اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجان دانش آموزان پسر دارای اختلالات یادگیری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجان دانش آموزان پسر دارای اختلالات یادگیری انجام شد.

روش:

 روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بود (250=N). از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی، کرایج و اسپینهاون (2002) و پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) استفاده شد. گروه آزمایش 8 جلسه برنامه آموزش نظریه ذهن هال و تاگر-فلاسبرگ (2003) دریافت نمودند. به منظور بررسی تغییرات ایجاد شده، پس آزمون اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در مولفه های تنظیم هیجان و مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05>P).  به طوری که به ترتیب دانش آموزانی که در گروه آزمایش تحت آموزش نظریه ذهن قرار گرفته بودند از سطوح بالاتر مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجان نسبت به دانش آموزان گروه کنترل برخوردار بودند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که آموزش نظریه ذهن در افزایش به کارگیری راهبردهای هیجانی مثبت و بهبود مهارت های اجتماعی موثر بوده است. این نتایج پیشنهادهای مهمی در جهت به کارگیری آموزش این مهارت ها به عنوان یک روش مداخله ای در مدارس و مراکز درمانی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
213 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2521254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!