بررسی تاثیر داروی موکلوبماید بر سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موشهای صحرایی نر بالغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

موکلوبماید یک داروی ضد افسردگی است که در کبد متابولیزه می‏شود و به عنوان مهار کننده مونوآمین اکسیداز عمل می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر داروی موکلوبماید بر سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش صحرایی نر بالغ انجام گردید.

مواد و روش ها

40 موش صحرایی نر از نژاد ویستار در 5 گروه 8تایی تقسیم ‏بندی شدند. گروه کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکرد، اما گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب دوزهای 160، 320 و 640 میلی‏گرم بر کیلو‏گرم موکلوبماید را بصورت گاواژ دهانی به مدت 28 روز دریافت نمودند. در انتهای مطالعه وزن بدن، وزن کبد، سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی (ALT و AST) و پارامترهای بیوشیمیایی خون (ALP، پروتیین تام، آلبومین، بیلی روبین تام و مستقیم) اندازه‏ گیری شدند. همچنین، بافت کبد برای بررسی های هیستوپاتولوژیک خارج گردید.

یافته‏ ها:

 نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که وزن بدن، وزن کبد و سطوح سرمی بیلی روبین تام و مستقیم در گروه های تجربی تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشتند (0/05<p). سطوح سرمی ALT و AST در گروه تجربی 1 تفاوت معناداری را با گروه کنترل نشان ندادند (0/05<p) اما در مقابل در گروه های تجربی 2 و 3 افزایش معنادار مشاهده گردید (0/05>p). سطوح سرمی پروتیین تام و آلبومین در گروه تجربی 1 و 2 تفاوت معناداری را با گروه کنترل نشان ندادند (0/05<p) اما در مقابل در گروه های تجربی 3 کاهش معنادار مشاهده گردید (0/05>p). در هر 3 گروه تجربی درجاتی از نکروز و تخریب بافت کبدی مشاهده گردید که در دوز حداکثر بیشترین نکروز و تخریب مشاهده گردید.

نتیجه ‏گیری:

 موکلوبماید باعث تغییر در سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی، پارامترهای بیوشیمیایی خون و تخریب بافت کبد بویژه در دوز حداکثر (640 میلی‏گرم بر کیلوگرم) در موشهای صحرایی نر می‏گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
435 تا 442
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516682 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!