فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 126، مهر و آبان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بهزاد آریا، محمد پرستش*، محمدرضا بیاتیانی، لیلی خاوری خراسانی صفحات 370-377
  سابقه و هدف

  آسیب قلبی، یکی از عوارض رادیوتراپی است. با توجه به تاثیر مطلوب فعالیت ورزشی بر قلب، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر تروپونین I و پپتید سدیمی نوع B در رت های تحت رادیوتراپی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 24 رت نر ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل، HIIT، رادیوتراپی و رادیوتراپی + HIIT تقسیم شدند. پس از بی هوشی، رادیوتراپی با استفاده از اشعه ایکس با دوز 11 Gy شتاب دهنده خطی صورت گرفت. برنامه تمرینی گروه های HIIT  و رادیوتراپی + HIIT شامل 10 هفته HIIT بود. جهت اندازه گیری مقادیر سرمی تروپونین I و پپتید سدیمی نوع B (BNP) 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین 5 میلی لیتر خون گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آنوای یک راهه در سطح معناداری 0/05>P استفاده شد.

  نتایج

  بین مقادیر تروپونین I گروه HIIT یا گروهی که تحت رادیوتراپی + HIIT قرار گرفتند، نسبت به گروه کنترل، تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05<P) اما بین گروه رادیوتراپی و سه گروه دیگر تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). همچنین، بین مقادیر BNP هیچ کدام از گروه ها، تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05<P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد رادیوتراپی باعث افزایش تروپونین I می شود اما HIIT این تاثیر را ندارد و حتی باعث کاهش مقادیر افزایش یافته آن نیز می شود. همچنین، HIIT یا رادیوتراپی تاثیری بر BNP ندارند. بنابراین، بیماران تحت رادیوتراپی می توانند از تمرینات HIIT به عنوان یک مداخله درمانی مفید استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، رادیوتراپی، تروپونین I، پپتید سدیمی نوع B
 • مهسا دهقانی منشادی، محمدعلی آذربایجانی*، سیروان آتشک، مقصود پیری، صالح رحمتی صالح آباد صفحات 378-387
  سابقه و هدف

  یایسگی فرآیندی است که با قطع عملکرد دایمی تخمدان در زنان اتفاق می افتد و عوارض متعددی در پی دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مصرف ویتامین D با پوشش کیتوزان همراه با شش هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های آنتی اکسیدانی بافت هیپوکامپ رت های اواریکتومی شده بود.

  مواد و روش ها

  24 سر موش صحرایی، به طور تصادفی به 4 گروه 6 تایی تقسیم شدند. پس از ایجاد اوارکتومی، رت ها به گروه های ویتامین D با پوشش کیتوزان یایسه، گروه تمرین یایسه، گروه ویتامین D با پوشش کیتوزان و تمرین یایسه و گروه کنترل یایسه تقسیم شدند. گروه تمرین 5 روز در هفته به مدت 6 هفته تمرین مقاومتی را انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، هیپوکامپ از مغز جدا شد و از طریق تکنیک الایزا، مقادیر سوکسینات دهیدروژناز (SOD)، مالون دی آلدیید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) پروتیین سنجی شدند. برای مقایسه گروه ها از آزمون آنووای یک راهه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد.

  نتایج

  مقادیر SOD آن به طور معناداری در گروه تمرین - ویتامین D با پوشش کیتوزان نسبت به گروه های ویتامین D با پوشش کیتوزان و گروه کنترل یایسه بیشتر بود (0/05<P). TAC در گروه تمرین - ویتامین D با پوشش کیتوزان به طور معناداری بیشتر از گروه های تمرین و گروه کنترل یایسه بود (0/05<P). همچنین غلظت MDA در گروه تمرین به طور معناداری بیشتر از گروه ویتامینD  با پوشش کیتوزان بود (0/05<P).

  نتیجه گیری

  تمرین مقاومتی از افزایش استرس اکسیداتیو جلوگیری می کند و زمانی که تمرین مقاومتی با مصرف همزمان ویتامین D با پوشش کیتوزان همراه شود، به خاطر اثر آگونیستی احتمالی تاثیر بیشتری در کاهش عوارض یایسگی و استرس اکسیداتیو زنان یایسه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، اواریکتومی، رت، شاخص های آنتی اکسیدانی، هیپوکامپ
 • مهرزاد شعبانی، وحید ولیپور دهنو*، محمدرضا تابنده، مهدیه ملانوری شمسی صفحات 388-397
  سابقه و هدف

  پروتیین شوک گرمایی 70 (HSP70) و لون پروتیاز یک (LONP1) به عنوان شاخص استرس میتوکندریایی در نظر گرفته می شود که برای زنده ماندن سلول ضروری است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ورزش استقامتی بر تغییرات HSP70 و LONP1 در موش های دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع تجربی بود که در آن 30 سر موش آزمایشگاهی نر بالغ به طور تصادفی و یکسان (ده تایی) به گروه های کنترل (C)، دیابتی (D) و دیابتی - ورزش (DE) تقسیم شدند. دیابت به وسیله تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین القا شد. تمرین استقامتی برای 8 هفته انجام شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، عضله EDL موش ها جدا شد. مقادیر گلوکز، انسولین و HSP70، LONP1 و شاخص مقاومت به انسولین اندازه گیری شد.

  نتایج

  سطوح انسولین، گلوکز خون و مقاومت به انسولین در گروه DE نسبت به گروه D به شکل معناداری کاهش یافت (0/05>P). همچنین، سطوح پروتیین HSP70 گروه DE نسبت به گروه D به شکل معنا داری افزایش یافت (0/05>P) و در گروه D نسبت به گروه C به شکل معناداری کاهش یافت (0/05>P). همچنین تمرین باعث افزایش معنا دار بیان سطوح LONP1 در گروه DE در مقایسه با گروه D شد (0/05>P). همچنین سطوح LONP1 در گروه D در مقایسه با گروه C به شکل معناداری افزایش یافت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  گزارش ها نشان می دهد که دیابت می تواند سطوح HSP70 را کاهش و LONP1 را افزایش دهد. همچنین، ورزش استقامتی با افزایش بیان پروتیین های HSP70  و LONP1 می تواند عملکرد میتوکندری را که در دیابت دچار اختلال شده است، تقویت کند. همچنین باعث بهبود شاخص مقاومت به انسولین شود.

  کلیدواژگان: ورزش هوازی، دیابت، مقاومت به انسولین، HSP70، LONP1
 • علیرضا نیکوزاده، رقیه پوزش جدیدی*، علیرضا نورآذر، مسعود اصغرپور ارشد، جبار بشیری صفحات 398-406
  سابقه و هدف

  ناکارآمدی میتوکندریایی یکی از سازوکارهای احتمالی پیشرفت بیماری قلبی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کورکومین بر بیان ژن PGC-1α و سیترات سینتاز میتوکندریایی کاردیومیوسیت موش های نر مدل سکته قلبی انجام شد.

  مواد و روش ها

  40 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به 5 گروه کنترل سالم، کنترل سکته قلبی، تمرین هوازی، مکمل و تمرین + مکمل تقسیم شدند. گروه تمرین و تمرین + مکمل به مدت 8 هفته تحت تاثیر تمرین بر روی نوار گردان الکترونیکی هوشمند حیوانی به صورت 5 روز در هفته قرار گرفتند. در این زمان گروه کنترل سکته قلبی و مکمل، برنامه تمرینی نداشت. در ابتدا کنترل سالم، کشتار شدند. بیان ژن PGC-1α و سیترات سینتاز میتوکندریایی با استفاده از روش  Real-time PCRبه دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک و تحلیل واریانس دوطرفه و یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی آنالیز شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که بیان PGC-1α و سیترات سینتاز کاردیومیوسیت ها در گروه های تمرین کرده با و بدون مصرف کورکومین به طور معنی داری بیشتر از گروه های مکمل و کنترل سکته قلبی است (0/001 =P). بین دو گروه تمرین و تمرین + مکمل هم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیان هر دو ژن در گروه کنترل سکته قلبی کمتر از کنترل سالم بود (0/05≥P).

  نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین هوازی به تنهایی و در ترکیب با کورکومین، به افزایش بیان ژن PGC-1α و سیترات سینتاز منجر گردید. اثر توام تمرین و کورکومین به طور غیر معنی داری بیشتر بود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، کورکومین، انفارکتوس قلبی، گیرنده فعال کننده تکثیر پروکسی زوم آلفا، PGC1-α، سیترات سینتاز
 • سمیرا صادقی، فرزانه تقیان* صفحات 407-415
  سابقه و هدف

  چاقی اختلالی متابولیک با درگیری پروتیین های موثر در متابولیسم چربی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثرات 8 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت (LIET) بر میزان بیان ژن های PPARα و PLIN5 عضله اسکلتی موش های صحرایی نر دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  40 سر رت نر ویستار 5هفته ای با وزن 2/8±155/4 گرم به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه کنترل، HIIT و LIET غذای پرچرب و گروه شم غذای استاندارد به مدت 16 هفته مصرف کردند. تمرینات گروه HIIT شامل دو دقیقه با شدت 75 درصد سرعت بیشینه بود که به صورت تدریجی تا 90 درصد سرعت بیشینه در هفته چهارم ادامه می یابد. فعالیت با شدت پایین شامل دو دقیقه با شدت 30 درصد از هفته اول تا هفته سوم و 20 درصد سرعت بیشینه از ابتدای هفته چهارم تا انتهای دوره بود. تمرین گروه LIET (شامل سه قسمت گرم کردن با 30 درصد سرعت بیشینه به مدت 5 دقیقه، تمرین اصلی و سرد کردن با 30 درصد سرعت بیشینه به مدت 5 دقیقه) بود. در پایان، میزان بیان ژن های PPARα و PLIN5 عضله اسکلتی به روش Real-time pcr اندازه گیری شد.

  نتایج

  یافته ها نشان دهنده افزایش معنی دار بیان ژن PPARα و PLIN5 در گروه های HIIT و LIET نسبت به گروه کنترل بوده است (0/001=P).

  نتیجه گیری

  تمریناتHIIT  و LIET با افزایش بیان ژن PPARα عضله اسکلتی باعث افزایش بیان ژن PLIN5  قطرات چربی بافت عضلانی می شود.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، تمرین استقامتی کم شدت، PPARα، PLIN5
 • آرش علی مرادی، حسن متین همایی*، صالح رحمتی احمدآباد صفحات 416-423
  سابقه و هدف

  شواهد زیادی در مطالعات، درمورد ارتباط واکنش های التهابی با پاتوژنز و عوارض ناشی از دیابت، به خصوص اختلال چربی خون و آترواسکلروز موجود است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و محدودیت کالریک بر عوامل التهابی و پری لیپین3 بافت چرب احشایی رت های نر دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  32 سر موش صحرایی نر ویستار دیابتی به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، تمرین تناوبی شدید و محدودیت کالریک تقسیم شدند. در گروه محدودیت کالریک 40 درصد از کالری دریافتی محدود شد و گروه های دیگر غذای استاندارد موردنیاز خود را به صورت آزادانه دریافت کردند. تمرین تناوبی به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته اعمال شد. بیان نسبی پروتیین پریلیپین 3 (PLIN3) با تکنیک وسترن بلات و TNF-α و IL-6 به روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکیآنالیز شد.

  نتایج

  تفاوت معنی داری بین میانگین  PLIN3، IL-6 و TNF-α در سه گروه پژوهش مشاهده شد (0/001=P). نتایج آزمون تعقیبی بیانگر افزایش معنی دار PLIN3 و کاهش معنی دار IL-6 و TNF-α در گروه محدودیت کالریک و تمرین تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل دیابتی بود (0/001=P).

  نتیجه گیری

  تمرین تناوبی شدید و محدودیت کالریک احتمالا با افزایش بیان  PLIN3می توانند اکسیداسیون چربی ها را افزایش دهند. کاهش این عوامل در طی پژوهش حاضر با توجه به نقش  TNF-αو IL-6 در افزایش مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو ممکن است در جلوگیری از ابتلا به این بیماری های متابولیکی سودمند باشد.

  کلیدواژگان: تناوبی شدید، محدودیت کالریک، پری لیپین3، IL-6
 • الهه ممشلی، فرناز سیفی اسگ شهر، معرفت سیاه کوهیان، منوچهر ایران پرور، اسدالله اسدی، بهزاد داورنیا* صفحات 424-434
  سابقه و هدف

  ابتلا به دیابت نوع دو در سنین پایین در حال افزایش است، احتمالا عوامل ژنتیکی نقش مهمی در شروع زودرس دیابت نوع دو دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر پلی مورفیسم های تک نوکلیوتیدی ژن آدیپونکتین (T/G 45+)2241766rs، (G/T 276+)1501299 rs و (G/A 11391-)17300539rs بر سن ابتلا به دیابت و سن شروع انسولین درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه موردی - شاهدی، 183 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو و 155 فرد سالم شرکت کردند. داده های جمعیت شناختی و تن سنجی جمع آوری شدند. بررسی ژنوتایپی پلی مورفیسم ها با استفاده از روش تقویت سیستم مقاوم به جهش واکنش زنجیره ای پلی مراز (T-ARMS-PCR) انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 تجزیه وتحلیل شدند.

  نتایج

  طبق نتایج، در  T/G45+ SNP سن ابتلا به دیابت و سن شروع انسولین درمانی در حاملین ژنوتایپ TG به طور معنی داری کمتر از حاملین ژنوتایپ GG بود. (به ترتیب 0/035 = P، 0/048 = P). در T/G45+  SNP، 48/6% از بیماران با سن ابتلای <35 سال، حامل ژنوتایپ TG بودند (0/013 =P) و ژنوتایپ TG (0/006 =P، 7/994 -1/430 =CI، 2/381 =OR) به طور معنی داری با افزایش خطر ابتلا به دیابت در سن کمتر از 35 سال مرتبط بود.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج پژوهش حاضر، T/G45 + SNP از ژن آدیپونکتین اثر قابل توجهی در شروع زودهنگام T2DM و پیشرفت سریع بیماری دارد. بررسی واریانت های ژنتیکی موثر می تواند در غربالگری پیش از ابتلا به دیابت، به منظور تشخیص زودهنگام و ارایه راهکارهای پیشگیرانه، مفید باشد.

  کلیدواژگان: آدیپونکتین، پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی، سن ابتلا به دیابت، سن شروع انسولین درمانی
 • حمیدرضا زلفی، امیر شکیب* صفحات 435-445
  سابقه و هدف

  اختلال در عملکرد اندوتلیالی ناشی از چاقی، می تواند به عنوان اولین گام در پیشرفت بیماری قلبی - عروقی در نظر گرفته شود. از این رو، تحقیق حاضر به منظور بررسی آثار تمرینات HIIT بر عملکرد اندوتلیالی ناشی از miR-16، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) و مالون دی آلدهید (MDA) سرمی در مردان چاق انجام شد.

  مواد و روش ها

  24 مرد داوطلب چاق با میانگین سنی 3±44 سال و 30BMI>، به صورت تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی هشت هفته تمرینات HIIT را به صورت دایره ای (زانوبلند، پروانه، بورپی، کتل بل اسنچ و اسکات گابلت)، با شدت 90-80 درصد ضربان قلب کاروونن اجرا کردند (چهار هفته اول: سه جلسه و چهار هفته دوم: چهار جلسه در هفته). نمونه های خونی 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرینی به منظور تحلیل شاخص هایmiR-16 ، NO، MDA و TAC سرمی از آزمودنی ها دریافت شد.

  نتایج

  هشت هفته تمرین HIIT در گروه تمرین، باعث افزایش معنی دار مقادیر NO و TAC و کاهش معنی دار MDA سرمی نسبت به مقادیر پیش آزمون شد (0/05˂P). همچنین، در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری در سطوح miR-16 و MDA و افزایش معنی دار NO و TAC سرمی در گروه تمرین مشاهده شد (0/05˂P).

  نتیجه گیری

  احتمالا تمرینات HIIT با اثرگذاری بر مقادیر miR-16 و کاهش استرس اکسایشی ناشی از چاقی، باعث تغییر مقادیر NO سرمی شده و با بهبود عملکرد اندوتلیالی می تواند از بروز بیماری‎ های قلبی - عروقی و یا پیشرفت آن جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی با شدت بالا، miR-16، نیتریک اکساید، استرس اکسایشی و چاقی
 • آیدا الهام، محسن گل پرور*، ایلناز سجادیان صفحات 446-456
  سابقه و هدف

  افزایش سرمایه عاطفی در زنان مبتلا به میگرن یکی از راهبردهای ارتقای سلامت روان شناختی در این بیماران است. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش شادکامی فوردایس بر سرمایه عاطفی زنان مبتلا به میگرن انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری دوماهه با سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به میگرن مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر کرمان در سال 1399 بود که از بین آن ها، 60 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) و تحت درمان رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش شادکامی فوردایس قرار گرفتند. برای سنجش متغیر وابسته از پرسشنامه سرمایه عاطفی گل پرور استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و از طریق نرم افزارSPSS  ویرایش 24 تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بین اثربخشی رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش سرمایه عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد (1=P) و هر سه درمان در افزایش سرمایه عاطفی به یک اندازه اثربخش هستند (0/001=P).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه حاضر، رفتاردرمانی شناختی متمرکز بر بهبود خواب، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش شادکامی می توانند در مراکز روانپزشکی برای افزایش سرمایه عاطفی زنان مبتلا به میگرن، استفاده شوند.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی شناختی، شناخت درمانی، شادکامی، سرمایه عاطفی، زنان، میگرن
 • مهدی شمالی احمدآبادی، سید رضا احمدی مهرآبادی، محسن ذبیحی*، قاسم دستجردی، زهرا موحدیان، عاطفه برخورداری احمدآبادی صفحات 457-465
  سابقه و هدف

  مشکلات روانی می تواند اثربخشی درمان های سوء مصرف مواد مخدر را کاهش دهد، بنابراین از درمان های مکمل برای افزایش اثربخشی درمان در این بیماران استفاده می شود. در این مطالعه، تاثیر ترکیب روان درمانی «پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت» با ونلافاکسین برای کنترل افسردگی، استرس و اضطراب در معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده متادون مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. 40 نفر از بیماران سوء مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و پس از همتاسازی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول تحت درمان ترکیبی درمان پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت و ونلافاکسین و گروه دوم تحت درمان پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت قرار گرفتند. ارزیابی بیماران براساس پرسشنامه اضطراب - استرس - افسردگی (DASS21) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکویر، t زوجی و گروه های مستقل و تحلیل کوواریانس و در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه وتحلیل شد.

  نتایج

  هر دو روش مداخله ای بر افسردگی، اضطراب و استرس موثر بوده است (0/05>P). اما درمان ترکیبی درمان پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت و ونلافاکسین تاثیر بیشتری بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران سوء مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون داشته است (0/05 >P).

  نتیجه گیری

  ترکیب مداخله پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت با ونلافاکسین، کنترل افسردگی، اضطراب و استرس را در معتادان به مواد افیونی تحت درمان متادون بهبود می بخشد و می تواند به عنوان روشی موثر در درمان اختلالات روانی در این بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، ونلافاکسین، پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، وابستگی به اپییوئیدها، درمان نگهدارنده با متادون
 • بهاره رشیدیان، زهرا رضوانی* صفحات 466-473
  سابقه و هدف

  آپولیپوپروتیینE  (ApoE) یکی از چند لیپوپروتیین مهم در متابولیسم لیپیدهاست که پژوهش های فراوانی در رابطه با آن انجام شده است. در این پژوهش ها به نقش این پروتیین در بیماری هایی مثل آلزایمر، بیماری های قلبی - عروقی، دیابت و بیماری های نقص ایمنی مانند ایدز پرداخته شده است. ژن این آپولیپوپروتیین چندشکلی و دارای سه رونوشت یا آلل مختلف به نام های e2، e3 و e4 است. این سه آلل به صورت شش ژنوتیپ E2E2، E2E3، E2E4، E3E3، E3E4 و E4E4 با فراوانی های مختلفی در جمعیت وجود دارند. بسته به ویژگی های جمعیتی، جغرافیایی و نژادی، این ژنوتیپ ها با فراوانی متغیر در جمعیت دیده می شوند که در هر حال بیشترین فراوانی مربوط به E3E3 است. در این تحقیق ژنوتیپ آپولیپوپروتیین E در بیماران دیابتی با عارضه قلبی - عروقی با تکنیک PCR اختصاصی آلل تعیین شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه روی 107 نمونه خون بیمار دیابتی دارای بیماری های قلبی - عروقی ساکن شهر کاشان انجام گرفت. برای تعیین ژنوتیپ این ژن، از تکنیک PCR اختصاصی آلل با پنج پرایمر و سپس بررسی الگوی باندها در الکتروفورز استفاده شد.

  نتایج

  داده ها نشان می دهد که در جمعیت موردمطالعه یعنی بیماران دیابتی دارای بیماری های قلبی - عروقی ساکن شهر کاشان، بیشترین ژنوتیپ E3E3 است. همچنین فراوانی آلل های e2، e3 و e4 به ترتیب برابر با 1/5، 79 و 9/15 درصد است.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد که تاثیر متوسط این ژنوتیپ بر لیپوپروتیین های پلاسما یا انواع CVD وجود دارد، بنابراین می تواند برای پیش بینی و پیشگیری از بیماری های مرتبط با این ژنوتیپ مفید باشد.

  کلیدواژگان: آپولیپوپروتئین E، تعیین ژنوتیپ، بیماری قلبی - عروقی، دیابت، فراوانی نسبی آلل، تکنیک PCR اختصاصی آلل
 • پیام ناصح غفوری، مینا نکوئی، علی عظیمی* صفحات 474-482
  سابقه و هدف

  بیماری کووید-19 یک بیماری ویروسی نوظهور است که طی 2 سال اخیر به مرگ ومیر بسیاری در سطح جهان منجر شده است. با این وجود همچنان به علت ابتلای کمتر کودکان به این بیماری، اطلاعات موجود در زمینه مقایسه کودکان و بالغین مبتلا به کووید-19 محدود است. به همین جهت این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه یافته های پاراکلینیکی کودکان و بالغین مبتلا به کووید-19 طراحی شد.

  مواد و روش ها

  پس از استخراج یافته های آزمایشگاهی، سی تی اسکن و پیامد بستری کودکان و بالغین بستری شده به علت کووید-19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از اسفند 1398 تا اسفند 1399 از طریق پرونده و سیستم HIS و PACS، کلیه این اطلاعات بین دو گروه کودکان و بالغین با یکدیگر مقایسه گردید.

  نتایج

  پس از آنالیز اطلاعات 15 کودک و 66 فرد بالغ مورد مطالعه مشاهده شد که فراوانی افراد دارای افزایش CRP (0/030=P) و LDH (0/002=P) و لنفوپنی (0/001>=P) و هایپوناترمی (0/030=P) در بالغین بیشتر می باشد اما افزایش کراتینین (0/001>=P) در کودکان بیشتر است. همچنین Ground-glass opacity (0/020 =P) در کودکان بیشتر از بالغین بود، اما Halo sign (0/001=P) و نمره شدت درگیری ریوی (0/001>=P) در بالغین بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  کودکان و بالغین مبتلا به کووید-19 از جنبه های اختلالات آزمایش ها شامل CRP، LDH، لنفوسیت، سدیم و کراتینین با یکدیگر تفاوت دارند. در مورد درگیری ریه و برخی نماهای رادیولوژیک نیز این تفاوت مشاهده می شود و نمره شدت درگیری ریوی بالغین در سی تی اسکن بیشتر از کودکان می باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، کودکان، بالغین، سی تی اسکن، یافته های آزمایشگاهی
 • زهرا سلیمانی، حبیب الله رحیمی، نگار ملکی، روزبه اصالت منش، کمال اصالت منش* صفحات 483-490
  سابقه و هدف

  از اواخر دسامبر سال 2019 میلادی یک بیماری ناشی از کروناویروس جدید تحت عنوان COVID-19 در چین گزارش شد. این مطالعه به منظور بررسی یافته های جمعیت شناختی، بالینی، پاراکلینیک و پیامد بیماران مبتلا به سوش دلتای COVID-19 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه سری - موارد، 239 نفر از بیماران مبتلا به سوش دلتای COVID-19 با PCR مثبت انتخاب شدند. پرونده بیماران حاوی اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی، یافته های پاراکلینیک و پیامد بود. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  در بین بیماران موردمطالعه، زنان با 6/53 درصد بیشترین فراوانی را داشتند و بیش از نیمی از بیماران بالای 50 سال بودند. اکثریت بیماران، گروه خونی O (45/2 درصد) داشته و نزدیک به 60 درصد بیماران، حداقل دارای یک بیماری زمینه ای بوده اند که فشار خون بالا، دیابت و قلبی - عروقی شایع ترین آن ها می باشد. نزدیک به 90 درصد از بیماران، واکسن دریافت نکرده بودند. شایع ترین علایم بالینی، شامل تب (60/3 درصد)، سرفه (59/8 درصد) و تنگی نفس (50/2 درصد) بود. نزدیک به 90 درصد بیماران، درگیری ریوی را در سطح خفیف تا شدید تجربه کرده و همچنین نزدیک به 75 درصد بیماران از لحاظ شدت بیماری کووید-19 در محدوده متوسط تا شدید بودند. درنهایت 13 این بیمار (5/4 درصد) فوت کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که عمده بیماران واکسن دریافت نکرده بودند و همچنین اکثریت آن ها در فاز متوسط تا شدید بیماری قرار داشتند، بنابراین ضرورت دریافت واکسن جهت پیشگیری از بیماری کووید-19 مشخص می شود.

  کلیدواژگان: COVID-19، سویه دلتا، پیامد
|
 • Behzad Aria, Mohammad Parastesh*, Mohamadreza Bayatiani, Mohammad Parastesh, Mohammadreza Bayatiani, Leyli Khavari Khorasani Pages 370-377
  Background

  Heart damage is one of the complications of radiotherapy. Due to the favorable effect of exercise training on the heart, this study aimed to investigate the impact of HIIT training on Troponin I and B-type natriuretic peptide in rats undergone radiotherapy.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into four groups: control, HIIT, radiotherapy, and radiotherapy + HIIT. After anesthesia, radiotherapy was performed using an 11 Gy dose of the linear accelerator. The training program of HIIT and HIIT + radiotherapy groups included 10 weeks of HIIT. To assess the serum levels of troponin-I and B-type natriuretic peptide (BNP), five ml of blood was taken 24 hours after the last training session. One-way ANOVA was used to analyze the data at a significance level of P<0.05.

  Results

  The results showed that the levels of troponin I in HIIT or radiotherapy + HIIT groups were not significantly different from the control group (P<0.05). But there was a significant difference between the radiotherapy group and the other three groups (P<0.05). Furthermore, no significant difference was observed between the BNP values ​​of any of the groups (P<0.05).

  Conclusion

  Radiotherapy seems to increase troponin I, but HIIT does not have this effect and even reduces its increased levels. Also, neither HIIT nor radiotherapy has an impact on BNP. Therefore, patients undergoing radiotherapy can use HIIT as an effective therapeutic intervention.

  Keywords: High-intensity interval training, Radiotherapy, Troponin I, B-type natriuretic peptide
 • Mahsa Dehghani-Menshadi, Mohammad Azarbayjani*, Sirvan Atashak, Maghsoud Peeri, Saleh Rahmati-Saleh Abad Pages 378-387
  Background

  Menopause is a process that occurs with the permanent cessation of ovarian function in women and has many complications. This study aimed to investigate the effect of vitamin D with chitosan coating along with six weeks of resistance training on the antioxidant indices of the hippocampal tissue of ovariectomized rats.

  Materials and Methods

  24 rats were randomly divided into 4 groups of 6. After ovariectomy, rats were divided into menopausal chitosan-coated vitamin D groups, menopausal exercise group, chitosan-coated vitamin D group and menopausal exercise, and menopausal control group. The training group did resistance training 5 days a week for 6 weeks. 24 hours after the last training session, the hippocampus was separated from the brain and the amounts of succinate dehydrogenase (SOD), malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) were measured by ELISA technique. To compare the groups, one-way ANOVA test was used at the alpha level of 0.05.

  Results

  SOD values ​​were significantly higher in the chitosan-coated vitamin D exercise group than the chitosan-coated vitamin D and menopausal control groups (P<0.05). TAC in the exercise-vitamin D group with chitosan coating was significantly higher than the exercise groups and the postmenopausal control group (P<0.05). Also, the MDA concentration in the exercise group was significantly higher than the vitamin D group with chitosan coating (P<0.05).

  Conclusion

  Resistance training prevented the increase of oxidative stress and when resistance training is combined with the simultaneous consumption of vitamin D with chitosan coating, due to the possible agonistic effect, it will have a greater effect in reducing menopausal complications and oxidative stress in postmenopausal women.

  Keywords: Resistance training, Ovariectomy, Rat, Antioxidant indices, Hippocampus
 • Mehrzad Shabani, Vahid Valipour-Dehnou*, Mohammad Reza Tabandeh, Mahdieh Molanouri Shamsi Pages 388-397
  Background

  Heat shock protein 70 (HSP70) and lon protease 1 (LONP1) are thought to be indicators of mitochondrial stress, which is essential for cell survival. This study aimed to investigate the effect of endurance exercise on changes in HSP70 and LONP1 in diabetic mice.

  Materials and Methods

  This study was experimental and thirty adult mice were randomly and equally divided into three groups: control (C; n=10), diabetic (D; n=10) and diabetic-exercise (DE; n=10). Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin. Aerobic endurance training was performed for eight weeks. 48 hours after the last training session, glucose, insulin, HSP70 levels, LONP1 levels and insulin resistance index were measured.

  Results

  Insulin, blood glucose levels and insulin resistance in group DE decreased significantly compared to group D (P<0.05). Also, HSP70 protein levels in group DE increased significantly compared to group D (P<0.05) and in group D compared to group C decreased significantly (P<0.05). A period of endurance training significantly increased the expression of LONP1 protein levels in DE group compared to group D (P<0.05). LONP1 protein levels in group D increased significantly compared to group C (P<0.05), also.

  Conclusion

  Reports show that diabetes can decreases the levels of HSP70 and increases LONP1. Also, endurance exercise can enhance impaired mitochondrial function in diabetes by increasing the expression of HSP70 and LONP1 proteins. It also improves the insulin resistance index.

  Keywords: Aerobic exercise, Diabetes, Insulin resistance, HSP70, LONP1
 • Alireza Nikoozadeh, Roghayeh Pouzesh-Jadidi*, Alireza Nourazar, Masoud Asgharpour-Arshad, Jabar Bashiri Pages 398-406
  Background

  Mitochondrial dysfunction is one of the possible mechanisms for the progression of heart disease. This study aimed to effect of eight weeks of aerobic training and curcumin supplementation on PGC1- α gene expression and cardiomyocyte mitochondrial citrate synthase in Cardiomyocytes of male rats with myocardial infarction model.

  Materials and Methods

  40 male rats were randomly divided into 5 groups: healthy control, heart myocardial infarction control, aerobic exercise, supplement and exercise + supplement. The training and training+supplement groups were influenced by training on the intelligent electronic animal treadmill for 8 weeks, 5 days a week. At this time, the myocardial infarction control and supplement groups had no exercise program. First, healthy controls were killed. Expression of PGC1-α gene and mitochondrial citrate synthase using real-time PCR method, the obtained data were analyzed using Shapiro-Wilk test, two-way and one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test.

  Result

  Results showed that the expression of PGC1-α and citrate synthase of cardiomyocytes in the groups trained with and without curcumin consumption is significantly higher than the supplemented and myocardial infarction control groups (P=0.001). No significant difference was observed between the two groups of exercise and exercise + supplement. The expression of both genes in the myocardial infarction control group was lower than that of healthy controls (P≤0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of aerobic exercise alone and in combination with curcumin increased the expression of PGC1-α gene and citrate synthase. The combined effect of exercise and curcumin were nonsignificantly greater.

  Keywords: Aerobic exercise, Curcumin, Myocardial infarction, Peroxisome proliferator activated receptor alpha, PGC1-α, Citrate synthase
 • Samira Sadeghi, Farzaneh Taghian* Pages 407-415
  Background

  Obesity is a metabolic disorder in which proteins involved in fat metabolism are altered. Because obesity is a growing disease among people living in today's societies, the purpose of this study was to compare the effects of 8 weeks of high-intensity intermittent training and low- intensity endurance training on PPARα and PLIN5 gene expression in skeletal muscle of overweight rats.

  Materials and Methods

  Forty male Wistar rats, 5 weeks old, weighing 148.4 ±22.8 g were randomly divided into four equal groups (n=10): control, LIET, HIIT which fed high fat diet, and sham group which fed standard diet. Forty-eight hours after the end of the training program (eight weeks of intense intermittent exercise or HIIT and continued low-intensity exercise or (LIET) the rat adipose tissue was isolated under sterile conditions. Finally, expression levels of PPARα and PLIN5 of skeletal tissue were measured by the Real-time PCR method.

  Results

  The data indicated that the expression level of the PPARα and PLIN5 was significantly increased in HIIT and LIET groups compared to the control group (P= 0.001).

  Conclusion

  HIIT and LIET exercises increased the expression of the PLINS gene in skeletal muscle by increasing the expression of the PPARα gene in lipid droplets of skeletal muscle.

  Keywords: High-intensity intermittent exercise, Low-intensity exercise, Peroxisome alpha proliferator active receptor, PLIN5
 • Arash Alimoradi, Hasan Mateen Homaie*, Saleh Rahmati Pages 416-423
  Background

  There is ample evidence in the study of the association of inflammatory reactions with the pathogenesis and complications of diabetes, especially hyperlipidemia and atherosclerosis. This study aimed to the effect of high intensity interval training and caloric restriction on inflammatory factors and PLIN3 visceral adipose tissue in male diabetic rats.

  Materials and Methods

  32 diabetic male Wistar rats was randomly divided into three subgroups: HIIT, control and caloric restriction. In the caloric restriction group, 40% of the calorie intake was restricted and other groups received the standard food they needed freely. Relative protein expression of PLIN3 was performed using western blot technique and TNF-α and IL-6 by ELISA. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey's post hoc test.

  Result

  There was a significant difference between the mean of PLIN3, IL-6 and TNF-α in the three groups (P=0.001). The results of post hoc test showed a significant increase in PLIN3 and a significant decrease in IL-6 and TNF-α in the caloric restriction group and intense intermittent exercise compared to the diabetic control group (P=0.001).

  Conclusion

  HIIT and caloric restriction may increase lipid oxidation by increasing PLIN3 expression. Considering the role of TNF-α and IL-6 in increasing insulin resistance and type 2 diabetes, reducing these factors during the present study may be helpful in preventing these metabolic diseases.

  Keywords: HIIT, Caloric restriction, PLIN3, IL-6
 • Elaheh Mamashli, Farnaz Seifi-Skishahr, Marefat Siahkouhian, Manouchehr Iranparvaralamdari, Asadollah Asadi, Behzad Davarnia* Pages 424-434
  Background

  The incidence of type 2 diabetes is growing at an early age. Genetic factors probably play an important role in the early onset of type 2 diabetes. The present study aimed to effect of single nucleotide polymorphisms of adiponectin gene rs2241766 (+45 T/G), rs1501299 (+276 G/T) and rs17300539 (-11391G/A) on the age of diabetes onset and initiating insulin therapy in patients with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 183 patients with type 2 diabetes and 155 healthy individuals participated. Demographic and anthropometric data were collected. Genotyping was performed by using amplification refractory mutation system-PCR (ARMS-PCR). Data were analyzed by using SPSS software (version 26).

  Results

  According to results, in rs2241766 (SNP+45 T/G), the age of onset of diabetes and age of starting insulin therapy in the TG genotype carriers was significantly less than in TT genotype carriers (Respectively P=0.035, P=0.048). In SNP+45 T/G, 48.6% of patients with diabetes onset age<35 years were carrying the TG genotype (P=0.013). TG genotype (OR=2.381, 95% CI:1.430–7.994, P=0.006) was associated with the significantly increased risk of diabetes onset age <35 years.

  Conclusion

  According to the results of the present study, SNP+45 T/G of the adiponectin gene has a significant effect on the early onset of T2DM as well as the rapid progression of the disease. Evaluation of effective genetic variants can be useful in pre-diabetes screening for early detection and prevention.

  Keywords: Adiponectin, Single nucleotide polymorphism, Age of diabetes onset, Age of initiating insulin therapy
 • Hamidreza Zolfi, Amir Shakib* Pages 435-445
  Background

  Endothelial dysfunction, caused by obesity, can be regarded as the initial step in the development of the cardiovascular disease. Hence, the current study aimed to the effects of HIIT exercises on miR-16 induced endothelial function, total antioxidant capacity (TAC) and serum malondialdehyde (MDA) in the obese men.

  Materials and Methods

  24 obese male volunteers, with a mean age of 44 years and BMI>30, were randomly divided into the training and control groups. The eight-week HIIT training group did circular exercises, including (Long Knee, Butterfly, Burpy, kettlebell snatch, and Scott Goblet), with an intensity of 80-90 % of Karvonen heart rate (first four weeks: three sessions and second four weeks: four sessions per week). Blood samples were taken from the subjects 48 hours before and after the last training session to analyze miR-16, NO, serum MDA, and TAC indices of the subjects.

  Results

  Eight weeks of HIIT training in the training group caused a significant increase in NO and TAC values and a significant decrease in serum MDA compared to the pre-test values. (P<0.05). Furthermore, compared to the control group, a significant decrease in miR-16 and MDA levels was observed and a significant increase in serum NO and TAC was observed in the training group (P<0.05).

  Conclusion

  HIIT training apparently alter serum NO levels by affecting miR-16 levels and reducing oxidative stress caused by obesity and can prevent from outbreak and development of the cardiovascular disease by improving endothelial function.

  Keywords: High intensity interval training, MiR-16, Nitric oxide, Oxidative stress, Obesity
 • Aida Elham, Mohsen Golparvar*, Illnaz Sajjadian Pages 446-456
  Background

  Increasing affective capital in women with migraine headache is one of the strategies to promote mental health in these patients. So this study aimed to comparison the effectiveness of cognitive behavioral therapy focused on Insomnia with mindfulness based cognitive therapy and Fordyce happiness training on affective capital in women with migraine headache

  Materials and Methods

  This study was a quasi-experimental type with a pre-test, post-test design with a two-month follow-up with three experimental groups and one control group. The statistical population included women with migraines who referred to the psychiatric centers of Kerman city in 2020. Among them, 60 people were selected via a convenience sampling method, and then they were randomly assigned to three experimental and one control groups (each with 15 participants). Experimental groups participated in cognitive behavioral therapy focused on insomnia and mindfulness based cognitive therapy and Fordyce happiness training. To measure the dependent variable of the research, Golparvar affective capital questionnaire was used. The data were analyzed using repeated measures analysis of variances through SPSS version 24.

  Results

  The results showed that there is no significant difference between the effectiveness of cognitive behavioral therapy focused on insomnia, mindfulness based cognitive therapy and Fordyce happiness training on increasing affective capital (P=1), and all three treatments are equally effective in increasing affective capital (P=0.001).

  Conclusions

  cognitive behavioral therapy focused on insomnia, mindfulness based cognitive therapy and Fordyce happiness training can be used in psychiatric centers to increase the affective capital of women with migraine.

  Keywords: Cognitive behavioral therapy, Cognitive therapy, Happiness, Affective capital, Women, Migraine
 • Mehdi Shomaliahmadabadi, Seyedreza Ahmadimehrabadi, Mohsen Zabihi*, Ghasem Dastjerdi, Zahra Movahedian, Atefe Barkhordari-Ahmadabadi Pages 457-465
  Background

  Psychological problems can reduce the effectiveness of opioid withdrawal, so complementary therapies are used to increase the effectiveness of treatment in these patients. In this study, the addition of the "compassion-enriched acceptance and commitment" psychotherapy method to Venlafaxine to control depression, stress, and anxiety in opioid addicts receiving methadone maintenance treatment (MMT) was investigated.

  Materials and Methods

  This study is a clinical trial with pre-test and post-test design. Forty opioid addicts treated with MMT were selected by voluntary sampling method and after matching were divided into two groups (n=20), including Venlafaxine alone and Venlafaxine in combination with compassion-enriched acceptance and commitment. Patients were evaluated on the DASS21 anxiety-stress-depression questionnaire. Data were analyzed using chi-square, paired and independent t-tests, and analysis of covariance with a 95% confidence interval.

  Results

  Findings showed that both intervention methods were effective on depression, anxiety and stress (P<0.05). However, combination therapy of compassion-enriched acceptance and commitment therapy with Venlafaxine had a greater effect on depression, anxiety, and stress in patients undergoing methadone maintenance treatment (P<0.05).

  Conclusion

  Adding compassion-enriched acceptance and commitment Psychotherapy to Venlafaxine improves the control of depression, anxiety, and stress in opioid addicts under MMT and can be used as an effective method in the treatment of mental disorders in these patients.

  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Venlafaxine, Compassion-enriched acceptance, commitment, Opioid dependence, Methadone maintenance treatment
 • Bahareh Rashidian, Zahra Rezvani* Pages 466-473
  Background

  Apolipoprotein E (ApoE) is one of the several important lipoproteins in lipid metabolism, and many studies have been conducted on it. In various studies, the role of this protein in diseases such as Alzheimer's disease, cardiovascular disease, diabetes and immune deficiency diseases such as AIDS have been addressed. The gene is a polymorphic apolipoprotein with three transcripts or different alleles called e2, e3 and e4. These three alleles have six genotypes E2E2, E2E3, E2E4, E3E3, E3E4 and E4E4 with different frequency in the population. Depending on the demographic, geographic and racial characteristics of these genotypes, they are seen with varying frequency in the population, which is in any case the highest frequency related to E3E3. In this study determinated apolipoprotein E genotyping in diabetic patients with cardiovascular diseases with allele specific PCR method.

  Materials and Methods

  This study was performed on 107 blood samples of diabetic patients with cardiovascular disease living in Kashan. To determine the genotype of this gene, allele specific PCR with five primers was used and then the pattern of bands in electrophoresis was used.

  Results

  The results show that in this population (diabetic patients with cardiovascular disease living in Kashan), as in most Iranian and world populations, the most genotype is E3E3. Also, the frequency of e2, e3 and e4 alleles is 5.1, 79 and 15.9%, respectively.

  Conclusion

  This study shows that there is an average impact of this genotype on lipoproteins of plasma or types of CVD, so it can be helpful to predict and prevent diseases associated with this genotype.

  Keywords: Apolipoprotein E genotype, Cardiovascular disease, Diabetes, Relative allele frequency, Allele specific PCR
 • Payam Nasehghafoori, Mina Nekoei, Ali Azimi* Pages 474-482
  Background

  COVID-19 is an emerging viral disease that has led to many deaths worldwide over the past 2 years. However, due to the lower incidence of the disease in children, the information available to compare children and adults with COVID-19 is still limited. Therefore, this study was designed to compare the paraclinical findings of children and adults with COVID-19.

  Materials and Methods

  After extracting laboratory findings, CT scan and outcome of hospitalization of children and adults hospitalized due to COVID-19 in Shahid Beheshti hospital in Kashan from March 2020 to March 2021 through HIS and PACS systems, all this information were compared between children and adults.

  Results

  After analyzing the data of 15 children and 66 adults, it was observed that increased CRP (P=0.030), LDH (P=0.002) and lymphopenia (P<0.001) and hyponatremia (P=0.030) were higher in adults but increased creatinine (P<0.001) was observed more in children. Also, ground-glass opacity (P=0.020) was observed more in children than adults, but Halo sign (P=0.001) and lung severity score (P<0.001) was higher in adults.

  Conclusion

  Children and adults with COVID-19 differ in many ways, including CRP, LDH, lymphocyte, sodium, and creatinine laboratory tests. This difference is seen in some radiological findings, and the lung severity score on CT scans of adults is higher than children, also.

  Keywords: COVID-19, Children, Adults, CT Scan, Laboratory findings
 • Zahra Soleimani, Habibollah Rahimi, Negar Maleki, Roozbeh Esalatmanesh, Kamal Esalatmanesh* Pages 483-490
  Background

  Outbreaks of a new virus called COVID-19 have been reported in China since late December 2019. This study was performed to evaluate the demographic, clinical, paraclinical findings and outcome of patients with the COVID-19 delta strain.

  Materials and Methods

  In this case-series study, 239 patients with delta strain of COVID-19 with positive PCR were selected. The patients' files contained demographic information, clinical symptoms, paraclinical findings and outcome. The collected data were analyzed through SPSS software.

  Results

  Among the studied patients, women were the most frequent with 53.6% and more than half of the patients were over 50 years old. The majority of patients had blood group O (45.2%), and nearly 60% of patients had at least one underlying disease, of which high blood pressure, diabetes and cardiovascular disease are the most common. Nearly 90% of patients did not receive the vaccine. The most common clinical symptoms included fever (60.3%), cough (59.8%) and dyspnea (50.2%). Nearly 90% of patients experienced mild to severe lung involvement, and nearly 75% of patients were in the moderate to severe range of the severity of the COVID-19 disease. Finally, 13 patients (5.4%) died.

  Conclusion

  Considering that most of the patients did not receive the vaccine and also the majority of them were in the moderate to severe phase of the disease, the necessity of receiving the vaccine to prevent the disease of COVID-19 is clear.

  Keywords: COVID-19, Delta variant, Prognosis