تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تاثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می کند که سیاست های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تاثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تاثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد.وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
48 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2507209 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!