بررسی دانش و نگرش والدین با کودک بستری از بیماری کووید- 19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 کووید 19 یک اورژانس بهداشت عمومی در جهان است که همه ی افراد جامعه به خصوص گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین دانش و نگرش از ابتلا و گسترش بیماری کووید19و عوامل مرتبط در والدین کودکان بستری نیز انجام گرفته است.

روش

در این مطالعه توصیفی _ تحلیلی 250 نفر از والدین کودکان بستری در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان از طریق نمونه گیری در دسترس دسترس از مهر تا پایان آذر سال 1399به مدت 3 ماه انتخاب شدند. داده ها معیار ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و رضایت آگاهانه جهت شرکت در این پژوهش بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، حاوی برسشنامه سنجش دانش و نگرش بعد از بررسی روایی و پایایی(ضریب کودر-ریچاردسون 8/0 برای بخش دانش و ضریب آلفای کرونباخ 82/ 0برای بخش نگرش)، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

میانگین دانش والدین 10/32(خوب) و میانگین نگرش والدین 19/17(متوسط) بود. همچنین ارتباط مثبت معنی داری بین نمرات دانش و نگرش والدین مشاهده شد (0/001>P). میانگین نمرات دانش و نگرش والدینی که ساکن شهر بودند به صورتی معنی دار بالاتر از والدین ساکن روستا بود (به ترتیب، 0/004=P، 0/002=P) و میانگین نمرات دانش و نگرش در مادرانی که تحصیلات زیر دیپلم داشتند به صورتی معنی دار پایین تر از سایر مادران بود (به ترتیب، 0/001>P، 0/001=P)؛ نتایج مشابهی نیز برای تحصیلات پدران مشاهده شد. همچنین بین دانش و درآمد خانواده رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (0/001 > p).

نتیجه گیری

با توجه به نگرش متوسط والدین نسبت به  بیماری کووید 19 در کودکان، می توان با استفاده از استراتژی های مختلف از جمله برنامه های آموزشی و همچنین ارایه نتایج به مدیران بهداشتی کشور، به ارتقاء نگرش و تقویت دانش والدین کمک نمود تا به کنترل سریعتر بیماری های عفونی از جمله کووید 19 منجر شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533865 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!