ارتباط اختلالات صدای گفتاری و مهارت های نوروسایکولوژی با میانجی گری سبک های فرزند پروری و افسردگی: مهارت های حافظه و بینایی-فضایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

 اختلالات صدای گفتاری یکی از انواع اختلالات ارتباطی است که باعث اختلال در فراگیری طبیعی صداهای گفتاری می‌شود. کودکان دچار اختلال صدای گفتاری، خطاهایی در بیان صداهای گفتاری‌شان دارند که موجب می‌شود فهم آنچه می‌گویند برای مخاطب دشوار شود. بررسی عوامل و متغیرهایی که با این اختلال در ارتباط است، هدف برخی از مطالعات است. این پژوهش ارتباط متغیرهایی مانند مهارت‌های نوروسایکولوژی (مهارت‌های حافظه و بینایی-فضایی) سبک‌های فرزندپروری (مستبدانه، مقتدرانه، آسان‌گیرانه) و افسردگی مادر با اختلال صدای گفتاری در یک مدل واحد مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.

مواد و روش‌ها

 در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از روش همبستگی از انواع معادلات ساختاری استفاده‌شده است. بدین ترتیب 117 کودک 4 تا 6 سال دچار اختلالات صدای گفتاری به‌صورت هدفمند از مراجعین کلینیک‌های گفتاردرمانی و همچنین غربال‌گری مهدکودک‌ها با استفاده از آزمون احمدی و همکاران انتخاب شدند. در مورد هر آزمودنی، مقیاس نوروسایکولوژی کانرز، مقیاس سبک‌های فرزندپروری بامریند و مقیاس افسردگی بک اجرا شد. این مقیاس‌ها توسط مادر تکمیل شد. در پایان، داده‌های حاصل با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از روش همبستگی و بهره‌گیری از روش معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار AMOS نشان داد رابطه و اثر حافظه بر اختلالات صدای گفتاری به‌صورت مستقیم معنادار است (0/05>0/023=P) و رابطه‌ حافظه با اختلالات صدای گفتاری با میانجی‌گری سبک‌های فرزندپروری (مستبدانه 0/715=P، مقتدرانه0/306=P، آسان‌گیرانه 0/689=P) و همچنین با میانجی‌گری افسردگی مادر (0/05<0/531=P) معنادار نیست. از طرف دیگر، رابطه و اثر مهارت بینایی-فضایی بر اختلالات صدای گفتاری به‌صورت مستقیم باوجود قوی و قابل‌توجه بودن (0/05<0/054=P) معنادار نیست و رابطه مهارت بینایی-فضایی با اختلالات صدای گفتاری با میانجی‌گری سبک‌های فرزندپروری (مستبدانه 0/497=P، مقتدرانه 0/268=P، آسان‌گیرانه 0/949=P) و همچنین با میانجی‌گری افسردگی مادر (05/0<414/0=P) نیز معنادار نیست.

نتیجه‌گیری

نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد حافظه و مهارت بینایی-فضایی اثر و رابطه‌ مستقیمی با اختلالات صدای گفتاری دارد. بدین‌صورت که هر چه مشکلات حافظه و بینایی-فضایی بیشتر باشد، تعداد صدا (واج) خطا در اختلالات صدای گفتاری بیشتر است. رابطه‌ حافظه و عملکرد بینایی-فضایی با اختلالات صدای گفتاری با میانجی‌گری سبک‌های فرزندپروری و افسردگی مادر قابل‌توجه نیست

زبان:
فارسی
صفحات:
1194 -1212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2459866 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.