پیش بینی پرخاشگری دانشجویان براساس عزت نفس با واسطه گری صبر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش پیش بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس عزت نفس با واسطه گری صبر بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 386 نفر از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال انتخاب گردید. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس صبر (خرمایی،فرمانی و سلطانی)، مقیاس پرخاشگری (باس و پری) و مقیاس عزت نفس (کوپر و اسمیت) بود. شواهد موید پایایی و روایی مطلوب مقیاس ها بود. به منظور بررسی مدل پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس پیش بین منفی پرخاشگری بوده و عزت نفس و صبر پرخاشگری را به صورت منفی و معنی دار پیش بینی نموده است همچنین نتایج روشن ساخت که صبر در رابطه ی عزت نفس با پرخاشگری نقش واسطه ای دارد. در مجموع، یافته های پژوهش بیانگر آن است که عزت نفس به واسطه ی افزایش صبر موجب کاهش پرخاشگری در افراد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
757 تا 772
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535369 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!