فعالیت ضد قارچی قارچ های درون زی جدا شده از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری زای قارچی آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، تاثیر قارچ های درون زی (mycoendobiont) جداشده از قارچ دکمه ای سفید علیه قارچ های Mycogone perniciosa، Lecanicillium fungicula و Trichoderma harzianum، به عنوان عوامل بیماری زای مهم آن، برای کاربرد جهت مهار زیستی و جایگزینی ترکیبات شیمیایی بررسی گردید. جدایه های درون زی از کلاهک، تیغه و ساقه اندام های کاملا سالم قارچ دکمه ای که از سالن های پرورش عمده کشت قارچ در کشور، جمع آوری شده بودند، جداسازی شدند. این جدایه ها ابتدا در آزمون کشت متقابل علیه جدایه های بیمارگر قارچ دکمه ای غربال و سپس از بین آنها جدایه های موثر برای آزمایش های گلخانه ای انتخاب شدند. اسپان قارچ دکمه ای با جدایه های منتخب تیمار شد و درصد وقوع بیماری ناشی از عوامل بیمارگر و نیز شاخص های رشدی، تعیین شدند. تمام جدایه های درون زی مورد آزمایش، توانایی محدود کردن و رقابت با بیمارگرها را داشتند و وقوع بیماری حباب تر (M. perniciosa) را به میزان 42/21 تا 61/97 درصد، بیماری حباب خشک (L. fungicula) را به میزان 63/60 تا 80/96 درصد و بیماری کپک سبز (T. harzianum) را به میزان 28/64 تا 93/96 درصد کنترل کردند. این آزمون در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. گونه های درون زی Fusarium venenatum و Clonostachys rosea بیشترین اثر بازدارندگی از رشد را در برابر هر سه بیمار گر نشان دادند. همچنین، جدایه Scedosporium apiospermum دارای اثر بازدارندگی از رشد در برابر دو قارچ بیمارگر M. perniciosa و T. harzianum بود. این پژوهش نشان داد که قارچ های درون زی قارچ دکمه ای می توانند به عنوان عوامل مهار زیستی و بهبود دهنده رشد قارچ دکمه ای با هدف کاربردی نمودن آنها مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2485084 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!