فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارسلان نامی، شهناز نایب زاده، سید حسن حاتمی نسب، محمدتقی هنری صفحات 1-27

  این مقاله به تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب برند موفق در آموزش عالی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ایران تشکیل داده‌اند. تعداد 17 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. از آزمون t زوجی به منظور تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های تحقیق در آموزش عالی استفاده گردید. براین اساس، از طریق مرور ادبیات نظری، 103 مولفه در خصوص برند موفق در آموزش عالی شناسایی شد. در نهایت، براساس نظر خبرگان از میان مولفه‌های شناسایی شده، 47 معیار به عنوان معیارهای برند موفق در آموزش عالی مشخص گردید که این معیارها در 7 شاخص کلی شامل تصویر دانشگاه، هزینه و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون دانشگاهی، تکنولوژی و توسعه، برنامه‌ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه طبقه بندی گردید. یافته‌ها همچنین نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب تمامی مولفه‌ها و مقوله‌های اصلی تحقیق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای اختلاف معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: برند، برند موفق، آموزش عالی، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • امید صباغیان طوسی، زهرا مرادی، شهره یزدانی صفحات 29-57

  این پژوهش به تبیین رابطه بین اظهار نظر حسابرس و ویژگی های کیفی حسابرس  بر مدیریت سود در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شامل داده های320 شرکت طی سال های 1399-1389 بوده که با استفاده از معیارهای سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شده و با نرم افزار اقتصاد سنجی ای ویوز تجزیه و تحلیل گردیده اند. در مرحله اول با استفاده از روش پروبیت اثر متغیرهای کیفیت حسابرسی بر نوع اظهارنظر حسابرس آزمون گردید. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های کیفی حسابرس رابطه معنی داری با نوع اظهار نظر حسابرس دارند. در مرحله دوم با تحلیل روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی نتایج نشان می دهد که بین مدیریت سود و ویژگی های کیفی حسابرس در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا که با معیار های 1-نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 2- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، رابطه وجود دارد. این رابطه در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با معیارهای 1- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، 2- نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و 3- نسبت رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات تفکیک شده ، نیز برقرار است.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، اظهارنظر حسابرس، کیفیت حسابرسی، سرمایه گذاری
 • سید امین دهقان بنادکی، محمدحسن پیمان فر صفحات 59-75

  صنعت ورزش تاثیر فوق العاده ای بر محیط طبیعی دارد؛ لذا سازمان های ورزشی باید روش های مدیریت مناسبی را برای پایداری محیط بکار بگیرند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارتباط و ارایه مدل مدیریت سبز و توسعه پایدار با نقش میانجی نگرش کارکنان به محیط زیست در فدراسیون فوتبال ایران می باشد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان فدراسیون فوتبال ایران به تعداد 157 نفر بود که از این تعداد، 111 نفر در این مطالعه همکاری داشتند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر اساتید متخصص مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان داد که مدیریت سبز اثر مثبت و معنی داری بر توسعه پایدار دارد و مدیریت سبز اثر مثبت و معنی داری بر نگرش کارکنان به محیط زیست دارد. همچنین، نگرش کارکنان به محیط زیست اثر مثبت و معنی داری بر توسعه پایدار دارد. نتایج حاکی از آن است که با توجه به جذابیت های فوتبال و طرفداران بی شمار آن، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می تواند با اجرای مدیریت سبز نقش بسزایی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

  کلیدواژگان: سازمان ورزشی، پایداری محیط، توسعه، ورزش
 • رسول رنجبریان، محمودرضا نعیمی صفحات 77-96

  تفکر استراتژیک با جامعیتی که ایجاد می کند باعث درک بهتر مدیران و کارکنان از سازمان شده، ارتباط و تعامل بیشتر بین کارکنان و مدیران را باعث شده و باعث بهره وری بیشتر کارکنان می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی انجام گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شهرداران، مدیران بخش های مختلف ازجمله مدیر خدمات عمومی، مدیر حراست، مدیریت پارک موتوری، مدیر فنی شهرداری های شهرستان های استان آذربایجان غربی در سال 1401 تشکیل داده اند که تعداد آن ها 186 نفر می باشد. حجم نمونه درروش پیمایش بر اساس فرمول کوکران 126 نفر تعیین گردید.  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج بررسی پایایی برای همه ابعاد بیشتر از 7/0 گزارش شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد مولفه های تفکر استراتژیک مدیران بر یادگیری آنان از خطاهای سازمانی در شهرداری های استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک مدیران، خطاهای سازمانی، شهرداری، آذربایجان غربی
 • مجید ماهرانی برزانی، مهرداد صادقی ده چشمه، علی رشید پور صفحات 97-115

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2255 نفر می باشد. با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. جهت بررسی فرضیات پژوهش از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار PLS- warp استفاده گردید.  نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی تاثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تاثیر آن 77/0 می باشد. با توجه به خروجی نرم افزار وارپ بی نزاکتی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تاثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تاثیر آن 66/0 می باشد و همچنین تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی از طریق بدبینی سازمانی مثبت با ضریب تاثیر 88/0 می باشد.

  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، سکوت سازمانی، بی نزاکتی در محیط کار
 • حسین دریساوی بهمنشیر، فریدون امیدی، فواد مکوندی، مهدی بصیرت صفحات 117-134

  کارآفرینی شرکتی نقش کلیدی در موفقیت شرکت ها دارد. هدف از تحقیق حاضر، تدوین الگوی حکمرانی شرکتی با رویکرد کارآفرینی  و مسیولیت اجتماعی می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط با کارآفرینی شرکتی، حکمرانی و مسیولیت اجتماعی و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. قلمرو زمانی از سال 1398تا1400 می باشد. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی 17 نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشند. برای گردآوری داده ها در مرحله کیفی از مقالات و متون مرتبط و در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهش مناسب است. مدل نهایی دارای 4 بعد و  15 مولفه و 71  شاخص می باشد. در تبیین یافته های این تحقیق، حکمرانی تاثیر معناداری بر کارآفرینی شرکتی وکارآفرینی شرکتی، تاثیر معناداری بر مسیولیت اجتماعی شرکت و در نهایت عملکرد شرکت دارد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، فراترکیب، کارآفرینی شرکتی، مسئولیت اجتماعی
 • علیرضا سرگلزایی، حمیدرضا خدادادی دیدانی صفحات 135-153

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را  تعداد 176 نفر کارشناسان منابع انسانی سازمان بنادر و دریانوردی و سایر بنادر تابعه این سازمان تشکیل می دهند. محقق با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده های تحقیق و با رویکرد توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به اهداف پژوهش اقدام نموده است. در این تحقیق از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل مهارت مدیریتی با میانگین 653/4، عامل کیفیت عملکرد کارکنان با میانگین 519/4، عامل سرعت عملکرد کارکنان با میانگین 348/4 و عامل ارتباطات سازمانی با میانگین 105/4 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم بیشترین میانگین از نگاه کارشناسان را بدست آوردند. همچنین، با توجه به ضرایب پیرسون بدست آمده در مورد متغیرهای پژوهش، تاثیر فناوری اطلاعات بر هر 4 دسته عوامل توسعه منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی و رابطه معناداری بین فناوری اطلاعات بر عوامل مهارت مدیریتی، کیفیت عملکرد کارکنان، سرعت عملکرد کارکنان و ارتباطات سازمانی تایید گردید.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، سازمان بنادر و دریانوردی، فناوری اطلاعات
|
 • Arsalan Nami, Shahnaz Nayebzadeh, Seyyed Hassan Hatami-nasab, MohammadTaghi Honari Pages 1-27

  This article has analyzed the gap between the current and desired status of the successful brand in higher education. The statistical population of this research was formed by the experts of Technical and Vocational University in Iran. 17 of these people were selected as a sample using the purposeful sampling method. In order to collect data, a questionnaire was used and the validity and reliability of the questionnaire was confirmed. Paired t-test was used to analyze the gap between the current and desired status of research components in higher education. Therefore, through theoretical literature review, 103 components were identified regarding the successful brand in higher education. Finally, based on the opinion of the experts, among the identified components, 47 criteria were identified as successful brand criteria in higher education, and these criteria are included in 7 general indicators, including university image, cost and financial matters, university services and facilities, advertising and extracurricular communications. , technology and development, planning and educational success and the location of the university were classified. The findings also showed that there is a significant difference between the current and desired status of all the main components and categories of research in technical and vocational university.

  Keywords: Brand, Successful Brand, Higher Education, Technical, Vocational University
 • Omid Sabaghiyan Toosi, Zahra Moradi, Shohreh Yazdani Pages 29-57

  This study explaining relationship between audit opinion and auditor’s qualitative characteristics on earnings management in companies with different investments opportunities. In this research, the data of 320 companies during the years 2011-2021 have been analyzed using Eviews econometric software. To test the hypotheses using the middle of 4 methods (MEQLDTA), (MB), (PPEQGMEQLD) and (Growth PPE), the statistical population was classified into two groups of companies with high and low investments opportunities. In a group hypotheses were tested using data panel estimation and ML - Ordered Probit method and the results are as follows: There are a significant positive relationship between the auditor's tenure and the auditor independence with the audit Opinion. There is a significant negative relationship between the change auditor with the audit Opinion. Then the hypotheses were tested using unstructured estimation in (OLS) and (ARMA) methods and the result is as follows: Results of b_1 group hypotheses: There is a significant relationship between the earnings management and auditor’s qualitative characteristics in companies with high investments opportunities, which are separated by MEQLDTA and Growth PPE methods. Results of b_2 group hypotheses: There is a significant relationship between earnings management and auditor’s qualitative characteristics in companies with low investments opportunities, which are separated by MB, PEEQGMEQLD and Growth PPE methods.

  Keywords: Earnings Management, Audit Opinion, Audit Quality, Investments
 • Seyed Amin Dehghan Banadaki, MohammadHassan Peymanfar Pages 59-75

  The sports industry has a tremendous impact on the natural environment; Therefore, sports organizations should use appropriate management methods to sustain the environment. The aim of the current research is to evaluate the relationship and present the model of green management and sustainable development with the mediating role of employees' attitudes towards the environment in the Iranian Football Federation. The research method was a descriptive correlation, carried out by the field method. The statistical population of the research included all managers and employees of the Iranian Football Federation in the number of 157 people, of which 111 people cooperated in this study. Standard questionnaires were used to collect data. The validity of the questionnaire was checked and confirmed by expert professors, and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The results showed that green management has a positive and significant effect on sustainable development, and green management has a positive and significant effect on employees' attitudes towards the environment. Also, employees' attitude towards the environment positively and significantly affects sustainable development. The results indicate that due to the attractiveness of football and its countless fans, the Islamic Republic of Iran Football Federation can play a significant role in sustainable development and environmental protection by implementing green management.

  Keywords: Sports Organization, Environmental Sustainability, Development, Sports
 • Rasoul Ranjbarian, MahmoodReza Naeimi Pages 77-96

  Strategic thinking with the community causes a better understanding of managers and employees of the organization, more communication, and interaction between employees and managers, and causes more productivity of employees. The present study was conducted to determine the effect of managers' strategic thinking components on their learning from organizational errors in the municipalities of West Azarbaijan province. In terms of the practical purpose, in terms of the data collection method, the present study is descriptive of the correlation type. The statistical population of the present study is mayors, and managers of various departments, including public service managers, security managers, motor park managers, and technical managers of municipalities of West Azarbaijan province. They formed in 2022, and their number is 186 people, and the sample size in the survey method based on Cochran's formula was 126 people. The data collection tool was standard questionnaires. Cronbach's alpha was used to check the reliability, so Cronbach's alpha coefficient for managers' strategic thinking variable and organizational errors was equal to 0.863 and 0.833, respectively; The reliability results for all dimensions were reported to be greater than 0.7. SPSS software was used for data analysis. The results of the hypotheses test showed that the strategic thinking of managers and the influence of its components have a significant effect on their learning from organizational errors in the municipalities of West Azarbaijan province.

  Keywords: Strategic thinking of Managers, Organizational Errors, Municipality, West Azerbaijan
 • Majed Maharani Barzani, Mehrdad Sadeghi, Ali Rashidpour Pages 97-115

  The aim of the present study is to investigate the mediating role of organizational cynicism in the relationship between incivility in the workplace and organizational silence. The statistical population of this study was all the employees of the universities of Chaharmahal and Bakhtiari provinces, whose number is 2255, according to the size of each region Using Cochran's formula, a sample size of 660 people was selected, and the sample people were selected using the stratified sampling method according to the size of each stratum. To collect the required data in this research, standard questionnaires were used and their validity and reliability were tested, and they were highly valid and reliable. In order to answer and check the hypotheses of the research, PLS-warp software was used to check the structural equations and path analysis using the partial least squares method. The results of the analysis conducted in the research showed that impoliteness in the work environment has a significant and positive effect on organizational silence, the coefficient of which is 0.77. And according to the output of Warp software, incivility in the workplace has a significant positive effect on organizational pessimism, the coefficient of which is 0.66, and also the effect of incivility in the workplace on organizational silence through organizational pessimism is positive with the coefficient of 0.88.

  Keywords: Organizational Pessimism, Organizational Silence, Incivility in the Workplace
 • Hossein Drisavi Bahmanshir, Fereydoun Omidi, Foad Makvandi, Mehdi Basirat Pages 117-134

  Corporate entrepreneurship has a key role in the success of companies. The purpose of this research is to develop a corporate governance model with an entrepreneurial and social responsibility approach. The research is practical and exploratory in terms of purpose. The statistical population includes articles and texts related to corporate entrepreneurship, governance and social responsibility, and experts and specialists in the sugar industry of Khuzestan province. The time domain is from 2019 to 2021. In the qualitative phase, the statistical sample for the meta-combination method of articles and related texts and for the fuzzy Delphi technique is 17 experts using a targeted method. In the quantitative stage, the statistical sample for interpretive structural modeling and structural equation modeling is 40 experts. In the qualitative stage, the researcher made a collection of related articles and texts, and in the quantitative stage, the researcher made a questionnaire. The results of the research showed that based on the values of the obtained fit indices, the overall structure of the research model is appropriate. The final model has 4 dimensions, 15 components and 71 indicators. In explaining the findings of this research, governance has a significant impact on corporate entrepreneurship and corporate entrepreneurship, a significant impact on corporate social responsibility, and finally, corporate performance.

  Keywords: Corporate Entrepreneurship, Governance, Social Responsibility, Meta-integration, Sugarcane Development Company, Ancillary Industries
 • Alireza Sargolzaei, Hamidreza Khodadadi Didani Pages 135-153

  The purpose of this research is to investigate the impact of information technology on the development of human resources of the Ports and Maritime Organization. The statistical population of this research consists of 176 human resources experts from the Ports and Maritime Organization and other ports affiliated with this organization. The researcher used a questionnaire as a tool to collect research data and used a descriptive and analytical approach to achieve the goals of the research. In this research, SPSS software was used for data analysis. The findings of the study show that the factor of management skill with an average of 4.653, the factor of the quality of employee performance with an average of 4.519, the factor of the speed of employee performance with an average of 4.348 and the factor of organizational communication with an average of 4.105 ranks first to fourth respectively the highest average They got it from the eyes of the experts. Also, according to the Pearson coefficients obtained regarding the variables of the research, the effect of information technology on all 4 categories of human resources development factors in ports and maritime organizations and the significant relationship between information technology on the factors of managerial skills, quality of employee performance, speed of employee performance and communication in The organization was approved.

  Keywords: Human Resources Development, Information Technology, Ports, Maritime Organization