نقش نوآوری، آگاهی مشتری و انعطاف پذیری در عملکرد پایدار شرکت و مدیریت زنجیره تامین پایدار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری، آگاهی مشتری و انعطاف پذیری در عملکرد پایدار شرکت و مدیریت زنجیره تامین پایدار پرداخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های فعال در شهرک صنعتی استان البرز تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 304 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از شاخه معادلات ساختاری می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی و مدیران عالی رتبه و کارشناسان خبره مورد تایید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی هر یک از معیارها بالاتر از 7/0 درصد به دست آمد و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد آگاهی مشتری، نوآوری و انعطاف پذیری بر هر دو متغیر مستقل یعنی عملکرد پایدار و مدیریت زنجیره تامین پایدر تاثیر مثبت دارند. همچنین مشخص شد عملکرد پایدار نیز بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر مثبت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!