فهرست مطالب

راهبردهای شناختی در یادگیری - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مسعود کبیری*، محمود قاضی طباطبایی صفحات 1-23
  هدف

  سنجش شناختی- تشخیصی به عنوان یکی از مباحث جدید در سنجش آموزشی مطرح شده است. در این روش، اطلاعات وسیع تری در مورد چگونگی یادگیری افراد و نحوه تسلط بر مهارت های شناختی لازم برای بهبود فرایند یادگیری بررسی می شود. به علت تفاوت های سنجش شناختی-تشخیصی با مدل های دیگر سنجش، چالش های خاصی در مدل سازی این روش وجود دارد.

  روش

  به عنوان نمونه ای عملی از مدل سازی، داده های علوم مطالعه تیمز با رویکرد شناختی-تشخیصی تحلیل شده و مشکلات فرایند مدل سازی آن مستند گردید. هر یک از چالش ها مورد تشریح قرار گرفته تا تفاوت های آن با رویه های مرسوم مدل سازی آشکار گردد.

  یافته ها:

   چالش های مورد بحث شامل تک بعدی بودن در مقابل چند بعدی بودن، تعداد خصیصه ها، همبستگی بین خصیصه ها، تعداد مناسب سوال در هر خصیصه، درجه دقت خصیصه ها، اعتبار خصیصه ها، روایی سنجش شناختی-تشخیصی، پارامترهای سوال، برازش مدل، شناسایی و تعین مدل، هم گرایی و نمونه گیری های پیچیده بودند.

  نتیجه گیری:

   برای نشان دادن چگونگی حل این چالش ها در نمونه ای عملی، تجربه مدل سازی شناختی-تشخیصی داده های مطالعه تیمز به بحث گذاشته شد.

  کلیدواژگان: سنجش شناختی تشخیصی، مدل سازی، تیمز، علوم تجربی
 • کریم عباسی اول، منصور بیرامی*، امیر پناه علی، تورج هاشمی نصرت آباد صفحات 25-59
  هدف

  عوامل مختلفی بر خودتنظیمی و هیجان های مثبت یادگیری فراگیران موثر است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی بر خودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبت یادگیری فراگیران انجام شد. در این برنامه به فراگیران «تنظیم شناختی هیجان» و «کفایت اجتماعی» آموزش داده شد.

  روش

  طرح این پژوهش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل نابرابر و روش پژوهش نیمه آزمایشی بود که در آن از دو پرسشنامه «خودتنظیمی هیجانی» و «هیجان های مثبت یادگیری فراگیران» قبل و بعد از آموزش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر پایه یازدهم شهر مرند بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 60 نفر در سه گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 و گروه کنترل جهت شرکت در پژوهش انتخاب و جایگزین گردیدند. به گروه آزمایشی اول «تنظیم شناختی هیجان» آموزش داده شد؛ به گروه آزمایشی دوم «کفایت اجتماعی» آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه ها در افزایش خودتنظیمی هیجانی (05/0>p) و هیجان های مثبت یادگیری فراگیران (05/0>p) وجود دارد. دو گروه آزمایشی که به آنها بسته آموزشی «تنظیم شناختی هیجان» و «کفایت اجتماعی» آموزش داده شد از خودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبت یادگیری بالاتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بودند. با کنترل اثر پیش آزمون در دو گروه آزمایشی، دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان اثر متفاوت دارند و این تفاوت به نفع آموزش تنظیم شناختی هیجان است (35/32=F، 05/0>p).

  نتیجه گیری: 

  یافته ها نشان داد که دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در بهبود عدم پذیرش پاسخ های هیجانی؛ دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و عدم وضوح هیجانی اثر متفاوت دارند و این تفاوت به نفع آموزش تنظیم شناختی هیجان است؛ اما این دو روش در بهبود فقدان آگاهی هیجانی؛ دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی؛ بهبود لذت تحصیلی، امیدواری تحصیلی و غرور تحصیلی اثر یکسان دارند.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، کفایت اجتماعی، خودتنظیمی هیجانی، هیجان های مثبت یادگیری
 • اعظم رجایی، محمدعلی نادی*، غلامرضا منشئی صفحات 61-81

  هدف :

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی بسته آموزشی انگیزشی-دلبستگی به مدرسه بر پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان بود.

  روش:

   این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر پایه دهم شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه به روش نمونه گیری در دسترس 36 نفر که حاضر به شرکت در مطالعه شدند، به تصادف در دو گروه (18 نفری) آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری اهواز زاهدی فر، نجاریان و شکرکن (1379) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. سطح معناداری آزمون ها در این مطالعه برابر با 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در متغیر پرخاشگری و عملکرد تحصیلی به ترتیب اثر گروه 0.651، (63.52=F) و 0.732، (92.84=F) ناشی از تغییرات گروهی، اثر اصلی زمان 0.730، (91.86=F) و 0.931، (146.28=F) ناشی از مراحل پژوهش و اثر متقابل گروه و زمان 0.812، (146.55=F) و 0.951، (661.81=F) در سطح 0.05>p  معنادار بود.

  نتیجه گیری

  کاهش پرخاشگری در دانش آموزان، با آموزش بستهء انگیزشی-دلبستگی به مدرسه میسر است و به دنبال آن، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را می توان بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: انگیزشی-دلبستگی به مدرسه، پرخاشگری، عملکرد تحصیلی
 • حسین کاویان فر، فرشته باعزت* صفحات 83-105

  هدف :

  هدف پژوهش حاضر، تدوین یک مدل معادلات ساختاری برای سنجش روابط مستقیم و غیرمستقیم خردمندی براساس تفکر انتقادی با واسطه گری مولفه های سبک های پردازش اطلاعات در دانشجویان دانشگاه تهران بود.

  روش:

   روش پژوهش حاضر در حوزه طرح های توصیفی - همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می دادند که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس حداقل آزمودنی موردنیاز به ازای متغیرهای آشکار در مدل، تعداد 357 نفر بود. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای تصادفی بود. به منظور گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های خردمندی اشمیت و همکاران (2012)، تفکر انتقادی ریکتس (2003) و سبک های پردازش اطلاعات پاسینی و اپستین (1999) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-23 و AMOS-22 صورت گرفت. ارزیابی مدل پژوهش با استفاده از شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری و با تکنیک تحلیل مسیر صورت گرفت.

  یافته ها

  بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که تفکر انتقادی قادر به پیش بینی مستقیم خردمندی بوده و دارای اثر مستقیم و معنادار می باشد. تعیین معناداری اثر غیرمستقیم نیز حاکی از آن است که مولفه های سبک های پردازش اطلاعات (پردازش اطلاعات عقلانی 44/0>P و پردازش شهودی 26/0>P) نقش میانجی گری داشته و سهم واسطه گری آن بین متغیرها به صورت کامل مثبت و معنادار بوده است.

  نتیجه گیری

  همچنین بررسی ضرایب حاصل از تحلیل مدل نشان داد که 61 درصد از واریانس خردمندی، 32 درصد واریانس پردازش اطلاعات عقلانی و 3 درصد از واریانس پردازش اطلاعات شهودی، را تبیین می نماید. به طورکلی می توان نتیجه گرفت تفکر انتقادی دانشجویان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چون علاوه بر تاثیر بر خردمندی دانشجویان، سبک های پردازش اطلاعات آنها را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد که در نتیجه یادگیرندگان در سطح آموزش عالی از سویی از عهده بحث و جدل های تفسیری و تصمیم گیری های خردمندانه و واقع بینانه بر می آیند و از سوی دیگر توانایی به کارگیری روش ها و فن آوری های نوین آموزشی در فرآیند حل مسیله زندگی واقعی و اهمیت برخورد خردمندانه با آنها را کسب می نمایند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، سبک های پردازش اطلاعات، خرد
 • سمیرا سلیمانی اسکویی*، اکبر رضایی، علی محمدزاده صفحات 107-133

  هدف :

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توان بخشی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی مغز (توجه، حافظه کاری، بازداری از پاسخ) در کودکان دارای اختلال خواندن شهرستان اسکو انجام شد.

  روش:

   این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه های اول تا ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1399 مرکز مشکلات ویژه یادگیری رشد شهرستان اسکو با تشخیص اختلال خواندن تشکیل دادند. از بین این دانش آموزان، 20 دانش آموز با توجه به ملاک های ورود و خروج و به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه موردنظر گزینش شدند و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) شامل 5 دختر و 5 پسر در هر گروه قرار گرفتند و پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد، سپس دوازده جلسه و هر جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه مداخله توان بخشی شناختی رایانه ای (مجموعه بازی های شناختی مغز من) برای گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورداستفاده شامل آزمون عملکرد پیوسته (CPT)، آزمون حافظه فعال وکسلر، آزمون برو/ نرو (بازداری از پاسخ) بود. به منظور بررسی فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بسته توان بخشی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی توجه، حافظه فعال، بازداری از پاسخ در گروه آزمایش موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  مبتنی بر این یافته ها، بسته توانبخشی شناختی رایانه محور می تواند به تقویت کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال خواندن منجر گردد.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی رایانه محور، کارکردهای اجرایی، توجه، حافظه فعال، بازداری از پاسخ، اختلال خواندن
 • جهانگیر کرمی*، خدامراد مومنی، عرفان کریمی صفحات 135-165

  هدف:

   هدف پژوهش پیش بینی بی صداقتی تحصیلی از طریق تعهد مذهبی و استرس انتظارات تحصیلی و نیز آزمون نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی بود.

  روش :

  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 315 نفر از دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهرستان روانسر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و به صورت آنلاین انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد مذهبی ورثینگتون و همکاران (2003)، استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006)، بی صداقتی تحصیلی مک کابی و تروینییو (1996) و خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. خودکارآمدی تحصیلی با تعهد مذهبی درون فردی رابطه مثبت و با استرس انتظارات تحصیلی و بی صداقتی تحصیلی رابطه منفی داشت. رابطه تعهد مذهبی با بی صداقتی تحصیلی؛ منفی و استرس انتظارات تحصیلی والدین- معلمان با بی صداقتی تحصیلی رابطه مثبت داشت. خودکارآمدی تحصیلی در رابطه تعهد مذهبی و بی صداقتی تحصیلی دارای نقش میانجی جزیی و در رابطه استرس انتظارات تحصیلی و بی صداقتی تحصیلی دارای نقش میانجی کامل بود.

  نتیجه گیری

  به منظور کنترل بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان می بایست تقویت تعهد مذهبی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استرس انتظارات تحصیلی، تعهد مذهبی، تقلب در امتحان، تقلب در تکلیف، خودکارآمدی تحصیلی
 • محسن شریفی علون ابادی، مژگان عارفی*، اصغر آقایی صفحات 167-189

  هدف:

   پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، روش مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر کلاس نهم بود.

  روش:

   این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح چهار گروهی سه مرحله ای (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) بود. جامعه مورد بررسی دانش آموزان پسر کلاس نهم و حجم نمونه 72 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه اضطراب تحصیلی آلپرت و هابر (1960) و فرسودگی تحصیلی برسو، سالانوولو شافلی (2007) بود. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، آزمون لوین و آزمون ماچلی تحلیل شدند. این تحلیل ها با کمک نرم افزار SPSS (ویرایش 22) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در بین میانگین تعدیل شده نمرات اضطراب تحصیلی گروه آموزش سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان با گروه گواه تفاوت معنی دار وجود دارد. بین میانگین تعدیل شده نمرات اضطراب تحصیلی گروه آموزش سرزندگی تحصیلی، گروه آموزش مثبت نگر و گروه چشم انداز زمان تفاوت وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج حاکی از این بود که در بین میانگین تعدیل شده نمرات فرسودگی تحصیلی گروه آموزش سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر با گروه گواه تفاوت معنی دار وجود دارد. بین میانگین تعدیل شده نمرات فرسودگی تحصیلی گروه آموزش سرزندگی تحصیلی با گروه آموزش چشم انداز زمان تفاوت معنی دار وجود دارد. ولی تفاوت بین نمرات فرسودگی تحصیلی گروه آموزش چشم انداز زمان با گروه کنترل معنی دار نیست یعنی آموزش چشم انداز زمان نتوانسته است نمرات فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم را به طور معنی داری کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اضطراب تحصیلی، چشم انداز زمان، سرزندگی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، مثبت نگر
 • حسن عبدالله زاده، آزاده وحیدی کیا، هیوا محمودی* صفحات 191-212

  هدف:

   این پژوهش با هدف اثربخشی راهبردهای فراحافظه بر باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان شهر قایم شهر انجام شد.

  روش:

   روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری تمام دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان شهرستان قایم شهر در سال تحصیلی 98-97 بودند که تعداد 30 نفر نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آموزش راهبردهای فراحافظه روی گروه آزمایش به تعداد 10 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد. از مقیاس باورهای هوشی دویک (1999) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندوال (2010) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین میانگین نمرات باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی دو گروه در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (0.05 >P)؛ معنادار بودن تفاوت نمره های پس آزمون در گروه آزمایش، حاکی از تاثیر آموزش راهبردهای فراحافظه بر باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دارد.

  نتیجه گیری

  آموزش راهبردهای فراحافظه اثر چشمگیری بر بهبود عملکرد شناختی دانش آموزان دارد و می توان از آن به عنوان روشی مفید برای بهبود عملکرد باور هوشی و انعطاف پذیری شناختی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: راهبرهای فراحافظه، باورهای هوشی، انعطاف پذیری شناختی
 • سارا تقی زاده هیر، پرویز پرزور* صفحات 213-235

  هدف :

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجان دانش آموزان پسر دارای اختلالات یادگیری انجام شد.

  روش:

   روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر اردبیل در سال تحصیلی 1400-1399 بود (250=N). از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی، کرایج و اسپینهاون (2002) و پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) استفاده شد. گروه آزمایش 8 جلسه برنامه آموزش نظریه ذهن هال و تاگر-فلاسبرگ (2003) دریافت نمودند. به منظور بررسی تغییرات ایجاد شده، پس آزمون اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در مولفه های تنظیم هیجان و مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05>P).  به طوری که به ترتیب دانش آموزانی که در گروه آزمایش تحت آموزش نظریه ذهن قرار گرفته بودند از سطوح بالاتر مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجان نسبت به دانش آموزان گروه کنترل برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که آموزش نظریه ذهن در افزایش به کارگیری راهبردهای هیجانی مثبت و بهبود مهارت های اجتماعی موثر بوده است. این نتایج پیشنهادهای مهمی در جهت به کارگیری آموزش این مهارت ها به عنوان یک روش مداخله ای در مدارس و مراکز درمانی دارد.

  کلیدواژگان: نظریه ذهن، تنظیم هیجان، مهارت های اجتماعی، اختلالات یادگیری
 • حافظ پادروند*، عزت الله قدم پور، قاسم صفاری، کبری عالی پور صفحات 237-258

  هدف :

  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی یادگیری معکوس بر اهمال کاری و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی شهر خرم آباد بود.

  روش:

   این پژوهش در قالب روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر انجام شد. تمامی دانش آموزان پسر 15-13 سال دارای اختلال ریاضی شهر خرم آباد در سال 401-1400 که در دوره اول متوسطه مشغول به تحصیل بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از میان جامعه آماری، تعداد 28 دانش آموز دارای اختلال ریاضی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و همگی به شیوه تصادفی در گروه های آزمایش (14 نفر) و گواه (14 نفر) گمارش شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392)، آزمون ریاضی کی مت کانولی (1988) استفاده شد. آموزش یادگیری معکوس به مدت 9 جلسه 45 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارایه شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نشان داد که آموزش یادگیری معکوس در کاهش اهمال کاری و بهبود خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی موثر است (0.05<P).

  نتیجه گیری

  نظر به نتایج حاصل از این پژوهش می توان بیان کرد که آموزش یادگیری معکوس، آموزشی اثربخش در راستای کاهش اهمال کاری و بهبود خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به ویژه اختلال ریاضی است.

  کلیدواژگان: یادگیری معکوس، اهمال کاری تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، اختلال ریاضی، دانش آموزان پسر
 • امیرمحمد مهرعلیان، حمیدرضا مقامی* صفحات 259-284
  هدف

  در فرآیند آموزش الکترونیکی مدرسان ارکان اصلی کیفیت زایی و یا کیفیت زدایی یادگیری و یاددهی هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های موردنیاز مدرس مطلوب الکترونیکی در نظام آموزشی انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر پدیدارشناسی انجام شده است. داده ها این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند و 10 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته مبتنی بر تجربه زیسته خبرگان اساتید و دانشجویان ارشد گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین (1998)، تحت عنوان کدگذاری باز، محوری و انتخابی بهره گرفته شد. دسته بندی داده ها با استفاده از الگوی ویلیامز، وارول و کاریل انجام شد.

  یافته ها:

   تحلیل مصاحبه ها، منجر به شناسایی و دسته بندی 16 مولفه در 8 بعد (اجتماعی، اخلاقی، مدیریتی، فردی، مهارت های تدریس، نظارتی، تعهد آموزشی و فناوری) شد تا مجموعه ای کامل از ابعاد و مولفه های مورد نیاز مدرسان الکترونیکی به عنوان یک الگو استخراج شود.

  نتیجه گیری:

   این مدل نهایی نشان داد که یک معلم مطلوب الکترونیکی در سیستم آموزشی یادگیری الکترونیکی به مثابه یک پارادایم جدید آموزشی است که زمینه را برای تغییرات در فعالیت های آموزشی ایجاد می کند. از این رو مدرسان باید تلاش کنند تا براساس الگوی مستخرج، محیط های یادگیری مناسبی را برای پرورش مهارت های تفکر انتقادی و سطح بالا در فراگیر ایجاد کنند.

  کلیدواژگان: مدرس الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شایستگی
 • مریم عبدالهی مقدم*، هوشنگ گراوند، سعیده سبزیان صفحات 285-310

  هدف :

  پژوهش حاضر با هدف مدل علی چارچوب اجتماع اکتشافی و خودناتوان سازی تحصیلی با میانجی گری وابستگی به فضای مجازی و احساس تنهایی صورت پذیرفت.

  روش:

   روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان فرزانگان مقطع متوسطه دوم (340 نفر) شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1400-1399 بود. حجم نمونه آماری براساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 170 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش وابستگی به اینترنت (یانگ، 1988)، پرسشنامه چارچوب اجتماع اکتشافی (آرباق و همکاران، 2008)، پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی (جونز و رودوالت، 1982) و احساس تنهایی (راسل، 1978) بود. تحلیل داده ها به روش آماری مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-22 و AMOS-24 انجام شد.

  یافته ها

  براساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود (09/0=RMSEA، 94/0=GFI، 97/0=CFI). به طورکلی نتایج نشان داد که تمام مسیرهای مستقیم معنادار شدند (01/0>P)؛ همچنین نتایج غیرمستقیم مدل پژوهش نشان داد که چارچوب اجتماع اکتشافی از طریق میانجی گری وابستگی به فضای مجازی و احساس تنهایی اثر غیرمستقیم بر خودناتوان سازی تحصیلی دارد (01/0>P).

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج این پژوهش وجود حسی از حضور آنلاین در کلاس تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش وابستگی به اینترنت و احساس تنهایی دانش آموزان داشت که این امر می تواند باعث کاهش خودناتوان سازی تحصیلی در آنان گردد؛ لذا در محیط های آنلاینی که ارتباط غیرکلامی در جلسات رودررو محدود است حضور مدرسان و فراگیران برای پیشگیری از وابستگی به فضای مجازی و احساس انزوا و خلق یک محیط یادگیری آنلاین ثمربخش ضروری است.

  کلیدواژگان: حضور آنلاین در کلاس، وابستگی به فضای مجازی، احساس تنهایی، خودناتوان سازی تحصیلی
 • کامران مالکپور لپری*، اعظم بختیاری رنانی صفحات 311-337

  هدف :

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در مدل علی تاثیر تعامل استاد-شاگردی بر درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه خوارزمی بوده است.

  روش :

  روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی در نیم سال دوم تحصیلی 1400-1399 به تعداد 14542 می باشد. تعداد 374 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های درگیری تحصیلی ریو (2013)، تاب آوری سامویلز (2009)، تعامل استاد-شاگردی مورای و زوویچ (2010) و خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) استفاده شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مسیر، در محیط نرم افزار AMOS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که مدل پژوهش برازش کاملی با داده ها دارد. در این مدل تعامل استاد - شاگردی بر تاب آوری تحصیلی، خودکارآمدی و درگیری تحصیلی اثر مستقیم و معنی داری دارد (0.01>p). بعلاوه اثرات تاب آوری تحصیلی بر درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر درگیری تحصیلی نیز معنادار بود (0.01>p)؛ و تعامل استاد-شاگردی بر خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی اثر غیرمستقیم و معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  بنابراین و با توجه به نتایج به دست آمده بدیهی است تعامل سازنده بین اساتید و شاگردان باعث افزایش تاب آوری تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی آنها می شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری تحصیلی، تعامل استاد- شاگردی، خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی
|
 • Masoud Kabiri *, Mahmood Ghazi Tabatabaei Pages 1-23
  Objective

  Cognitive diagnostic assessment has been introduced as a new issue in educational measurement. In this approach, more information was examined about how people learn and master cognitive attributes in school. There are several data modeling issues in cognitive diagnostic assessment due to differences with another statistical modeling.

  Methods

  In the present study, science data of grade eight in TIMSS was analyzed by cognitive diagnostic assessment, as an empirical example, and the problems were entitled as modeling challenges. Each challenge has been explained in order to highlight differences from the usual statistical modeling.

  Results

  The challenges included; unidimensionality versus multidimensionality, number of attributes, correlation between attributes, number of items in each attribute, operationalization of attribute, reliability of attribute, validity, item parameters, fit of the model, identification and specification, convergence, and complex sampling.

  Conclusion

  Each topic was discussed in the context of modeling TIMSS data in a science course and the experience of solving these challenges was shared.

  Keywords: Cognitive diagnostic assessment, Modeling, TIMSS, Experimental Science
 • Karim Abbasiaval, Mansour Beyrami *, Amir Panahali, Toraj Hashemi Pages 25-59
  Objective

  The present research was conducted with the aim of determining the effectiveness of the cognitive regulation of emotion and social competence training program on emotional regulation and positive emotions of learning of learners. 

  Method

  The statistical population was 970 male students of the 11th grade of Marand city in the academic year of 2018-2019, using the multi-stage cluster random sampling method, 60 people were divided into three experimental groups 1, 2, and the control group. Participants in the research were selected and replaced. The first experimental group was taught "cognitive emotion regulation"; The second experimental group was given "social competence" training and the control group did not receive any training. The design of this research was pre-test-post-test with an unequal control group and the research method was semi-experimental. The questionnaire "emotional self-regulation created by Gratz in 2004" and the questionnaire "positive learning emotions of learners created by Pekran, Goetz, Tietz and Perry in 2002" were the measuring tools of this research that were used before and after the training. 

  Findings

  Due to the quantitativeness of the scale and the control of the previous differences of the subjects, as well as due to the theoretical relationship of the research variables, multivariate and univariate statistical analysis of covariance was used in SPSS software. Multivariate and univariate covariance analysis showed that there is a significant difference between the groups in increasing emotional self-regulation (p<0.05) and positive learning emotions of learners (p<0.05). By controlling the effect of the pre-test in the two experimental groups, the two methods of teaching social competence and cognitive regulation of emotion have different effects and this difference is in favor of teaching cognitive regulation of emotion. The findings showed that the two methods of teaching social adequacy and cognitive regulation of emotion have different effects in improving non-acceptance of emotional responses, difficulty in performing purposeful behavior, difficulty in impulse control, and lack of emotional clarity, and this difference is in favor of cognitive emotion regulation training (F=32.35, p<0.05). But these two methods have the same effect in improving the lack of emotional awareness, limited access to emotional regulation strategies, Improving academic enjoyment, academic hope and academic pride.

  Conclusion

  "Cognitive Emotion Regulation" and "Social Competency" programs increase the improvement of emotional self-regulation and positive emotions of learning among students; So that the students who received these trainings had better emotional self-regulation and higher positive emotions compared to the control group. There is a significant difference between the groups regarding the dependent variables of emotional self-regulation and positive emotions of learning.

  Keywords: Cognitive emotion regulation, social adequacy, emotional self-regulation, Positive Emotions of Learning
 • Azam Rajaei, MohammadAli Nadi *, Gholamreza Manshaee Pages 61-81
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of motivational-attachment educational package on school, on aggression and academic performance of 10th grade female students in Isfahan.

  Method

  This was a quasi-experimental study with pre-test design, post-test with control group and 3-month follow-up. The statistical population of the study consisted of 10th grade female students in Isfahan in the academic year 2019-2020. To select a sample by available sampling method, 36 people who agreed to participate in the study were randomly divided into two groups (18 people) experimental and control. The instruments used included Ahvaz Zahedifar, Najarian and Shekarkan Aggression Questionnaire (2000) and Pham and Taylor Academic Performance Questionnaire (1999). Data were analyzed using SPSS software version 25 and analysis of covariance. The significance level of the tests in this study was considered equal to 0.05.

  Results

  In the variables of aggression and academic performance, the effect of the group was 0.651, (F = 63.52) and 0.732, (F = 92.84) due to group changes, the main effect of time was 0.730 (91 = 86.86). F) and 0.931, (F = 146.28) due to research stages and the interaction of group and time 0.812, (F = 146.55) and 0.951, (F = 661.81) were significant at the level of p<0.05.

  Conclusion

  Reducing aggression in students is possible by teaching motivational-attachment package to school, and consequently, students' academic performance can be improved.

  Keywords: Motivational-school attachment, Aggression, Academic Performance
 • Hossein Kavianfar, Fereshteh Baezzat * Pages 83-105
  Purpose

  The purpose of this study was to develop a structural equation model to measure the direct and indirect relationships of wisdom based on critical thinking with the mediation of components of information processing styles among Tehran University students.                                                                                                   

  Method

  The method of the present research was in the field of descriptive-correlation designs and the analysis method was structural equation modeling. The statistical population of the present study consisted of all working male and female students studying in master and doctoral degrees of Tehran University in the academic year of 2018-2019, who were selected as the research sample. The sample size was 357 people based on the minimum number of subjects required for the obvious variables in the model. The sampling method was multi-stage random clustering. In order to collect data and measure the research variables, the wisdom questionnaires of Schmidt et al. (2012), Ricketts' critical thinking (2003) and Pasini and Epstein's information processing styles (1999) were used. Data analysis was done using SPSS-23 and AMOS-22 software. The evaluation of the research model was done using structural equation model fit indices and path analysis technique.

  Findings

  The examination of correlation coefficients showed that critical thinking is capable of directly predicting wisdom and has a direct and significant effect. Determining the significance of the indirect effect also indicates that the components of information processing styles (rational information processing P < 0.44 and intuitive processing P < 0.26) had a mediating role and its mediating contribution between the variables was completely positive and significant.    

  Conclusion

  The analysis of the coefficients from the model analysis showed that it explains 61% of the variance of wisdom, 32% of the variance of rational information processing, and 3% of the variance of intuitive information processing. In general, it can be concluded that the critical thinking of students should be given serious attention, because in addition to affecting the wisdom of students, it also affects their information processing styles, which results in the students at the level of higher education, on the one hand, being responsible for interpretation debates and decisions. Wise and realistic decisions are made, and on the other hand, they acquire the ability to use new educational methods and technologies in the process of solving real life problems and the importance of dealing with them wisely.

  Keywords: critical thinking, Information Processing Styles, Wisdom
 • Samira Soleimani Oskuei *, Akbar Rezaei, Ali Mohammadzadeh Pages 107-133
  Objective

  The aim of this study was to determine the effectiveness of computer-centered cognitive rehabilitation on brain executive functions (attention, working memory, response inhibition) among children with dyslexic disorder in Osku.

  Method

  This semi-experimental study was an unequal control group design. The statistical population of the study consisted of all male and female students in the first to sixth grades of primary school studying in the academic year of 2010-2020 at the Center for Developmental Learning Problems in Osku city with the diagnosis of disorder. Among these students, 20 students were selected from the target population according to inclusion and exclusion criteria and were selected by available sampling method and were selected in two experimental (10) and control groups (10 people) including 5 girls and 5 boys in each group and pre-test was performed for both groups. Then, twelve sessions and each session for 45 to 60 minutes of computer cognitive rehabilitation intervention (my brain cognitive games series) was performed for the experimental group. The instruments used included continuous function test (CPT), Wechsler working memory test, go/no go test (response inhibition). Multivariate covariance analysis was used to investigate the hypotheses.

  Results

  The results showed that computer-centered cognitive rehabilitation package was effective on executive functions of attention, working memory, and response inhibition in the experimental group. 

  Conclusion

  Based on these findings, the computer-based cognitive rehabilitation package can lead to enhanced executive functions in children with reading disorders.

  Keywords: computer-centered cognitive rehabilitation, executive functions, attention, working memory, response inhibition, reading disorder
 • Jahangir Karami *, Khodamorad Momeni, Erfan Karimi Pages 135-165

  Goal:

   The purpose of this study was to predict academic dishonesty through religious commitment and stress of academic expectations and testing the mediator role of academic self-efficacy.

  Method

  Method of research was a descriptive correlation type. The study sample consisted of 315 high-level secondary school students who were studying in the 2021 academic year. They were selected online with a multi-stage cluster random sampling method. To collect data, the religious commitment questionnaires of Worthington et al. (2003), the stress of academic expectations of Ang and Huan (2006), the academic dishonesty of McCabe and Treviño (1997) and the academic self-efficacy of Jinks and Morgan (1999) were used were used.  The structural equation modeling was used to analyze the data.

  Findings

  Academic self-efficacy in the relationship between religious commitment and academic dishonesty has a partial mediation role and the stress of academic expectations and academic dishonesty has a full moderator role.

  Conclusion

  In order to control the academic dishonesty of students, it should be noted that strengthening religious commitment and the beliefs of academic self-efficacy should be considered.

  Keywords: Academic Expectations Stress, Academic self-efficacy, Exam Cheating, Homework Cheating, Religious Commitment
 • Mohsen Sharifi Alon Abadi, Mozhgan Arefi *, Asghar Aghaei Pages 167-189
  Objective

  The present research compared the effect of group education on academic vitality, positive attitude, and time perspective on academic anxiety and burnout of ninth-grade male students.

  Methods

  This research was a quasi-experimental study with a four-group design in three stages (pre-test, post-test, and follow-up). The population under study was ninth-grade male students, and the sample size was 72 people selected by purposive sampling. Data measurement tools included the Alpert and Haber (1960) Academic Anxiety Questionnaire and the Breso-Salanova-Shaufeli (2007) Academic Burnout Questionnaire. We analyzed data using variance, repeated measurement, and Levene and Machley tests. These analyzes were performed using SPSS software (version 22).

  Results

  There is a significant difference between the adjusted mean scores of academic anxiety in educational vitality, positive attitude, and time perspective groups and the control group. There is no difference between the adjusted mean scores of academic anxiety in the academic vitality education group, positive attitude education group, and time perspective group.

  Conclusion

  The results also showed a significant difference between the adjusted mean scores of academic burnout in the academic vitality education group, positive attitude education group, and the control group. There is a significant difference between the adjusted mean scores of academic burnout of the Vitality Education Group and the Time Perspective Education Group. However, the academic burnout scores difference is not significant between the time perspective education group and the control group. This means that the time perspective education has not significantly reduced the academic burnout scores of ninth-grade male students.

  Keywords: Academic anxiety, Time perspective, Academic vitality, academic burnout, Positive Attitude
 • Hasan Abdollahzadeh, Azadeh Vahidi Kya, Hiva Mahmoudi * Pages 191-212
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of meta-memory strategies on IQ and cognitive flexibility among Ghaemshahr students.

  Method

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population was all final year female students of Ghaemshahr high school during the academic year of 2019, and 30 samples were replaced by multi-stage cluster sampling in two experimental and control groups. The training of metamemory strategies was carried out on the experimental group for 10 sessions of 45 minutes. The control group did not receive any intervention. The Doek Intelligence Scale (1999) and the Dennis and Wendwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) were used to gather information. Statistical analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the mean scores of Intelligence beliefs and cognitive flexibility in the post-test (P<0.05); significance of difference in post-test scores in the experimental group indicates the effect of teaching metacognitive strategies on students' Intelligence beliefs and cognitive flexibility.

  Conclusion

  Teaching metacognitive strategies has a significant effect on improving students' cognitive functioning and can be used as a useful method to improve Intelligence beliefs performance and cognitive flexibility

  Keywords: Meta-Memory Strategies, intelligence beliefs, cognitive flexibility
 • Sara Taghizadeh Hir, Parviz Porzoor * Pages 213-235
  Objective

  The aim of present study was to investigate the effectiveness of mind theory training on social skills and emotion regulation of male students with learning disabilities.

  Methods

  The method of the present study was an experimental design with pretest-posttest design along with control group. The statistical population of the study included all male students with learning disabilities in primary school in Ardabil city in the academic year 1399-1400 (N=250). Among them, 30 people were selected by purposeful sampling method and randomly assigned to experimental (N= 15) and control (N= 15) groups. The experimental group received 8 sessions of Mind Theory Training (Hale & Tager-Flusberg, 2003). Granefski cognitive emotion regulation questionnaire (2002) and Matson social skills questionnaire (1983) were used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results of analysis of covariance showed a significant difference between two groups in social skills and emotional regulation (P< 0/05). The students who were trained in mind theory in the experimental group had higher levels of social skills and emotion regulation, compared to the students in the control group.

  Conclusion

    According to the results, it can be said that Mind Theory Training has been effective in increasing the use of positive emotional strategies and improving social skills. These results have important suggestions for using these skills training as an intervention method in schools and educational centers.

  Keywords: Mind Theory, Emotional regulation, Social Skills, learning disabilities
 • Hafez Padarvand *, Ezatollah Ghadampour, Ghasem Saffari, Kobra Alipour Pages 237-258
  Objective

  The aim of this study was to determine the effectiveness of reverse learning on procrastination and academic self-regulation of male students with math disorders in Khorramabad.

  Method

  This research was conducted in a quasi-experimental method with a pretest-posttest design along with unequal control group. All 13-15 year old male students with math disorders in Khorramabad in 2021-2022 who were studying in the first year of high school, formed the statistical population of this study. From the statistical population, 28 students with math disorders were selected by available sampling method, and all of them were randomly assigned to the experimental (n = 14) and control (n = 14) groups. In order to collect research data, Solomon and Rathblum (1984) academic procrastination questionnaire, Savari and Arabzadeh academic self-regulatory questionnaire (2013), and Kiyam Canoli (1988) mathematical test were used. Reverse learning training was provided for 9 sessions of 45 minutes for the experimental group. Univariate and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data.

  Results

  The results of the analysis of research findings showed that reverse learning training is effective in reducing procrastination and improving academic self-regulation of students with mathematical disorders (P <0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, it can be said that reverse learning education is an effective education in order to reduce procrastination and improve academic self-regulation of students with learning disabilities, especially math disorders.

  Keywords: Reverse Learning, academic procrastination, Academic Self-Regulation, Math Disorder, Male students
 • Amirmohammad Mehraliyan, Hamidreza Maghami * Pages 259-284
  Objective

  In the process of e-learning, teachers are the main pillars of quality generation or quality reduction of learning and teaching. Therefore, the current research has been conducted with the aim of identifying the required competencies of the ideal electronic instructor in the educational system.

  Method

  The current research is phenomenological. The data of this research was collected using purposeful sampling and 10 in-depth semi-structured interviews based on the lived experience of expert professors and senior students of the Department of Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran. For data analysis, the three-step coding method of Strauss and Corbin (1998), under the title of open, central and selective coding, was used. Data classification was done using the Williams, Warwell and Karil model.

  Findings

  The analysis of the interviews led to the identification and classification of 16 components in 8 dimensions (social, ethical, managerial, individual, teaching skills, supervision, educational commitment and technology) to a complete set of dimensions and components needed by electronic instructors as a model. be extracted

  Conclusion

  This final model showed that an ideal electronic teacher in the e-learning educational system is a new educational paradigm that creates the context for changes in educational activities. Therefore, teachers should try to create suitable learning environments for developing high-level and critical thinking skills in learners based on the derived model.

  Keywords: E-learning, E-Instructor, Competency
 • Maryam Abdollahi *, Houshang Garavand, Saeideh Sabzian Pages 285-310
  Purpose

  The purpose of this study was to develop the causal model of the community of inquiry framework and academic self-handicapping with the mediation of cyberspace dependence and loneliness.

  Method

  The research method was a correlation of the type structural equation modeling. The population of this study includes all female high school students of Farzanegan Secondary School who were studying in the academic year 2020-2021. The statistical sample size was determined based on the rules of thumb Kline equal to 170 people, which was done by available sampling method and online questionnaire. The instruments used in this study were the Internet Addiction Test (IAT), the University of California Los Angeles Loneliness (UCLA), the Self-handicapping Scale (SHS), and the Community of Inquiry framework (CIF). Data analysis was performed by the SPSS-22 and AMOS-24 software.

  Results

  The proposed model had a good fit (RMSEA = 0.09, GFI = 0.94, CFI = 0.97). All direct correlations were reported as significant (P<0.01). Moreover, indirect paths between the community of inquiry framework and academic self-handicapping through the mediation of cyberspace dependence and loneliness were significant.

  Conclusion

  According to the results of this study, the presence of a sense of presence had a significant effect on reducing students' cyberspace dependence and feelings of loneliness, which can decrease their academic self-handicapping; Therefore, in online environments where non-verbal communication in face-to-face meetings is limited, the presence of instructors and learners is essential to prevent cyberspace dependence and feelings of isolation and create a productive online learning environment.

  Keywords: online class attendance, cyberspace dependence, loneliness, academic self-handicapping, gifted students
 • Kamran Malekpour Lapari *, Azam Bakhteyari Reneni Pages 311-337
  Purpose

  The purpose of present study was to investigate the mediating role of resilience and academic self-efficacy in the causal model of the effect of teacher-student interaction on academic engagement of Kharazmi University students.

  Method

  The method of this research is applied in terms of purpose and it is correlational studies in terms of data collection method. The statistical population of this study includes 14542 students of Kharazmi University in the second half of the academic year 2021-2022. In this study, 374 students were selected as a research sample by convenience sampling method. Rio’ Academic Engagement Questionnaire (2013), Samuels Resilience (2009), Murray-Zovich (2010) Teacher-Student Interaction, and Jenks & Morgan (1999) Academic Self-Efficacy Questionnaire were used to collect data. Path Analysis Method was used to analyze the research data through AMOS software.

  Findings

  The results show that the research model has good fit with data.  In this model, teacher-student interaction has a direct and significant effect on academic resilience, self-efficacy and academic engagement (p <0.01). In addition, the effects of academic resilience on academic engagement and academic self-efficacy on academic engagement were significant (p<0/01); and teacher-student interaction had indirect and significant effect on self-efficacy and academic resilience.

  Conclusion

  Therefore, according to the obtained results, it is obvious that constructive interaction between teachers and students increases their resilience, self-efficacy and academic engagement.

  Keywords: Academic Resilience, teacher-student interaction, Academic self-efficacy, Academic Engagement