تاثیر عصاره گیاهان داروئی آویشن و رزماری بر انتقال مکانیکی ویروس موزائیک خیار و مقایسه اثر آنها با سالیسیلیک اسید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus, CMV) از مهم ترین ویروس های آلوده کننده مزارع خانواده کوکوربیتاسه در سراسر جهان و ایران می باشد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار به منظور بررسی محلول‎پاشی عصاره‎ گیاهان دارویی، سالیسیلیک اسید و آب بر مقاوم‎سازی گیاه خیار به ویروس موزاییک خیار، در گلخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در سال 1394 به اجرا درآمد. در هر تکرار برای اطمینان چهار بذر گیاه کشت گردید که در زمان مایه زنی دو گیاه حفظ و با غلظت 03/0 درصد مایه زنی و بقیه حذف شدند. پس از انجام تیمارها (شامل محلول‎پاشی عصاره‎های گیاه دارویی آویشن  با غلظت 03/0 درصد و رزماری با غلظت 03/0درصد ، سالیسیلیک اسید با غلظت 02/0 درصد و آب مقطر)، گیاهان مایه زنی شدند. پس از مایه زنی گیاهان، به مدت یک ماه در گلدان  تحت نظر بوده و میزان آلودگی گیاهان با آزمون الیزا بررسی و ثبت گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ‎ها در ارتباط با اثر تیمارهای محلول‎پاشی بر کنترل آلودگی به ویروس موزاییک خیار در سطح احتمال یک درصد معنی‎دار گردید. نتایج مقایسه میانگین داده ‎ها نشان داد که عصاره گیاهان دارویی تاثیر بسزایی بر کاهش درصد آلودگی به ویروس موزاییک خیار دارد. بیشترین و کمترین تعداد نمونهی آلوده به ترتیب از تیمارهای شاهد (آب مقطر) و محلول‎پاشی با سالیسیلیک اسید به دست آمد، اگرچه از لحاظ آماری تیمار سالیسیلیک اسید تفاوت معناداری با عصاره آویشن نداشت. بر اساس نتایج به دست آمده، در تیمارهای محلول‎پاشی با سالیسیلیک اسید، عصاره آویشن، رزماری و آب مقطر میزان آلودگی به ویروس به ترتیب  3/33، 3/58، 7/66 و 33/88 درصد بود. تفاوت آماری معنا‎داری در ارتباط با این صفت بین تیمارهای محلول‎پاشی با سالیسیلیک اسید و عصاره آویشن، همچنین محلول‎پاشی با عصاره آویشن و رزماری با یکدیگر مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان عنوان کرد که با کاربرد سالیسیلیک اسید و سپس عصاره گیاه آویشن، آلودگی بیماری موزاییک خیار را تا حد زیادی می توان کنترل کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2477511 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!