تحلیل مقایسه ای مولفه های سوررئالیستی در رمان های بوف کور و گاوخونی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
همواره هدف اصلی هنر و حتی زندگی این بود که  به گسترش تعریف از واقعیت بپردازد که هر چیز «شگفت انگیز» را شامل شود. سورریالیسم بر آن است که از اساس واقعیت را به گونه ای دیگر تعریف کند تا با گسترش دادن تعاریف، اموری را که دیگران غیرواقعی می نامند، واقعیت نام نهد. آندره برتون و لویی آراگون، با الهام از پژوهش های فروید پایه مکتب جدید خود را بر فعالیت درک باطن یا ضمیر ناخودآگاه که منشا تخیل است، بنا نهادند. مکتب سورریالیسم که در اساس جنبشی پاریسی بود، در ایران با صادق هدایت شکل گرفت. در رمان بوف کور هدایت و رمان گاوخونی مدرس صادقی از مولفه های بارز این مکتب مانند: زاویه دید اول شخص، تصادف عینی، فردگرایی و گریز از اجتماع ، اشیای سورریالیستی، عشق و غریزه جنسی، جهان وهم و رویا، زمان و مکان نامشخص، تخیل، درون مایه های اگزیستانسیالیستی، ابهام، اقتباس از نظریه روانکاوی فروید، اسطوره و نماد،  نگارش خودکار، تضاد و تناقض و  طنز بهره گرفته شد. نوشتار پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و به این برآیند کلی رسیده که مولفه های مشترک سورریالیستی در هر دو اثر نمود دارد؛ اما گوناگونی بسامد مولفه های مشترک در بوف کور بیشتر است. با این توضیح که جهان راوی بوف کور گسترده است و در هر دو، مولفه سورریالیستی به شکل های متنوع در متن وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!