طراحی و ارزیابی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارتقاء عملکرد اعضای هیئت علمی بر اساس ارزیابی توانمندی شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

الگوهای مختلف نیروی انسانی کارآمد به عنوان مبانی نظری قدرتمندی در پژوهش ها مورد تاکید واقع شده است. ارزیابی  شناختی  یکی از مهمترین  مباحث  علوم شناختی  و  مدیریت  است. از جمله در عصر حاضر با رشد و گسترش علوم شناختی نیاز است مطالعات خود را در این حوزه عمیق تر سازیم. هدف این مطالعه طراحی و ارزیابی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی با استفاده از نظرات اعضای هییت علمی دانشگاه  های دولتی وآزاد درباره ملاکها و مولفه های ارزیابی از اساتید و نیز تعیین مراجع ارزیابی مناسب برای هریک از مولفه های ارزیابی عملکرد استاد در محیط دانشگاهی می پردازد.

روش کار

این مطالعه از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران(ملی و آزاد) بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 350نفر انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها و سنجش روایی و پایای از روش های تحلیل عامل تاییدی و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی- استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. همچنین جهت استخراج مولفه های پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و نیز برای اعتبارسنجی ابزار از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

نتایج

براساس یافته های پژوهش، مولفه های یازده گانه: تصمیم گیری، تنظیم شناختی هیجانی، کنترل بازداری شناختی، شناخت اجتماعی، خلاقیت شناختی،توجه، حل مسیله، فراشناخت، مهارت کلامی، انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری به عنوان مولفه های ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی شناخته شد.

نتیجه گیری

نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نشان داد که ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی دارای روایی سازه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2525827 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!