بررسی تغییرات شاخصهای خون، ایمنی، سرم و آلودگی مایکوباکتریومی در کفال ماهیان بیمار دریای خزر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این بررسی 35 عدد ماهی کفال بیمار از گونه پوزه باریک (Liza saliens) واجد علایم بالینی (اتساع محوطه بطنی، لاغری مفرط و بیحالی و پولک ریزی) و 33 عدد سالم از گونه طلایی (Liza aurata) (بدون علایم) در اسفند ماه 1393 از منطقه فرح آباد صید گردید. ماهیان بصورت زنده به آزمایشگاه انتقال داده شده، پس اززیست سنجی، ازآنها نمونه خون تهیه شد. از کبد ماهیان بیمار پس از آماده سازی بروی محیط لوین اشتاین جهت جداسازی مایکوباکتریوم کشت تهیه و برای 8 هفته در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری گردید. نتایج نشان داد ماهیان بیمار بطور معنی داری کوتاهتر و لاغرتر از ماهیان سالم بودند. تعداد گلبولهای قرمز و سفید، درصد لنفوسیت و نوتروفیل، میزان هموگلوبین، هماتوکریت و MCHC ماهیان بیمارکاهش معنی داری در مقایسه با ماهیان سالم داشت. لیکن میزان میلوسیت و MCV در ماهیان بیمار بطور معنی داری بیشتر از ماهیان سالم بود و میزان MCH تفاوتی در دو گروه نداشت. کاهش معنی دار فاکتورهایی چون پروتیین تام، آلبومین، گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید،  CPK،ALP، رادیکال آزاد اکسیژن و IgM تام در ماهیان بیمار دیده شد ولی افزایش معنی دار میزان آنزیم های ALT و AST در ماهیان بیمار وجود داشت. در بررسیهای باکتری شناسی مایکوباکتریوم جداسازی نگردید. یافته های حاصل از بیومتری ونتایج پاراکلینیکی نشان داد ماهیان بیمار از یک کم خونی هیپوکرومیک ماکروسیتیک همراه پن لکوپنی و ضعف ایمنی شدید ناشی از یک گرسنگی طولانی مدت رنج می برند که این امر میتواند آنها را نسبت به عوامل عفونی از جمله عفونتهای مایکوباکتریومی حساس نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2472552 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!