فراهم سازی های حرکتی محیط خانه کودکان 18 تا 42 ماهه: تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی، میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی والدین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به اهمیت بسزای ماهیت چندبعدی محیط خانه در مطالعات رشد بخصوص رشد حرکتی کودکان؛ مطالعه حاضر تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی، میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی والدین بر سطح فراهم سازی حرکتی محیط خانه کودکان را موردبررسی قرار داده است.

روش

روش پژوهش با رویکرد مقطعی، از نوع توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها زمینه یابی بود که در سال 1400 انجام شده است. شرکت کنندگان شامل 236 نفر از والدین (پدر و مادر) دارای کودکان 18 تا 42 ماهه بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. والدین فعالیت های بدنی و ورزشی خود را برحسب سطح و سوابق رتبه بندی کردند؛ وضعیت اقتصادی-اجتماعی مطابق با سطح درآمد و میزان تحصیلات والدین ارزیابی شد. محیط خانه با استفاده از ترجمه فارسی سیاهه فراهم سازی محیط خانه برای رشد حرکتی (AHEMD) ارزیابی شدند.

نتایج

نتایج نشان داد که هیچ رابطه معناداری میان میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی پدران با نمرات فراهم سازهای حرکتی خانه وجود ندارد. درصورتی که این رابطه، با میزان سابقه ورزشی مادران معنادار بود (r=0.24,p<0.001)؛ و فراهم سازهای حرکتی با میزان سابقه ورزشی مادران تفاوت معناداری داشت (p<0.001، Effect size=11% ). در ادامه یافته ها نشان داد، رابطه معناداری میان سطح فراهم سازهای حرکتی با سطح فعالیت بدنی مادران وجود دارد (Eta=0.21,p<0.05). به علاوه، تفاوت معناداری هم میان فراهم سازهای حرکتی خانه با سطح فعالیت بدنی مادران (p<0.05، Effect size=11% ) وجود دارد. همچنین، شاخص های وضعیت اقتصادی-اجتماعی به میزان 44% تاثیر معناداری بر وجود سطح فراهم سازهای حرکتی خانه بخصوص اسباب بازی های حرکتی درشت و ظریف داشت (P<0.001).

نتیجه گیری:

 تنها هرچه میزان سابقه ورزشی و سطح فعالیت بدنی مادران بالاتر باشد (بیش از دو سال) در کنار معیارهای وضعیت اقتصادی-اجتماعی در تهیه و تقویت فراهم سازهای حرکتی محیط خانه برای کودکان نافذ و تاثیرگذارتر است و در بین ابعاد مختلف فراهم سازهای حرکتی دو بعد اسباب بازی های حرکتی درشت و ظریف شدیدا تحت تاثیر شرایط اقتصادی خانواده ها و همچنین سابقه ورزشی مادران می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533866 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!