طراحی مدلی تعاملی عملیاتی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی تعاملی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ارشد، دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده است. بر اساس آمار موجود در سایت این دانشگاه، تعداد اعضای هییت علمی دانشگاه 730 نفر، دانشجویان دکتری 3000 و ارشد 4000 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه اعضای هییت علمی 253 نفر، دکتری 340 نفر، ارشد 350 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است که روایی آن از دید صاحبنظران علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 16Spss و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی و دسته بندی خدمات مبتنی بر اشاعه گزینشی اطلاعات پرداخته شد، سپس تعداد 43 خدمت شناسایی شده در 7 ویژگی شامل: ویژگی گنجینه دانش (7)، بازخورد (7)، ارتباط دوسویه (5)، آموزش (4)، جستجو (7)، سفارشات (7) و مدیریت دانش (6) دسته بندی شد. نمره میانگین به دست آمده برای اغلب ویژگی های مدل نظام اشاعه گزینشی اطلاعات بالای نمره معیار4 بود.با استفاده از این مدل، نظام اشاعه گزینشی اطلاعات به صورت هوشمند نیاز اطلاعاتی کاربران عضو را تشخیص میدهد. امکان پشتیبانی از حجم وسیع اطلاعات، ارتباطات دو سویه، سفارشات، مدیریت دانش و روز آمدی آن به صورت لحظه ای از جمله ویژگیهای مورد نظر در این مدل میباشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494956 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!