فهرست مطالب

کنکاش مدیریت و حسابداری - سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1401)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/08
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فوادمکوندی*، کرم رضا نوری صفحات 1-23

  هدف پژوهش جاری توسعه توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر مدیریت مبتنی بر ارزش است. بدین منظور خبرگان حوزه دولت الکترونیک را به‌عنوان بستر پژوهش و دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و متخصصان چندین بانک را به‌عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از مصاحبه‌های عمیق و مشاهده مستقیم برای گردآوری داده‌های دست‌اول استفاده نمود. ضمن آنکه از برخی داده‌های دست‌دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش بهره برد. محقق به‌منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده‌ها از رویه‌های روش پژوهش گراندد تیوری استفاده نموده است، هم‌چنین از تکنیک‌های داده‌کاوی متنی به‌منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از پژوهش استفاده شده است. استفاده از روش‌شناسی مذکور توسعه و ارایه مدلی را در پی داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، مدیریت مبتنی بر ارزش و دولت الکترونیک امکان استفاده بهینه از چرخه مدیریت دانش، در سازمان‌های ارایه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را بیان می‌دارد و تاکید می‌نماید کاربرد مدل ارایه‌شده، بهره‌وری سازمان‌های ارایه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می‌دهد. در مدل مذکور، 6 لایه تدوین و توسعه داده‌شده است که عبارت‌اند از (1) فرهنگ‌سازی، (2) استانداردها و آیین‌نامه‌ها، (3) سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش، (4) مکانیزم‌های تشویقی، (5) زیرساخت فناوری و کاربرد IT، (6) چرخه مدیریت دانش.

  کلیدواژگان: توسعه، دولت، الکترونیک، مدیریت مبتنی بر ارزش
 • علیرضا اسکندری، محمد محمدی*، زهرا اسکندرپور صفحات 24-47

  بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های هییت مدیره بر رابطه بین کیفیت افشاگری های محیط زیستی و ریسک پذیری مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 138 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که نتایج نشان می دهد که بین کیفیت افشاگری های محیط زیستی و ریسک پذیری مدیرعامل رابطه معناداری و منفی وجود دارد. نتایج فرضیه های دوم تا ششم نیز به ترتیب نشان دادند که اندازه هییت مدیره و استقلال هییت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری های محیط زیستی و ریسک پذیری مدیرعامل را تعدیل می کند. دانش مالی هییت مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و دوگانگی وظایف هییت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری های محیط زیستی و ریسک پذیری مدیرعامل را تعدیل نمی کند. در خصوص تحلیل نتایج از منظر تیوری و همچنین از دیدگاه پژوهشگر، می‌توان بیان داشت که بر مبنای شواهد حاصل، مدیران باید گزارش‌دهی پایداری مستقل را انتخاب کنند، زیرا این امر اطلاعات مربوط به افشای محیطی را افزایش می‌دهد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا مسایل زیست‌محیطی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری لحاظ کنند. هییت مدیره‌های بزرگتر منجر به تنوع از نظر تخصص، از جمله مالی و حسابداری می‌شود. مدیران مستقل دارای انگیزه‌ها، ارزش‌ها و ریسک‌پذیری‌های متمایزی نسبت به مدیران داخلی هستند که معمولا به اهداف کوتاه‌مدت پرسود توجه می‌کنند.

  کلیدواژگان: توسعه، دولت، الکترونیک، مدیریت مبتنی بر ارزش
 • محمد محمدی*، داوودیوسفوند، علی قهرمانی صفحات 48-77

  ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تاثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می کند که سیاست های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تاثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تاثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد.وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سطح تحصیلات مدیر عامل، نگهداری وجه نقد، ارزش مازاد جریان نقدی
 • مهدیه کرکه آبادی*، خلیل عسگری نژاد صفحات 78-95

  امروزه نقش و اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط (SME) نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مورد بحث است. ابزارها و نهادهایی که این بنگاه ها برای تامین مالی مورد استفاده قرار می دهند عبارتند از لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، تامین مالی ساختاریافته، فاینانس داخلی و خارجی، پوشش های بیمه ای در قالب اعتبارات تجاری، اوراق تجاری رهنی و... این بنگاه ها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین مالی روبه رو هستند؛ بنابراین نیاز به بررسی بنیادی این مشکلات و ارایه راهکار برای آنها بیش از پیش احساس می شود، هدف پژوهش حاضر نقش سرمایه پرریسک در وامهای شرکتهای کوچک و متوسط می باشد، پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل رگرسیونی با استفاده از پنل دیتا است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 29 شرکت نمونه در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1393- 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (در مجموع 232 شرکت - سال) تا ارتباط بین متغیرها جهت آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) و بانک ها در وام های بانکی، کیفیت گزارشگری و بدهیهای بلندمدت شرکت های کوچک و متوسط تاثیر معناداری ندارد ولی بر عملکرد این شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیم (هرچند ضعیف) دارد. یافته های بیشتر نشان می دهد که پشتیبانی VC از طریق هر دو اطلاعات "سخت" در مورد صورت های مالی با کیفیت تر و اطلاعات "نرم" در مورد اعتبار شرکتهای کوچک و متوسط، عدم تقارن اطلاعات بین بانک ها و SME را کاهش می دهد. با توجه به بهبود شرایط تامین منابع مالی SME ها و بهره وری بانک در تخصیص وام ، برنامه های تامین سرمایه بدهی می تواند یک عنصر قابل توجه جدید در زیرساخت های مالی بزرگترین بازار نوظهور جهان باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری پرریسک، شرکت های کوچک و متوسط، تامین مالی
 • عبداالله شفیعی نسب*، محسن احمدی صفحات 96-117

  در صورت سود و زیان عملکرد واحد تجاری برای یک دوره مالی منعکس می‌شود. هزینه‌های عملیاتی واحد تجاری در برگیرنده بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش است. هزینه استقراض می‌تواند معیاری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد ریسک دار بودن شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها باشد. چون به‌طور کلی شرکت‌های ریسک دار هزینه اسقراض بالاتری دارند. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا تاثیر هزینه استقراض بر رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی اداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و نمونه مشتمل بر 155 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد هزینه استقراض تاثیر معناداری و معکوسی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی و اداری دارد.

  کلیدواژگان: هزینه استقراض، رفتار نامتقارن هزینه های فروش، عمومی و اداری، هزینه عمومی و فروش
 • آرزو دیلم صالحی *، حامدباقری توستانی صفحات 118-134

  پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل ایجادکننده استرس مالیاتی مودیان مالیاتی با استفاده از تکنیک فازی انجام شده است. جامعه آماری، مدیران عامل و مدیران مالی شرکت‌های غرب استان مازندران می باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان انتخاب شده و روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، بین نمونه انتخابی توزیع شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تکنیک فازی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اقتصادی، رفتار کارکنان مالیاتی، عوامل قانونی، منابع مهارتی، فرهنگ مالیاتی و عوامل سیاسی به ترتیب اثر مثبت و معناداری بر استرس مالیاتی دارند و استرس مالیاتی به ترتیب باعث فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی، تعدیل نیرو و درنهایت تعطیلی شرکت می‌شود.

  کلیدواژگان: استرس مالیاتی، مدیران مالی، مودیان مالیاتی
 • مهدیه گشتاسب *، محسن احمدی صفحات 135-151

  فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش مهمی از ارزش شرکت را شکل می‌دهند. استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود است که در این جهت باید عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌ها را شناسایی کرد. استفاده به موقع و منطقی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری واحدهای تجاری تاثیر به سزایی در بهبود عملکرد شرکت‌ها دارد و از آنجایی که عملکرد مالی شرکت‌ها یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان سهام و مدیران واحدهای اقتصادی است از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع بود که آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد از این رو جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1390 تا 1399 هست که بعد از اعمال این شرایط 186 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد و نتایج تحقیق نشان داد که فرضیت‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: فرصت سرمایه گذاری، عملکرد شرکت، بازده
 • اسما ستاری مهینی*، علی مصطفایی صفحات 152-175

  پژوهش حاضر به بررسی مسیولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی و عملکرد مالی شرکت، اثرات خطی و غیرخطی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 149 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1391 تا 1398 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین مسیولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی و عملکرد مالی شرکت رابطه خطی معناداری وجود دارد، ولی بین این متغیرها رابطه غیرخطی یافت نشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی، عملکرد مالی شرکت
 • حسن مهربان دم طسوج *، محسن احمدی صفحات 176-198

  هزینه مالیاتی هزینه‌ای موثر است که سود شرکت را کاهش می‌دهد، بنابراین برنامه‌ریزی مالیاتی راهی برای افزایش سودهای گزارش شده است. مدیریت، برنامه‌ریزی مالیاتی را انجام می‌دهد زیرا هزینه این مولفه بسیار بالا است و شرکت مستقیما از مالیات‌های پرداخت شده بهره نمی‌برد. تصمیم به فرار مالیاتی در یک شرکت یک الگوی بازگشت ریسک است. مدیران تاثیر قابل توجهی بر سطح فرار مالیاتی در یک شرکت دارند. بیشتر ادبیات بر رابطه بین مالکان و مدیران در تاثیرگذاری بر تصمیم‌های اجتناب مالیاتی و چگونگی تاثیرگذاری جبران اعضای هییت‌مدیره بر تصمیمات متمرکز است از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر تعداد جلسان هییت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1390 تا 1399 هست بعد از اعمال این شرایط 186 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج بررسی آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که تعداد جلسات هییت مدیره بر فرار مالیاتی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی
 • رضا فلاح، زهرا شیرکوند صفحات 199-221

  در پژوهش حاضر به مقایسه عملکرد روش حافظه بلند کوتاه مدت LSTM و مدل های خانواده واریانس ناهمسان شرطی GARCH در پیش بینی نوسانات نرخ ارز پرداخته شده است. برای این منظور داده های نرخ ارز (دلار آمریکا) در بازار آزاد طی دوره 10/07/1398 تا 10/07/1400 با تواتر روزانه جمع اوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه‎ای و در بخش آزمون فرضیه‎های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی است. به منظور پیش بینی نوسانات نرخ ارز، از مدل های GARCH، GJR-GARCH، IGARCH و SGARCH بهره گرفته شد و تعیین تعداد پارامترهای هر مدل بر پایه معیار حنان کویین (HQ) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از پیش بینی نوسانات نرخ ارز توسط هریک از این روش ها و مقایسه دقت پیش بینی آنها نشان داد که الگوریتم یادگیری عمیق LSTM نسبت به تمامی روش های مبتنی بر گارچ عملکرد بهتری در پیش بینی نوسانات نرخ ارز داشته است. همچنین مقایسه دقت پیش بینی مدل های گارچ نیز نشان داد که بین روش gjrGARCH و iGARCH اختلاف معناداری وجود داشته و روش gjrGARCH دقت بیشتری در پیش بینی نوسانات نرخ ارز داشته، اما بین سایر روش های مبتنی بر گارچ، اختلاف معناداری در دقت پیش بینی وجود نداشت.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، شبکه عصبی مصنوعی، مدل گارچ، حافظه بلند کوتاه مدت
 • فرهاد مولوی *، محمد محمدی صفحات 222-244

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین راهبرد نوآوری و عملکرد فرآیند داخلی و تاثیر آن بر عملکرد مالی: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه انسانی و سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت می‌باشد؛ بر حسب هدف کاربردی، نوع داده‌‌ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و نمونه آماری مشتمل بر 264 نفر می‌باشند. مطابق با مفروضه‌های آزمون‌های آماری، از روش‌های مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده گردید. نتایج فرضیه‌‌های اول تا ششم به ترتیب نشان داد که راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی، تاثیر معناداری دارد. عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی، تاثیر معناداری دارد. راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی از طریق نقش میانجی سرمایه انسانی تاثیر معناداری دارد. راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی از طریق نقش میانجی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مالی تاثیر معناداری دارد. راهبرد نوآوری بر عملکرد فرآیند داخلی، تاثیر معناداری دارد. سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی، عملکرد فرآیند داخلی، عملکرد مالی
 • محمد صفرزاده اصل*، سجاد برندک صفحات 245-259

  در بازاریابی مصرف‌کننده، برندها نقطه اساسی تمایز میان عرضه‌های رقبا هستند. هرقدر بازارها پیچیده‌تر و پرمخاطره‌تر شوند، نیروهای محرک نام و نشان تجاری نیز پیچیده‌تر و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و در موقعیت شرکت‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. ارتباط سیاسی از طریق دسترسی آسان به منابع خارجی و قراردادهای مبتنی بر روابط، منابع ارزشمندی برای شرکت فراهم می کند و بر تصمیم های سرمایه گذاری اثر می گذارد.از سویی، ارتباطات سیاسی می تواند به کاهش مشکلات ناشی از محدودیت های مالی کمک کند و سرمایه لازم را برای فعالیت های سرمایه گذاری شرکت فراهم کند. با وجود این، دسترسی به سرمایه خارجی زیاد از طریق ارتباطات سیاسی، شرکت را به سرمایه گذاری های پایین تر از حد بهینه تشویق می کند از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 با نمونه مشتمل بر 144 شرکت پرداخته شد که نتایج تحقیق نشان داد بین ارتباطات سیاسی و ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد و با افزایش ارتباطات سیاسی، ارزش برند شرکت نیز افزایش پیدا می‌کند.

  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، ارزش برند، هیئت مدیره
 • مرتضی صداقت *، رویا میرانپور، علی پژویان صفحات 260-283

  با توجه به گسترش رقابت شرکت‌ها با یکدیگر در طول زمان، عملکرد مالی آن‌ها بیشتر مورد عنایت واقع شده است، به همین جهت، هدف این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه فکری برعملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور از شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک (90 شرکت) طی دوره 1395-1386 استفاده شده است. در آزمون فرضیه‌ها از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته آرلانو و باند و از نرم‌افزار آماری استتا استفاده شده است و برای جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای عمل شده است .‌به علاوه، متغیرهای وابسته دارای ارتباط مثبت و معنی داری با وقفه خود هستند که پویایی متغیرهای وابسته را در طول زمان نشان می دهد. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول نشان از آن دارد که بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد ، همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم، نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای تایید فرضیه سوم، نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه رابطه‌ای و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، عملکرد مالی
 • مریم برادران *، محمد عمویی صفحات 284-308

  این تحقیق به دنبال بررسی اثر تعاملی و متقابل مدیریت سود و سود تقسیمی بر یکدیگر است. روش این تحقیق همبستگی بوده و تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. همچنین به لحاظ گردآوری داده ها واطلاعات نیز تحقیقی کتابخانه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری نیز غربالگری است. دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1395 تا 1399 است. فرضیه ها به روش تحلیل رگرسیونی به وسیله نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی تحلیلی نشان می دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر سود تقسیمی دارد. در عین حال سود تقسیمی نیز تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، سود تقسیمی بورس اوراق بهادار تهران
 • پریسا حشمتی اصل *، اصغر اسدیان اوغانی، محمدرضا صفری چاکری صفحات 309-328

  هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1390 تا 1398 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 129 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص‌شده طی آزمون‌های F لیمر و هاسمن ، مدل‌های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق بیانگر این است که، طبق فرضیه اول بین قدرت ساختاری مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه دوم بین قدرت تجربی مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه سوم بین قدرت مالکیتی مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه چهارم بین قدرت شخصیتی مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، خطر سقوط قیمت سهام، بازار بورس
 • سیده زهرا طاهری صفحات 329-341

  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر رفتار نوآورانه شغلی معلمان بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که رفتار نوآورانه شغلی معلمان تا چه اندازه بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان خرم آباد تاثیر دارد؟ کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان خرم آباد می باشند که در حال حاضر تعداد 900 نفر از معلمان مقطع ابتدایی را شامل می شود. همچنین تعداد 269 معلمان مقطع ابتدایی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه شغلی معلمان جانسن در سال 2000 و پرسشنامه یادگیری دانش آموزان محقق ساخته در سال 1400 بصورت تصادفی ساده استفاده و توزیع و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی از جمله: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی و استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، رفتار نوآورانه شغلی معلمان (تولید ایده، ارتقاء ایده و تحقق ایده) بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: رفتار نوآورانه شغلی معلمان، یادگیری دانش آموزان، معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 2 خرم آباد
 • علیرضا داداشی جوکندان *، مجید فتاحی، علیرضا غفاری، احسان امامی صفحات 342-367

  هدف اصلی این تحقیق شناخت تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان با نقش تعدیل گری توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری در اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان استان مازندران بوده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع پیمایشی انتخاب شد. حجم نمونه برای شرکت تعاونی تعداد 140 نفر و برای مشتریان تعداد 384 نفر از کارکنان و مشتریان زن و مرد بر اساس جدول کوکران به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پنج پرسشنامه برای سنجش ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری، یک پرسشنامه توانمندسازی کارکنان و یک پرسشنامه رضایت مشتریان براساس تحقیقات پیشین محققین که پایایی و روایی آن‌ها دوباره مورد سنجش و تایید قرار گرفته است، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان در این تعاونی تاثیر مثبت و معناداری نداشته است اما استراتژی مشتری مداری و استراتژی برتری عملیاتی بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همینطور مشخص شد که توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری نقش تعدیل گری مثبت را بر اثرگذاری تمامی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان دارد.

  کلیدواژگان: ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتریان، توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری
 • مائده عزتی جدیدی * صفحات 368-394

  بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک بر دارایی‌های نقدی شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که روش تحقیق از جهت هدف کاربردی از جهت روش استنتاج توصیفی – تحلیلی از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی است گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت اسنادی، کتابخانه ای می باشد. روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، که به منظور تطبیق تیوری های اقتصادی با واقعیت های جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار گرفت و پس از تطبیق با تیوریها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل پویا و مدل پانل ARDL در نرم افزار ایویوز رد یا اثبات فرضیه های ارایه شده مورد آزمون قرار گرفت با توجه به نتایج تخمین مدل تمام فرضیه های تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، دارایی های نقدی، مدیریت ریسک، سرمایه گذاری، اندازه شرکت
 • نرگس حسن مرادی *، مهوش حاتمی صفحات 395-413

  هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر میزان تاب آوری بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که تاب آوری تا چه اندازه بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد می باشد که در حال حاضر تعداد 650 نفر بوده که تعداد 242 نفر را با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی معلمان توسط بری فیلدورث (1951) و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش شاخص های متغیرهای پژوهش شامل: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه تغیرات، مینیمم و ماکزیمم و استنباطی آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم افزار SPSS 26 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، تاب آوری (شایستگی- استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، مهار و معنویت در افراد) بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، رضایت شغلی معلمان، مقطع ابتدایی
 • اصغر اسدیان، واحد نوری اسفستانی * صفحات 414-438

  در عصرحاضرکه عصرحاکمیت دانش بر جوامع و شرکت ها می باشد برای باقی ماندن در اقتصاد رقابتی می‌بایست شرکت ها اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری کنند. زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابتی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است .هدف اصلی این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور از داده های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 و مدل داده های ترکیبی و روش رگرسیون چند متغیره، استفاده شد. در این پژوهش، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش مشخص نمود که سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری و پایداری سود تاثیر ندارد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، پایداری سود، ارزش افزوده اقتصادی، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • *Alireza Eskander, Zahra Eskanderpour, Mohammad Mohammadi Pages 24-47

  Investigating the moderating role of the characteristics of the board of directors on the relationship between the quality of environmental disclosures and risk-taking of the CEO in companies admitted to the Tehran Stock Exchange Organization. The information obtained in relation to the research variables was entered into an Excel spreadsheet and then analyzed using Eviuse software. The statistical population of this research is based on the method of systematic elimination from among 138 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period from 1392 to 1399. The results of the first hypothesis showed that the results show that there is a significant and negative relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO's risk-taking. The results of the second to sixth hypotheses respectively showed that the size of the board of directors and the independence of the board of directors moderate the relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO's risk-taking. The financial knowledge of the board of directors, the ownership percentage of the board members and the dual duties of the board of directors do not moderate the relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO's risk-taking. Regarding the analysis of the results from the perspective of theory and also from the perspective of the researcher, it can be stated that based on the evidence, managers should choose independent sustainability reporting, because this increases the information related to environmental disclosure and allows investors to understand environmental issues. include in investment decisions. Larger boards lead to diversity in expertise, including finance and accounting. Independent directors have different motivations, values, and risk tolerance than inside directors, who usually focus on short-term profitable goals.

  Keywords: development, government, electronics, value-based management
 • Mohamad mohamadi*, daviod yosefvand, ail ghahramani] Pages 48-77

  The characteristics of CEOs are recognized as a prominent factor in the business world and the personal characteristics of each CEO have a significant impact on the company's strategy and performance. A company's strategic decisions are influenced by management characteristics. The characteristics of CEOs are recognized as a prominent factor in the business world and the personal characteristics of each CEO have a significant impact on the company strategy and performance. A company strategic decisions are influenced by management characteristics. The purpose of this study was to investigate the effect of the CEO's orientation and level of education on cash holdings and cash surplus value. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1394 to 1399 that the sample size according to the screening method and after removing the pert observations is equal to 147 companies. In this research, panel (panel) data with fixed effects has been used. The results of analyzing company data using multivariate regression showed that there is a significant and positive relationship between the orientation and education level of the CEO on cash holdings. Other research results also show that there is a significant relationship between the orientation and level of education of the CEO and the surplus value of cash flow.

  Keywords: CEO education level, cash hold, cash surplus value
 • Mahdia Karkeabadi*, Khalil Asgari Nejad Pages 78-95

  Today, the role and importance of small and medium enterprises (SME) is discussed not only in developing countries, but also in developed countries. The tools and institutions that these companies use for financing include leasing, securitization, structured financing, internal and external finance, insurance coverage in the form of commercial credits, commercial mortgage bonds, etc. Companies are facing many problems in financing due to their newness and high risk; Therefore, the need to fundamentally examine these problems and provide a solution for them is felt more than ever. The purpose of this research is the role of risky capital in the loans of small and medium-sized companies. ; In terms of method, it is a descriptive correlational research based on regression analysis using panel data. In this research, the information related to 29 sample companies in the 6-year period between 1393-1399 was analyzed (a total of 232 companies-years) to examine the relationship between the variables to test the research hypotheses. Based on the results obtained in this research, venture capital companies (VC) and banks do not have a significant impact on bank loans, reporting quality and long-term debts of small and medium-sized companies, but they have a significant and direct impact (although weak) on the performance of these companies. ) has it. Further findings show that VC support reduces information asymmetry between banks and SMEs through both "hard" information about higher quality financial statements and "soft" information about SME creditworthiness. . Due to the improvement of financing conditions of SMEs and bank efficiency in loan allocation, debt financing programs can be a significant new element in the financial infrastructure of the world's largest emerging market.

  Keywords: risky investment, small, medium enterprises, financing
 • Abdullah Shafiei Nasab[*, Mohsen Ahmadi Pages 96-117

  In the profit and loss statement, the performance of the business unit for a financial period is reflected. The operating expenses of the commercial unit include the cost of goods sold and administrative, general and sales expenses. Borrowing cost can be a measure for investors to decide whether the company is risky compared to other companies. Because in general, risky companies have higher borrowing costs. Therefore, the aim of the research is to investigate whether the effect of borrowing cost on the asymmetric behavior of sales costs is general administrative. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2018 and the sample consists of 155 companies, which were estimated using multivariate linear regression and the generalized least squares method, and the results showed that the cost Borrowing has a significant and inverse effect on the asymmetric behavior of sales, general and administrative expenses.

  Keywords: borrowing cost, asymmetric behavior of selling, general, administrative costs, selling cost
 • Mahdia Ghstasab*, Mohsen Ahmadi Pages 135-151

  Investment opportunities form an important part of the company's value. Optimum use of available investment opportunities, in this direction, the factors affecting the performance of companies should be identified. The timely and rational use of investment opportunities of commercial units has a considerable effect on improving the performance of companies, and since the financial performance of companies is one of the important concerns of shareholders and managers of economic units, therefore, the purpose of this research was to investigate whether investment opportunities It has an effect on the performance of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, therefore the statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2010 and 2019, after applying these conditions, 186 companies were selected as the sample of the study, which was used From multivariable linear regression and combined data, the research hypothesis was examined and the research results showed that investment hypotheses have a significant effect on the performance of companies.

  Keywords: investment opportunity, company performance, return
 • Asma Sattari Mohini*, Ali Mostafaei Pages 152-175

  The current research investigates the social responsibility of the company, financial instability and financial performance of the company, linear and non-linear effects. This research is an applied research in terms of its nature and descriptive method and in terms of its purpose, and since in the current research the current state of the variables has been analyzed by collecting information through past information, it is in the ranks of descriptive studies. And it is included after the event. In the course of conducting this research, four hypotheses were formulated and 149 companies were selected through systematic elimination sampling for the 8-year period between 1391 and 1398, and the data related to the research variables were collected in Excel software using the software Statistical analyzes were carried out. The results of the hypothesis test showed that there is a significant linear relationship between corporate social responsibility, financial instability and financial performance of the company, but no nonlinear relationship was found between these variables. Keywords: corporate social responsibility, financial instability, financial performance of the company.

 • Hassan Mehraban Dam Tasouj *, Mohsen Ahmadi Pages 176-198

  Tax expense is an effective expense that reduces a company's profits, so tax planning is a way to increase reported profits. Management does tax planning because the cost of this component is very high and the company does not directly benefit from the taxes paid. The decision to evade taxes in a company is a risk-return model. Managers have a significant influence on the level of tax evasion in a company. Most of the literature focuses on the relationship between owners and managers in influencing tax avoidance decisions and how the compensation of board members affects decisions. Therefore, the purpose of the research is to investigate the effect of the number of board members on tax evasion of companies listed on the Tehran Stock Exchange. All the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2010 and 2019, after applying these conditions, 186 companies were selected as the research sample. The results of the research hypothesis test showed that the number of board meetings has a significant effect on tax evasion.

  Keywords: characteristics of the board of directors, number of board meetings, tax evasion, tax avoidance
 • Farhad Molvi *, Mohammad Mohammadi Pages 222-244

  The purpose of this research is to investigate the relationship between innovation strategy and internal process performance and its impact on financial performance: emphasizing the mediating role of human capital and management accounting information system; According to the applied purpose, the type of data is quantitative and the method of implementation is descriptive of survey correlation type and the statistical sample consists of 264 people. According to the assumptions of statistical tests, structural equation model methods and PLS software were used. The results of the first to sixth hypotheses showed that innovation strategy has a significant effect on financial performance. Internal process performance has a significant impact on financial performance. Innovation strategy has a significant effect on financial performance through the mediating role of human capital. Innovation strategy has a significant effect on financial performance through the mediating role of financial management accounting information system. The innovation strategy has a significant effect on the performance of the internal process. Management accounting information system has a significant impact on financial performance.

  Keywords: management accounting information system, innovation strategy, human capital, internal process performance, financial performance
 • Mohammad Safarzadeh Asl*, Sajjad Brendak Pages 245-259

  In consumer marketing, brands are the main point of differentiation between competitors' offerings. As the markets become more complex and risky, the driving forces of the brand name and logo become more complex and more important and play a fundamental role in the position of the companies. Political communication provides valuable resources for the company through easy access to external sources and relationship-based contracts and influences investment decisions. To provide the company. Despite this, access to a lot of foreign capital through political connections encourages the company to invest below the optimal level, hence the purpose of the research is to investigate the effect of political connections on the brand value of companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2015 and 2019 was studied with a sample of 144 companies, and the research results showed that there is a significant and direct relationship between political connections and the brand value of companies listed in the Tehran Stock Exchange, and with the increase in political connections, the company's brand value also increases.

  Keywords: political communication, brand value, board of directors
 • Maryam Baradaran*, Mohamad amooie Pages 284-308

  This research seeks to investigate the interactive and interactive effect of earnings management and dividends on each other. The method of this research is correlation and the research is applied in terms of research purpose. It is also a library research in terms of data collection and information. The statistical population of this research includes companies active in the Tehran Stock Exchange and the sampling method is screening. The research period is between 1395 and 1399. The hypotheses have been tested by regression analysis using Eviews software version 8. The results of analytical study show that earnings management has a negative and significant effect on dividends. At the same time, dividends have a negative and significant effect on earnings management.

  Keywords: Earnings Management, Dividend Dividend of Tehran Stock Exchange
 • Parisa Heshmati original *, Asghar Asadian Ogani, Mohammad Reza Safari Chakri Pages 309-328

  The purpose of this study was to investigate the relationship between the power of the CEO and the risk of stock price fall in companies listed in the Tehran Stock Exchange. The territory of the present study, which was limited to the Tehran Stock Exchange and the timing of the years between 2011 and 1398. According to the systematic removal method, 129 companies were selected as a research sample. Finally, the multifunctional regression model was used to examine each of the hypotheses. Based on the type of estimated method specified during the F -Limmer and Hassman tests, the research models were estimated and the results of the estimation for each model were analyzed. The results of the research hypotheses test indicate that, according to the first hypothesis, there is a significant and significant relationship between the CEO's structural power and the risk of falling stock prices in companies listed in the Tehran Stock Exchange and according to the second hypothesis between the Experimental Power of the CEO and The risk of falling stock price in companies listed in Tehran Stock Exchange is a significant relationship and according to the third hypothesis, there is a significant and significant relationship between the ownership power of the CEO and the risk of stock price collapse in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. And, according to the fourth hypothesis, there is a significant relationship between the personality power of the CEO and the risk of stock price fall in companies listed in the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: CEO Power, Risk of Stock Price Fall, Stock Exchange Market
 • Sayyed Zahra Taher Pages 329-341

  The main purpose of this article is to investigate the impact of teachers' innovative behavior on the learning rate of elementary students in Khorramabad. In this study, it has been attempted to answer the question of how much teachers' innovative behavior affects the learning of elementary students in Khorramabad city? All elementary education teachers are in the 2nd district of Khorramabad city, which currently comprises 900 elementary teachers. Also, 269 elementary school teachers have been selected by Cochran sampling method as statistical samples. In this study, the data was used and distributed in a simple random and distributed statistical techniques to collect data from Johnson's Innovative Job Teachers' Teacher Behavior Questionnaire in 2000 and the learning questionnaire of the researcher -made students in 1400. Parson correlation coefficient with SPSS 26 software is used to analyze information from descriptive statistical methods such as: mean, moderate, fashion, standard deviation, the lowest, the highest, the highest, the highest, the cholera and the inferential. The results show that the innovative behavior of teachers (idea production, idea promotion and idea realization) has a positive and significant impact on the learning of elementary students in Khorramabad.

  Keywords: Innovative Career Behavior of Teachers, Student Learning, Elementary Teachers 2 Khorramabad District 2
 • Alireza Dadashi Jokandan*, Majid Fatahi, Alireza Ghafari, Ehsan Emami Pages 342-367

  The main goal of this research was to know the impact of customer relationship management dimensions on customer satisfaction with the moderating role of empowering employees in customer relations in the Farhangian Consumer Cooperative Union of Mazandaran province. The research method in this study was a survey type. The sample size for the cooperative company was 140 and for the customers, 384 male and female employees and customers were randomly selected based on Cochran's table. In order to collect data, five questionnaires were used to measure the dimensions of customer relationship management, an employee empowerment questionnaire, and a customer satisfaction questionnaire based on the researchers' previous research, whose reliability and validity have been re-evaluated and confirmed. The results of the research showed that the structure of customer relationship management, knowledge management and customer relationship management technology did not have a positive and significant effect on customer satisfaction in this cooperative, but customer orientation strategy and operational excellence strategy had a positive and significant effect on customer satisfaction. It was also found that empowering employees in relation to customers has a positive moderating role on the effect of all dimensions of customer relationship management on customer satisfaction.

  Keywords: : dimensions of customer relationship management, customer satisfaction, employee empowerment in customer relationship
 • Maedeh Ezzati New Pages 368-394

  Investigating the short-term and long-term effects of internal controls and risk management on the cash assets of selected companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The research method is objective applied, inference method descriptive-analytical, and the research design: post-event. The collection of information in the present research is in the form of documents, library. The method used in this research is descriptive-analytical, in order to adapt economic theories to the realities of society, the causal relationships between variables were investigated using statistics and figures, and after adapting them to the theories, using Inferential statistics and the dynamic panel econometric method and the ARDL panel model were tested in Eviuse software to reject or prove the presented hypotheses, according to the estimation results of the model, all research hypotheses were accepted.

  Keywords: internal controls, liquid assets, risk management, investment, company size
 • Narges Hassan Moradi*, Mahvash Hatami Pages 395-413

  The main purpose of this article is to investigate the effect of resilience on the job satisfaction of elementary school teachers in district 1 of Khorram Abad city. In this research, an attempt has been made to answer the question that to what extent resilience has an effect on the job satisfaction of elementary school teachers in district 1 of Khorram Abad city? The statistical population of this research is all the primary school teachers of district 1 of Khorram Abad city, which is currently 650 people, of which 242 people have been selected as a statistical sample using the Morgan table sampling method and simple random method. In this research, to collect data from the standard resilience questionnaire of Connor and Davidson (2003) and the standard questionnaire of teachers' job satisfaction by Barry Fieldworth (1951), descriptive and inferential statistical techniques were used. To analyze data using the methods of indicators of research variables including: mean, median, mode, standard deviation, variance, range of changes, minimum and maximum and inferential Kolmogorov-Smirnov test, Pearson's correlation coefficient and to perform econometric operations from the software SPSS 26 is used. The results of the research show that resilience (competency-personal strength, trust in personal instincts, tolerance of negative emotions, restraint and spirituality in people) has a positive and significant effect on the job satisfaction of elementary school teachers in district 1 of Khoramabad city.

  Keywords: resilience, job satisfaction of teachers, elementary school
 • Asghar Asadian, Nouri Esfastani* Pages 414-438

  In today's era, which is the era of knowledge domination over societies and companies, in order to remain in the competitive economy, companies must create value and innovate. When intellectual assets have become the mystery of gaining a competitive advantage, the controversial field of intellectual capital has attracted the attention of researchers as one of the interesting research fields. The main goal of this research is the effect of intellectual capital on the sustainability of profit with an emphasis on the added economic value of companies. It is accepted in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 124 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2018 and the combined data model and multivariate regression method were used. In this research, in order to collect information, the library method was used and the statistical sample of the research was selected by the method of systematic elimination. The results of the analysis of research hypotheses indicated that intellectual capital and economic added value have a positive and significant effect on profit sustainability. Also, the results indicate that economic added value does not affect the relationship between intellectual capital and profit sustainability.

  Keywords: intellectual capital, sustainability of profits, added economic value, Tehran Stock Exchange