تاملی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله به تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب برند موفق در آموزش عالی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ایران تشکیل داده‌اند. تعداد 17 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. از آزمون t زوجی به منظور تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های تحقیق در آموزش عالی استفاده گردید. براین اساس، از طریق مرور ادبیات نظری، 103 مولفه در خصوص برند موفق در آموزش عالی شناسایی شد. در نهایت، براساس نظر خبرگان از میان مولفه‌های شناسایی شده، 47 معیار به عنوان معیارهای برند موفق در آموزش عالی مشخص گردید که این معیارها در 7 شاخص کلی شامل تصویر دانشگاه، هزینه و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون دانشگاهی، تکنولوژی و توسعه، برنامه‌ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه طبقه بندی گردید. یافته‌ها همچنین نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب تمامی مولفه‌ها و مقوله‌های اصلی تحقیق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای اختلاف معناداری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491878 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!