مطالعه اثر مدیریت منابع انسانی در نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش (مورد مطالعه کارکنان بهزیستی تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده است.این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی تامین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران بوده که با توجه به نتیجه حاصل ازفرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 109 نفر انتخاب گردید.روش شناسی: محقق از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه ها بهره برده است. جهت دستیابی و جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (1995)، مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (2002) و نوآوری سازمانی مدل میرمیران (1393) بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/95، 91/0 و97/0 بدست آمد. همچنین، به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و برای تحلیل داده های توصیفی و تحلیل عاملی از نرم افزارهای22 spss و 3smart pls بهره گرفته شده است. یافته ها نتایج حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی توام با مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی مراکز تامین و توسعه بهزیستی تهران موثر بوده است. همچنین مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی و مدیریت دانش تاثیر معنی داری داشته است. نتیجه این پژوهش باافزایش و بکارگیری دانش توسط مدیریت منابع انسانی در بهزیستی تهران موجب ارتقا نوآوری سازمانی و در نتیجه اثر بخشی خدمات به جامعه را بهبود بخشیده و تلفیق دانش در عملکرد،توسط مدیریت منایع انسانی بهزیستی تهران توصیه گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!