فعالیت آنزیم کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر، عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل تعیین دما و pH بهینه و اثر بازدارنده های آنزیمی، یون های فلزی، سورفاکتانت ها و عوامل اکسیدکننده بر میزان فعالیت آنزیم کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) بررسی گردید. براساس یافته های این تحقیق، دما و pH بهینه فعالیت آنزیم کیموتریپسین به ترتیب 50 درجه سانتی گراد و 8 بود و در دمای بالاتر از 50 درجه سانتی گراد فعالیت آن به شدت کاهش یافت. بازدارنده ها شامل SBTI، TLCK،PMSF، پارا آمینوبنزآمیدین، TPCK، ، یدواستیک اسید و EDTA بطور معنی داری از فعالیت آنزیم جلوگیری کردند که بازدارنده های PMSF، SBTI و TPCK اثر مهارکنندگی کاملی بر فعالیت آنزیم داشتند (05/0>P). یون های + + سبب افزایش معنی دار و یون هایCu2+،Ba2+، Co2+،Zn2+،Fe2+ + باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم گردیدند (05/0>P). یون های+ و Na+اثر معنی داری بر فعالیت آنزیم نشان ندادند (05/0P>). فعالیت آنزیم کیموتریپسین در حضور سورفاکتانت های ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی دار (05/0>P) و در حضور سدیم دودسیل سولفات و عوامل اکسیدکننده (سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن) کاهش معنی داری (05/0>P) نشان داد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد فعالیت آنزیم کیموتریپسین در روده فیل ماهی در حضور بازدارنده ها، یون های فلزی (غیر +،Mg2+، K+ وNa+)، سدیم دودسیل سولفات، سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن کاهش معنی دار و در حضور Ca2+ وMg2+، ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی داری داشت که می تواند در ارزیابی اثرگذاری آنها بر فعالیت بهینه این آنزیم در فیزیولوژی گوارش فیل ماهی موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2492438 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!