Ali Ghiaseddin *, Shiva Irani, Mohammad Amir Amirkhani, Mostafa Dahmardehei Pages 123-132

  Nowadays, skin grafts use to replace lost or damaged skin around the world. Natural contaminants can exist on the skin and this contamination can be a threat to graft recipients. In this study, after obtaining human full thickness skin graft sample and culturing it in-vitro condition, skin samples were evaluated for cell viability and the presence of bacterial contamination during 72 hr. The amount of microbial contamination in the presence and absence of antibiotic gentamicin 0.02% was also investigated by standard methods. High cell viability during 72 hr in normal skin tissue samples was confirmed by the acridine orange staining. Electron scanning microscope observations, hematoxylin-eosin, and Masson's trichrome staining images clearly showed the difference between the two experimental groups. Skin graft samples lost the layers of dermis and epidermis (except the stratum corneum layer), in the absence of gentamicin due to contamination with bacteria which can be seen in the obtained images. Finally, the obtained results clearly showed the effect of high microbial contamination on the skin tissue structure, which can be caused by various factors.

  Keywords: Human skin graft, viability, bacterial contamination, Gentamicin
 • Mohsen Mohamadisaei *, Houshang Lotfollahian, Farzaneh Mehrabi, Behrouz Yarahmadi, Alireza Cheqeni, Amin Kazemizadeh Pages 133-145
  The aim of this study was to determine the effect of different levels of Algae on performance and meat quality in Japanese quail. For this purpose, the numbers of 306 pieces of 3-days age of Japanese quail were used in a completely randomized design by; 6 experimental treatments, 3 replicates and 17 chickens per replication. The experimental treatments comprised different levels of Algae as; T1: no Algae (control group), T2; 0.05 %, T3: 0.1 %, T4: 0.15%, T5: 0.20 %and T5: 0.25% of this Algae was added to the basic diet. In addition to measuring yield performance at 35 days of age, 4 pieces of quail in both sexes (males and females) were randomly selected and slaughtered from each replicate for evaluation of meat quality. Our results showed that the effect of different levels of Algae in quail’s diets doesn’t have any significant effect on average body weight gaining, feed intake, feed conversion ratio and live weights (p > 0.05). Feeding different levels of Algae had significant effect on carcass weight (p < 0.05). Also, feeding other levels of Algae had significant effect on carcass yield rate (p < 0.05). Although, there was no significant difference between all treatments for meat malondialdehyde index (p > 0.05) But, it had significant effect on meat pH, water holding capacity and blood loss percentage between treatments (p < 0.05). In general, the results revealed that using Algae at level of % 0.1 of the diet could be effective for improving performance and meat quality in Japanese quail.
  Keywords: Japanese quail, algae, Chromochloris zofingiensis, meat quality, Malondialdehyde
 • Fatemeh Nourmohammadi, Mohammad Mahdi Forghani Fard *, Vajihe Zarrinpour, Mohammad Reza Abbaszadegan Pages 147-160
  Esophageal cancer is the sixth cause of cancer death in the world and the eighth most common cancer in the world. One of the most characteristic features of this cancer is the resistance to chemo-radiotherapy and the high percentage of recurrence in patients. Beta-catenin marker is one of the main factors of metastasis and invasion in patients. EZH2 gene is a regulatory factor of gene expression and increases the proliferation of tumor cells and maintains the pluripotency of stem cells. EZH2 is aberrantly expressed in a variety of malignant cancers. β-Catenin is a structural component of adherens junctions along with cadherin and the main signaling agent of the Wnt pathway in the nucleus. Aberrant expression of beta-catenin often leads to cancer and metastasis. In this study, the EZH2 gene silencing vector was cloned in Escherichia coli bacteria and then extracted, and the EZH2 gene was silenced in YM-1 esophageal cancer cells. Then RNA extraction and cDNA synthesis were evaluated after confirming EZH2 gene silencing, beta-catenin expression using Real-time PCR technique. Cell migration test was used to check the invasion rate of cells after genetic manipulation. The results showed a decrease in beta-catenin expression in cell lines induced by EZH2 silencing. EZH2 silencing significantly reduced the growth and migration rate of esophageal cancer cells. The results indicate the role of EZH2 gene in regulating beta-catenin gene expression in esophageal squamous cell cancer. Considering that tumor spread is one of the most important factors in the malignancy of ESCC cancer, and on the other hand, these features of esophageal cancer cause premature death of patients due to metastasis and invasion, finding an effective marker in controlling cancer stem cells can be promising for the treatment of ESCC patients.
  Keywords: Esophageal squamous cell carcinoma, EZH2, shRNA, β-catenin
 • Maria Omidi Shahsavandi, Parichehr Yaghmaee *, Shahin Ahmadian, Azadeh Ebrahim-Habibi Pages 161-174
  Amyloid fibrils are string-like aggregates that form due to the disruption of natural structure and misfolding of various types of peptides and proteins. These amyloid aggregates are associated with some neurodegenerative and systemic diseases such as Alzheimer's, Parkinson's, and type 2 diabetes. The aim of this study was to investigate the inhibitory effects of Trans-chalcone on insulin fibrillation (as a model protein). In this study, insulin was incubated for 24 hours in the presence and absence of Trans-chalcone under amyloid formation conditions. The formed fibrils were analyzed using various techniques including Congo red absorption spectral changes by spectroscopy, electron microscopy images by TEM, and fluorescent staining of amyloid aggregates by fluorescent microscopy. Then, possible interactions between Trans-chalcone and insulin were analyzed using molecular docking method by AutoDock software. The results showed a significant reduction in amyloid fibril formation in the additive-containing sample compared to the control sample. This study provides evidence that Trans-chalcone has an inhibitory effect on insulin fibrillation and could be a potential therapeutic agent for amyloid-related diseases.
  Keywords: Amyloid aggregates, Trans-chalcone, insulin, Aromatic compounds, Congo Red, Thioflavin S, docking
 • Raheleh Rahbarian * Pages 175-187
  Diabetes affects the reproductive system and causes fertility disorders. Regarding the anti-oxidant and hypoglycemic properties of A. marina, the aim of this study was to determine the effect of total flavonoid contents on Bax, Bcl-2 level, and stress-oxidative stress indices of epididymis sperm in type 1 diabetic rats. In this experimental study, 32 male Wistar rats were divided into control, control diabetic, and two diabetic treated groups. The last two groups received 50 and 100 mg / kg Flavonoids in A. marina leaf for 30 days. At the end of the treatment period, sperms were extracted from the epididymis. Then Bax, Bcl-2, malondialdehyde, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase, and HOdG levels in sperm samples also FBS were measured by ELISA method. According to the results, the levels of Bcl-2, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase in sperm samples of diabetic rats treated with 50 and 100 mg / kg flavonoid concentrations of A. marina in Comparison with the control group, the diabetic was significantly increased, and the Bax, malondialdehyde and HOdG levels decreased significantly, Depending on the injectable dose (p <0.05). Flavonoid administration of A. marina leaves decreased apoptosis and stress-oxidative stress in spermatozoa of type I diabetic rats.
  Keywords: Diabetes, A. marina, Apoptosis, sperm, flavonoid
 • Yaser Rahimian, Farshid Kheiri *, Mostafa Faghani Pages 189-202
  In order to investigate the effect of consuming diets supplemented with different levels of vitamin E, sesamin and thymoquinone on cellular immune system challenges, intestinal morphology, intestinal microbial population and MUC2 gene expression in laying Japanese quails, 210 female Japanese quails aged 85-35 days with 7 experimental treatments including the control group and those consuming vitamin E, thymoquinone and sesamin at levels of 100 and 200 ml.gram/kg of standard feed was used with 5 repetitions and 6 pieces of laying quail in each repetition. At the end of the period (85 days), after killing two quails from each repetition, the relative weight of thymus, spleen and bursa of fabricius and the liver enzymes activity indices such as albumin, alkaline phosphatase (ALP), alanine transaminase (ALT) and aspartate transaminase (AST) were investigated. Dinitrochlorobenzene sensitization challenge test and response to the injection of mitogen phytohemagglutinin into the left wing web were studied. Sampling was done to evaluate the morphology of the intestinal tissue and the microbial flora population of the small intestine. To investigate the expression of MUC2 gene, samples from jejunum were collected and RT-PCR method was performed. The results showed that the consumption of supplemented diets caused a significant increase in the bursa.f relative weight (p ≤ 0.05) and a non-significant improvement of the liver enzyemes activity (p ≥ 0.05). The significant increase of beneficial microbial flora (Lactobacillus) and decrease of the colony population of (Escherichia coli and Salmonella enterica) bacteria in the intestine along with the increase in the surface of the villi and the density of the number of goblet cells indicated the beneficial effects of the active compounds used in improving the health status of quails (p ≤ 0.05). Consuming supplemented diets with levels of vitamin E, sesamin and thymoquinone caused an increase in MUC2 mRNA expression in the intestine. The results showed the benefits of vitamin E, sesamin and thymoquinone consumption on cell mediated mediated immunity, intestinal morphology, intestinal microbial flora and MUC2 mRNA expression in laying Japanese quails.
  Keywords: Sesamin, Thymoquinone, vitamin E, Cell mediated immunity, MUC2 gene expression, Laying Japanese quail
 • Elham Rostami * Pages 203-218
  Chitosan, made of deacetylated of chitin and the amino polysaccharide, is one of the greatest convenient biopolymers, which has large possibilities to be modified for new features of nano-medicine and being used in biomedical fields. Having responsibility of various features such as cationic nature and controlled drug release, are to the primary amine functional groups in chitosan. There are great properties, such as biocompatibility, biodegradability, loading capacity and an efficient way to avoid undesirable reactions, since the toxicity and side effects of systemic administration are reduced by adjusting Chitosan NPs, they are commonly synthesized as drug carriers. Achieving targeted delivery of drug is due to using peptides, antibodies, aptamer or small molecules. Mentioned methods lower using dosage of adequate drugs. Additionally, they lead the drugs to the targets. Also, the cytotoxicity studies of various nanoparticles and their pharmacokinetic studies have been carried out. The purpose of this review article is to show the importance of the characteristics of antibody-bound, magnetic, pH-sensitive conjugated chitosan nanoparticles in targeted drug delivery and to investigate the effect of these nanoparticles on different types of cancer cells.
  Keywords: Targeting drug delivery, Chitosan, nanoparticles, Cell toxicity
 • Zahra Valipour, Marjan Nouri, Kazem Parivar, Ehsan Ehsani * Pages 219-231
  Today, the use of nanoparticles in various fields is increasing. Cerium oxide nanoparticles are one of the types of nanoparticles that are widely used in the nanomedicine as an antioxidant. The specific antioxidant property of cerium oxide nanoparticles made us investigate its antioxidant effect on mesenchymal stem cell line derived from adipose tissue. After preparation and passage of mesenchymal stem cells derived from adipose tissue, these cells were tested for oxidative stress with different concentrations of hydrogen peroxide, which was checked by MTT test, treated and the amount of free radical ROS was measured. Then, the cells were treated with different concentrations of cerium oxide which checked by MTT test and the cell survival investigated by Annexin 5-propidium iodide test by flow cytometry to check apoptosis and finally the results were statistically analyzed. became. The greatest effect of hydrogen peroxide oxidative stress was calculated in 24 h at a concentration of 200 μM and the results of MTT were calculated to determine the IC50 of cerium oxide nanoparticles at a concentration of 100 μM/ml in 24 h. The results showed that this nanoparticle is not only non-toxic for these cells, but also increases their proliferation in certain concentrations. The results of the flow cytometry tests and the evaluation of the effects of cerium oxide nanoparticles also showed that these nanoparticles have a good antioxidant capacity and the survival of cells treated with cerium oxide was similar to the group treated with vitamin C. This shows the effective and beneficial effects of cerium oxide nanoparticles and the potential of this compound in cell regeneration and survival. Based on these results, cerium oxide can be an improving factor in cell proliferation and cell therapy.
  Keywords: Nanoparticle, Cerium Oxide, Mesenchymal stem cell line, Antioxidant
 • Manouchehr Yousefi * Pages 233-242
  Anxiety is a common disorder that many people in the society suffer from and is associated with physiological symptoms such as tachycardia, sweating, breathing disorder, feeling numb and sometimes paralysis of limbs, etc. In this study, the anti-anxiety effects of black tea (Camellia sinensis) were evaluated compared to Valerian sisymbriifolium herbal tea in female rats. For this work, 21 female rats weighing 150-200 grams were used. The animals were divided into 3 groups of seven including control, hyacinth recipient and black tea recipient. During the 24 hours before the anxiety test, the experimental groups received valerian tea and black tea with a dose of 0.3%, respectively, and the control group received drinking water instead of herbal tea. Then, the behavior of the mice was evaluated in order to investigate anxiety, motor activity for 5 minutes in an elevated plus-shaped maze. The obtained results were compared using the one-way analysis of variance test. Based on the findings of this study, no significant difference was observed between the anxiety-like behaviors of the black tea group compared to the valerian group. It seems that valerian tea in female rats not only does not have anti-anxiety effects, but also has no superiority over black tea.
  Keywords: anxiety, Camellia sinensis, Valeriana sisymbriifolium, elevated plus maze, Rat
 • Sayed Rasoul Zaker *, Shahrbanoo Jafari, Rahman Emamzadeh Pages 243-262
  In the last two decades, given the importance of biotechnological drugs and their important role in the treatment of chronic wounds, studies have predicted that the market for advanced wound care targeting surgical wounds and chronic wounds is likely to reach $15-22 billion by 2024. Therefore, in the present study, the recent advances in biotechnology in the field of preparing wound dressings from compounds obtained from plants and animals for people with diabetic foot ulcers have been discussed. In this research, the methods and approaches of delivery of therapeutic agents for the treatment of DFUs and in fact the recent results of in vitro and in vivo studies, emphasizing the unique potential of wound dressings based on natural polymers in the treatment of DFUs, have been collected and analyzed. This expansion is expected to be driven by advances in technology, increased incidence of chronic wounds, and an increasing elderly population. A review of the challenges ahead in the treatment of chronic wounds reveals the inadequacy of the effectiveness of some wound care products, suggesting that families and governments must contend with medical challenges for longer periods. Diabetic foot ulcer (DFIU) is a chronic ulcer that can cause severe infections and even amputation. Biomaterials that are currently used as matrices for wound healing can be classified into natural and synthetic types according to their origin. Natural biomaterials such as chitosan, alginate, cellulose, hyaluronic acid, silk fibroin, and collagen have been widely recommended for diabetic foot wound healing due to their easy degradability, remarkable biocompatibility, reduced inflammatory responses, and non-immunogenic nature. Biotechnology guarantees the possibility of using natural biomaterials to develop advanced wound dressings with appropriate and patient-friendly therapeutic results.
  Keywords: Biotechnology, Diabetic Foot Ulcer, Drug delivery system, Natural polymers, Advanced wound dressing