بررسی اثر مصرف ویتامین D با پوشش کیتوزان همراه با شش هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های آنتی اکسیدانی بافت هیپوکامپ رت های اواریکتومی شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

یایسگی فرآیندی است که با قطع عملکرد دایمی تخمدان در زنان اتفاق می افتد و عوارض متعددی در پی دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مصرف ویتامین D با پوشش کیتوزان همراه با شش هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های آنتی اکسیدانی بافت هیپوکامپ رت های اواریکتومی شده بود.

مواد و روش ها

24 سر موش صحرایی، به طور تصادفی به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. پس از ایجاد اوارکتومی، رت ها به گروه های ویتامین D با پوشش کیتوزان یایسه، گروه تمرین یایسه، گروه ویتامین D با پوشش کیتوزان و تمرین یایسه و گروه کنترل یایسه تقسیم شدند. گروه تمرین 5 روز در هفته به مدت 6 هفته تمرین مقاومتی را انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، هیپوکامپ از مغز جدا شد و از طریق تکنیک الایزا، مقادیر سوکسینات دهیدروژناز (SOD)، مالون دی آلدیید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) پروتیین سنجی شدند. برای مقایسه گروه ها از آزمون آنووای یک راهه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد.

نتایج

مقادیر SOD آن به طور معناداری در گروه تمرین - ویتامین D با پوشش کیتوزان نسبت به گروه های ویتامین D با پوشش کیتوزان و گروه کنترل یایسه بیشتر بود (0/05<P). TAC در گروه تمرین - ویتامین D با پوشش کیتوزان به طور معناداری بیشتر از گروه های تمرین و گروه کنترل یایسه بود (0/05<P). همچنین غلظت MDA در گروه تمرین به طور معناداری بیشتر از گروه ویتامینD  با پوشش کیتوزان بود (0/05<P).

نتیجه گیری

تمرین مقاومتی از افزایش استرس اکسیداتیو جلوگیری می کند و زمانی که تمرین مقاومتی با مصرف همزمان ویتامین D با پوشش کیتوزان همراه شود، به خاطر اثر آگونیستی احتمالی تاثیر بیشتری در کاهش عوارض یایسگی و استرس اکسیداتیو زنان یایسه خواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
378 تا 387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2489773 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!