تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژن فاکتور القاء شونده با هیپوکسی - یک آلفا (HIF-1α) بافت قلب و شاخص مقاومت به انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع 2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از شایع‏ترین بیماری‏های متابولیکی دیابت با ویژگی هیپرگلیسیمی و نارسایی عملکرد‏ انسولین درون‏زاد می‏باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 10 هفته HIIT بربیان ژن HIF-1α در بافت قلب موش‏های صحرایی مبتلا به دیابتی نوع‏2 بود.

روش‏ها

در این مطالعه تجربی، 36 سر موش صحرایی ویستار با میانگین وزنی 58±200 گرم به طور تصادفی در گروه‏های کنترل، کنترل دیابتی و تمرین دیابتی قرار گرفتند. گروه تمرین دیابتی پس از القاء دیابت 10 هفته HIIT دریافت کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات تشریح و سرم و بافت قلب موش‎های صحرایی جهت بررسی جمع آوری شدند. داده‏ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‏داری 0/05 درصد بررسی شدند.

نتایج

نتایج پژوهش حاضر نشان داد دیابت نوع 2 باعث کاهش معنادار بیان ژن HIF-1α در بافت قلب موش های مبتلا به دیابت نوع2 می شود.(P=0/001) . با این حال HIIT باعث افزایش معناداربیان ژن HIF-1α در گروه دیابتی همراه با تمرین نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.(P=0/001)  همچنین نتایج نشان داد تمرینات HIIT باعث کاهش معنادارشاخص مقاومت به انسولین در گروه دیابتی همراه با تمرین نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.(P=0/001) ازطرفی10هفته HIIT تاثیر معناداری بر وزن بطن چپ بافت قلب نداشت (P>0/05)

نتیجه گیری

به طورکلی، بر اساس یافته‏های ما به نظر می‏رسد دیابت باعث کاهش معنادار بیان ژن HIF-1α در بافت قلب می‏شود و HIIT با افزایش حساسیت به انسولین و افزایش HIF-1α ممکن است از بافت قلب آنان محافظت کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2464319 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!