روانسنجی نسخه فارسی فرم الکترونیکی مقیاس مهارت های زندگی در کودکان ده ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اعتبار سنجی مقیاس مهارت های زندگی می تواند به ارزیابی مهارت های زندگی در کودکان ده ساله کمک نماید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتباریابی فرم الکترونیکی مقیاس مهارت های زندگی در کودکان ده ساله است.

روش

این پژوهش از نوع روان سنجی ابزار است که جامعه آماری شامل کلیه کودکان ده ساله استان کرمان بود که تعداد نمونه ها بر اساس معیارهای روان سنجی به تعداد 100 نفر برای بخش روایی همگرا ، 430 نفر برای بخش روایی سازه و 250 نفر برای تحلیل عاملی تاییدی تعیین شد نمونه ها به وسیله نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند اطلاعات پژوهش از طریق دو مقیاس مهارت های زندگی کرونین و آلن (2017) و مهارت های زندگی شارما (2003) به صورت الکترونیکی با ارسال لینک مقیاس به موبایل والدین کودکان جمع آوری گردید. برای بررسی روایی از روایی محتوا، همگرا و روایی ساختاری استفاده شد. پایایی مقیاس به وسیله روش های همسانی درونی و پایایی تصنیفی بررسی گردید.

نتایج

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس از هشت عامل تشکیل شده است. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز مدل هشت عاملی را تایید کرد. این مقیاس به همراه فرم کوتاه مقیاس مهارت های زندگی شارما (2003) اجرا شد که همبستگی معنی داری بین دو مقیاس (r=??) وجود داشت و همین طور ضریب آلفای کرونباخ برای کل سوالات و سوالات ابعاد نیز همگی بزرگتر از 0.7 بود.

نتیجه گیری: 

مقیاس مهارت های زندگی کرونین و آلن (2017) با 43 گویهاز پایایی و روایی مناسبی در کودکان ده ساله ایرانی برخوردار است.از مقیاس مهارت های زندگی کرونین و آلن (2017) می توان برای ارزیابی مهارت های زندگی در کودکان ده ساله استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533864 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!