اثر عصاره گرده نخل، تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر پروتئین های عامل اتصالات محکم در بافت پروستات موش های صحرایی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به اثرات جانبی و افزایش استفاده از تستوسترون انانتات در بین ورزشکاران به خصوص ورزشکاران مقاومتی، یافتن ترکیبات جایگزین ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر اثر عصاره گرده نخل، تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی را بر پروتیین های عامل اتصالات محکم در بافت پروستات موش های صحرایی نر بررسی کرد.

مواد و روش ها:

 36 سر موش صحرایی نر، به گروه های کنترل، تمرین مقاومتی، عصاره گرده نخل، تستوسترون انانتات، عصاره گرده نخل + تمرین مقاومتی و تستوسترون انانتات + تمرین مقاومتی تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی و سایر مداخلات شامل چهار هفته و هفته ای پنج روز بود. مداخلات عصاره گرده نخل و تستوسترون انانتات با دوزهای به ترتیب 100 و 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اعمال شدند. 48 ساعت پس از آخرین مداخله، حیوانات قربانی شدند و بافت پروستات برداشته شد. بافت منجمد برای اندازه گیری بیان ژن و پروتیین اوکلودین و نیز بیان ژن کلودین-1 به آزمایشگاه فرستاده شد. جهت آنالیز داده ها از تحلیل دوراهه واریانس استفاده گردید (سطح معناداری: 0/05<P).

نتایج

تمرین، تستوسترون انانتات و گرده نخل، هرکدام به صورت مستقل موجب افزایش بیان ژن های کلودین-1، اوکلودین و همچنین افزایش بیان پروتیین اوکلودین بافت پروستات شدند. استفاده هم زمان از تمرین و تستوسترون / گرده نخل اثر هم افزایی نسبت به مداخله تستوسترون و گرده نخل به تنهایی بر بیان پروتیین اوکلودین پروستات داشت.

نتیجه گیری: 

به نظر می رسد گرده نخل و تستوسترون انانتات با یک الگوی مشابه بر متغیرهای پژوهش حاضر اثر گذاشته اند؛ بنابراین ممکن است استفاده از گرده نخل به عنوان جایگزینی طبیعی برای تستوسترون سنتتیک مطرح باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
501 تا 509
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523676 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!