رابطه هوش معنوی با تاب آوری و نقش میانجی تعهد عاطفی در کارکنان ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف یافتن رابطه بین متغیرهای هوش معنوی با تاب‌آوری سازمانی و تعهد عاطفی انجام گرفت.این موضوع از این نظر حایز اهمیت است که هوش معنوی دارای توانایی هایی در رفتار حل مساله است که به فرد کمک میکند تا با پدیده های اطراف سازگار شود و به یکپارچه سازی ذاتی و بیرونی برسد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعداد 370 نفر می‌باشد. جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکوران استفاده و تعداد 186 مورد پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری شد. برای سنجش سازه‌ها از پرسشنامه استاندارد کینگ استفاده وبرای روایی پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی جهت تحلیل استفاده شد. یافته‌های معادلات ساختاری در تحقیق نشانگر آن است که هوش معنوی بر تاب‌آوری سازمانی بطور مستقیم با ضریب مسیر (79/0=β) و با ضریب تی (5.76>96/1= T) و هوش معنوی بر تعهد عاطفی با (42/0=β) و با نمره تی (2.51>96/1=T) و تعهد عاطفی نیز بر تاب‌آوری سازمانی با ضریب مسیر (37/0=β) و با نمره تی (2.31>96/1=T) اثرگذار بود. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی ارایه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535269 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!