الگوی ساختاری تاثیر توسعه شایستگی های حرفه ای بر رضایت شغلی: نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

توسعه‌ شایستگی‌های حرفه‌ای و افزایش خودکارآمدی روانشناختی کلید اصلی پیشرفت و افزایش رضایت شغلی است. خودکارآمدی روانشناختی بر انتخاب، تلاش و پشتکار و پیگیری اهداف فردی و سازمانی نقش موثری دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی روانشناختی در ارتباط بین توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای با رضایت شغلی است.

روش‌

 پژوهش حاضر به روش همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری PLS انجام شد. به همین منظور 384 نفر از کارکنان ناجا به روش نمونه گیری خوشته انتخاب و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه‌های توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای، خودکارآمدی روانشناختی، و رضایت شغلی را تکمیل نمایند. نتایج پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفا و پایایی مرکب (CR) و نتایج مرتبط با روایی همگرا با استفاده از شاخص AVE محاسبه و در سطح مطلوبی قرار دارند. علاوه بر این، جهت پاسخگوی به سوال اصلی پژوهش و طراحی الگوی ساختاری پژوهش از نرم‌افزار SmartPLS نسخه سه استفاده شد.

یافته‌ها

 نتایج نشان داد توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای با میانجی‌گری خودکارآمدی روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد. در ضمن، هم متغیر توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و هم متغیر خودکارآمدی روانشناختی به صورت مستقیم بر رضایت شغلی تاثیر دارند.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج حاصله و طبق نظریه‌ی شناختی- اجتماعی بندورا متغیرهای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و خودکارآمدی روانشناختی جز متغیرهای مهم و اثرگذار بر رفتار فرد هستند. به عبارتی مشارکت دادن کارکنان در فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های شغلی متعاقبا به بهبود توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای فرد در شغل و رضایت شغلی منجر می‌گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481391 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!