بررسی دانش، نگرش و رفتار معلمان مدارس ابتدایی شهر رفسنجان در خصوص پیشامدهای اورژانسی بیماری صرع و آسم در مدارس در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به شیوع پیشامدهای اورژانسی در مدارس و نقش کلیدی معلمان در پیشگیری و برخورد با این رویدادها، پژوهش حاضر با هدف تعیین دانش، نگرش و رفتار معلمان مدارس ابتدایی شهر رفسنجان در خصوص پیشامدهای اورژانسی بیماری صرع و آسم در مدارس ابتدایی انجام شد.

روش بررسی

مطالعه توصیفی حاضر در میان 101 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر رفسنجان به روش سرشماری در سال تحصیلی 1398-1399 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته دانش، نگرش و رفتار در خصوص بیماری آسم و صرع و پیشامدهای اورژانسی متعاقب آن ها بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد.

یافته ها

میانگین نمره دانش، نگرش و رفتار معلمان در خصوص بیماری صرع به ترتیب برابر 9/77، 3/68 و 7/72 و در خصوص بیماری آسم برابر 6/73، 5/81 و 6/71 از 100 بود. بین میانگین نمره رفتار معلمان در خصوص بیماری صرع با سن (221/0r= ، 027/0=P) همبستگی و با سطح تحصیلات (13/3 F=، 029/0= P) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد. همچنین بین میانگین نمره دانش معلمان در خصوص بیماری آسم با سطح تحصیلات (85/2 F=، 041/0= P) اختلاف معنادار و بین نمره رفتار معلمان درخصوص آسم با سابقه کار (303/0r=، 002/0= P) همبستگی آماری معناداری مشاهده شد.

نتیجه گیری

براین اساس، طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمایشات آموزشی و بازآموزی، خصوصا برای معلمان با سن و سابقه کار کمتر پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
798 تا 807
لینک کوتاه:
magiran.com/p2479834 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!