تحلیل محتوای دروس تخصصی دوره دکتری آموزش عالی بر اساس مولفه های مدیریت دانش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش تعیین وضعیت مدیریت دانش در سرفصل های دروس تخصصی دوره های دکتری در رشته های علوم انسانی آموزش عالی است.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر از نوع طرح های پژوهش آمیخته اکتشافی است. از اینرو ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا مولفه های مدیریت دانش با روش تحلیل محتوا با رویکردی استقرایی استخراج گردید و بر مبنای آن پرسشنامه ای در قالب 9 مولفه اصلی و 44 سوال تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت. علاوه بر آن سیاهه وارسی نیز در قالب 442 گویه فرعی تهیه شد.

یافته ها

در تحلیل محتوای 2250درس تخصصی در 11 رشته علوم انسانی در مقطع دکتری، 3260 شناسه استخراج گردید. این بررسی نشان داد که اشتراک دانش 46/25 درصد، کاربست 48/17 درصد، تغییر 73/12 درصد، خلق 75/11 درصد، شناسایی دانش 97/9 درصد، سازماندهی 73/7 درصد، توسعه 23/6 درصد، ارایه 4/97 درصد و حفاظت از دانش 68/3 درصد از داده ها را کسب کردند.

نتیجه گیری

برای آماده سازی دانش آموختگان به عنوان رهبران توانمند آینده، لازم است آموزش عالی در آموزش مدیریت دانش به دانشجویان نقشی محوری و موثر داشته باشد. بهره گیری از برنامه های درسی مبتنی بر مدیریت دانش، مهارت های لازم برای به کارگیری دانش و اتکا به آن را هموار می سازد. بکارگیری شیوه های استاندارد در آموزش و پژوهش، مدیران آینده را برای ارایه و اشتراک دانش در سازمان ها آماده می سازد. مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، اشتراک و ارزشیابی، سرمایه دانشی سازمان هاست.

زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2494960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!