فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 92 (پاییز 1401)

نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
پیاپی 92 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحات 509-512
 • سید مجتبی حسینی کرابی، محمد امامی*، محمد راسخ صفحات 513-532

  با توجه به تحولات کارکردی نظام های حقوقی مدرن، امروزه پاره ای احکام اسلامی نظیر خمس و زکات و مساله مالیات یا مباحث مربوط به برابری حقوقی و حقوق زنان، مجادلاتی را خصوصا در مبانی معرفتی حقوق موجب شده اند. هدف از پژوهش حاضر طرح پیشنهادی است که بر اساس آن شاید بتوان از طریق بازسازی نگرش عقلانی در امور شرعی با رویکرد اعتزالی، سازگاری با استلزامات حقوقی در جوامع سیاسی معاصر را بیش از پیش فراهم آورد. نگارندگان در همین راستا با رویکردی توصیفی- تحلیلی به موضوعات «عقلانیت» و «اراده انسان» که در نظریه ی عدالت متکلم برجسته ی معتزلی، قاضی عبدالجبار نقش اساسی دارند، خواهند پرداخت. به نظر می رسد ازاین مدخل با تفسیری حقوقی از عناصر نظریه ی عدالت قاضی، راه برای زیست همساز احکام فقهی با قواعد عرفی نظام های حقوقی معاصر هموارتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: حقوق عمومی، قاضی عبدالجبار، کلام، معتزله، نظریه عدالت
 • سید محمدتقی موحد ابطحی* صفحات 533-556

  تحول علوم انسانی و دست یابی به علوم انسانی اسلامی، یکی از دغدغه های اصلی نظام جمهوی اسلامی بوده و هست. در چهل سال ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای دست یابی به این هدف، مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، برنامه ریزی و سیاستگذاری متعددی شکل گرفت، مراکزی که در ادبیات فلسفه فناوری از آنها با عنوان فناوری های نرم و انسانی یاد می شود. در این مقاله تلاش گردیده با توجه به بیانیه آیت الله خامنه ای در ارتباط با گام دوم انقلاب اسلامی ایران، و با بهره گیری از رویکرد عقلانیت نقاد در ارتباط با رشد و توسعه فناوری ها، پس از بررسی آسیب شناسانه یکی از اقدامات انجام شده در گام اول (تاسیس مراکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و سیاست گذاری) راهکارهایی برای کارآمدی هر چه بیشتر این فناوری های نرم و انسانی مرتبط با تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی ارایه گردد تا دست یابی به فهم بهتر واقعیت های جامعه ایران اسلامی و رفع مشکلات آن تسریع و تسهیل گردد.

  کلیدواژگان: تحول علوم انسانی، علم دینی، عقلانیت نقاد، تحلیل نهادی
 • حسام الدین خلعتبری*، الهام اوستادی صفحات 557-578
  هدف
  این نوشتار بر آن است ضمن تحلیل تعریف انسان از دیدگاه ژان پل سارتر و استاد مطهری به مقایسه اندیشه های دو متفکر بپردازد.
  روش
  اطلاعات این پژوهش بنیادی به روش کتابخانه ای گردآوری و به شیوه توصیفی- تحلیلی پردازش شده است. یافته ها: ژان پل سارتر ضمن مخالفت با تعریف سنتی از انسان، با نگرشی متمایز به هستی انسان نسبت به موجودات دیگر با بنیان نهادن اصل تقدم وجود بر ماهیت، طبیعت کلی و ازلی برای انسان را نفی و آن را موجودی «در حال شدن» معرفی می کند. استاد مطهری انسان را موجودی دو بعدی و واجد سرشت و فطرت الهی تعریف می کند که قانون خلقت در پرتو آزادی و اختیار، قلم ترسیم سرنوشت را به دست خود او داده است. موجودی بالقوه که حضیض حیوانیت و تعالی انسانیت دو سوی ماهیت بالفعل او را تشکیل می دهد و دسترسی به هر یک مرهون تصمیماتی است که فرد اتخاذ می کند. در اثنای تحلیل دو رویکرد به نظر می رسد با وجود اشتراکاتی بین دو دیدگاه وجوه تمایز عدیده ای مشهود است.
  نتیجه
  تعریف اگزیستانسیالیسمی سارتر به اومانیسم و در بعد دنیوی می انجامد، لیکن آنچه استاد مطهری با تکیه بر آموزه های وحیانی ارایه می دهد، دربردارنده تمام ابعاد وجودی انسان است.
  کلیدواژگان: مطهری، سارتر، تعریف انسان، انسان شناسی
 • حمید رضانیا شیرازی*، حسین مومنی صفحات 579-606
  زمینه و هدف

  رویارویی و مواجهه مسلمانان با علوم جدید که منشا آن در غرب می باشد در دیدگاه اندیشمندان اسلامی اشکال متفاوتی به خود گرفته است. زیرا بعضی از مسلمانان بر این باورند که یکی از راه های ترقی و بالندگی جوامع اسلامی سازگاری با علوم جدید می باشد. در این میان رویکرد سیدجمال در مواجهه اسلام با علوم به معنای ساینس حایز اهمیت بوده و نشان دهنده سابقه و پیامد علم خواهی و رونق علمی دوباره مسلمانان می باشد. در این نوشتار با شیوه ی تحقیق، توصیفی - تحلیلی و جمع آوری داده ها واسناد و نمونه های پژوهشی که نوشته های موجود سیدجمال و مطالب پیرامون ایشان بوده است، تلاش شده تا ابتدا به ابعاد فلسفی و نقدی اجمالی از منظر عقلی و در ادامه فلسفه علم، این رویکرد مورد واکاوی قرار گیرد . نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر سیدجمال علوم غربی پیراسته شده ای که فرهنگ، باور و سلطه بیگانه را همراه خود نداشته باشد، هیچ تضادی با دین اسلام ندارد. همچنین می توان مواجهه جهان اسلام با علوم جدیده را به در سه عنوان تقسیم کرد : سنتی نگری و علم گریزی ، تقلید مظاهر و علوم غربی و سازگاری دین و دانش.

  کلیدواژگان: سیدجمال، اسلام، علوم جدید، سازگاری
 • ابوالفتح عزیزی*، کاظم قاضی زاده، محمدعلی ایازی، مهدی مهریزی صفحات 607-626

  آموزه تثلیث و الوهیت حضرت عیسی (ع) از جمله اعتقادات چالش برانگیز مسیحیت است، که مستنداتی بر پذیرش آن در اناجیل اربعه وجود ندارد. از این رو مسیحیان در طول تاریخ در این امر به تشتت آراء مبتلا شده و نتوانسته اند بنیان محکمی برای آن ارایه نمایند. مسیحیان در مورد کیفیت الهی یا جسمانی عیسی (ع)، و مراتب اقانیم و ازلیت یا حادث بودن آنها اختلاف نظر دارند و هر طایفه خود را برحق و دیگری را باطل می داند. حال سوال این است که تطور آموزه تثلیث در اناجیل چگونه بوده، و روایات اسلامی با مسیله تثلیث به چه شیوه ای برخورد کرده اند. بررسی توصیفی تحلیلی این مسیله نشان می دهد اقانیم سه گانه بر پایه های متزلزلی استوار است و در اناجیل اربعه نیز قابل رد هستند. معصومین (ع) نیز ساحت مسیح (ع) را از شرک مبرا دانسته، و در مواجه با عقیده تثلیث با رویکرد و سیره روایی، به استدلال عقلی و برهانی بر عبودیت مسیح (ع) و تبیین ماهیت روح القدس، و اثبات توحید و نفی شریک برای خدا پرداخته و هرگونه این آموزه را صراحتا کفر و کذب دانسته اند.

  کلیدواژگان: تثلیث، اناجیل اربعه، روایات عیسوی
 • عبدالکریم عطارزاده صفحات 627-646

  رشته های تحصیلی با عنوان هنر اسلامی در دانشگاه های ایران، پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد. لذا تلاش پیرامون درک هنر اسلامی و اختصاص واحدهای درسی در مقاطع مختلف تحصیلی، سالهاست مورد توجه، نقد و تحلیل قرار گرفته است. هدف این پژوهش، ارایه روندی به روزتر برای گسترش آموزش هنر اسلامی در فضاهای دانشگاهی و هنری کشور است، با این پرسش که دروس رشته هنر اسلامی، حول کدام موضوعات است و برای توسعه آن چه رویکردی فراگیرتر است؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی نگر است. از یافته های این پژوهش، درک تعاریف دوگانه هنر اسلامی (تاریخی و تاریخی-مفهومی) است که سرفصل های درسی آن، بیشتر حول نگرش تاریخی و احیای هنرهای سنتی می چرخد. نتیجه اینکه بر اساس تعاریف مضمونی، نباید هنر اسلامی، صرفا تغییر نامی برای هنرهای سنتی باشد، بلکه گروه های آموزشی هنر اسلامی، در کنار هنرهای سنتی، باید بتوانند هنرهای مدرن امروزی را پوشش دهند و ظرفیتی فراتر از هنرهای سنتی بیابند.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هنر اسلامی، رشته تحصیلی هنر اسلامی، هنرهای سنتی، هنرهای مدرن
 • مژده علیزاده* صفحات 647-670
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف « تاملی در نظام معرفت شناسی دانشجویان در باب خدا» انجام گردیده است.

  روش

  این پژوهش در چارچوب روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه شهید باهنر بود که 17 دانشجو با روش نمونه گیری داوطلب-هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش مصاحبه نمیه ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها کلایزی بود.

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که می توان در نظام معرفت شناسی دانشجویان در باب خدا به چهار مضمون اصلی بعد اعتقادی، بعد شناختی، بعد ارتباطی و معنابخشی با 8 زیرمضمون و 161 کد دست یافت. در این ابعاد می توان دانشجویان را در دو طیف قرار داد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چند حداکثری از دانشجویان شناخت خوبی نسبت به خدا و عمل خدا در رابطه با انسان و همچنین ارتباط معنوی خوبی هم با خدا داشتند اما در باب دانشجویانی که دچار ضعف در مبانی شناختی نسبت به خدا و ارتباط معنوی با خدا هستند نگرانی فزاینده ای وجود دارد و به طور حتم این گروه از توجه ویژه و یاری بیشتری در این عرصه نیازمندند.

  کلیدواژگان: خدا، دانشجویان، تعامل، پدیدارشناسی
 • سید محمود طیب حسینی، محمد عرب صالحی، فریده پیشوایی* صفحات 671-694

  امین خولی، نواندیش مصری، قرآن را متنی ادبی و در عین حال وحیانی و مقدس می داند که باید همانند متون ادبی انسانی فهم شود. او هدف نزول را هدایت و هدف تفسیر را فهم ادبی دانسته و آن را مقدم بر تمامی فهم ها معرفی می-کند. این شیوه موجب شده وی میان قرآن پژوهان مصری و ایرانی طرفداران و منتقدانی داشته باشد. نواندیشان، وی را متعصب به سنت می دانند و سنتیان وی را به نواندیشی و سنت گریزی متهم می کنند. این چالش موجب شد مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد انتقادی، عوامل شکل گیری این نظریه را واکاوی کند. حاصل اینکه خولی تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنبش ادبی مصر و رومانتیسیسم عربی، با الهام از آراء عبده و طه حسین، از مطالعات زبان شناسی غربی و پژوهش های عهدینی بهره گرفته و در طراحی نظریه تفسیر ادبی، با درنظرداشتن آثار جاحظ، جرجانی و شاطبی، ریشه این نظریه را در اندیشه متقدمان نشان داده است. با شناسایی عوامل شکل گیری این نظریه و بعضا بیان اشکالات مرتبط با آن، زمینه برای نقد علمی و منصفانه میسر می شود.

  کلیدواژگان: امین خولی، عوامل شکل گیری، نقد، تفسیر ادبی
 • منصور شاه ولی، سیده فاطمه معزی* صفحات 695-720
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی آموزش عالی الهی محیط زیست است. اساس الگوی آموزش عالی الهی محیط زیست ایجاد دانشگاهی است که ماموریت اصلی آن تربیت انسان های حکیم برای خلق، نشر و تعالی فرهنگ علم و فناوری است که با بهره گیری از فلسفه توحیدمحور و انتساب عالم به خداوند، در خصوص چگونگی تحقق جهانی پایدار، ظهور دوران جدیدی از اخلاق فردی و اجتماعی را پیش بینی می کند که لاجرم بر رابطه انسان با محیط زیست نیز اثرخواهد گذارد. مصاحبه هدفمند نیمه ساختارمند با 31 خبره حوزوی، دانشگاهی و اجرایی انجام گرفت و تحلیل کدها و مفاهیم پیرامون آموزش عالی الهی محیط زیست در مضامین"فراگیر"، "سازمان دهنده" و "پایه" دسته بندی شدند و با تحلیل این مضامین، "چیستی"، "چرایی" و "چگونگی" آموزش عالی الهی محیط زیست تبیین گردید. به اعتقاد خبرگان، وجود تعارض رویکرد اثبات گرایی با شاکله جامعه اسلامی در حوزه آموزش عالی محیط زیست، ضرورت نقد آن را به منظور احصاء فلسفه اسلامی، پارادایم متعالی و نظریه آمایش دانش برای نظام آموزشی عالی الهی محیط زیست به منظور تحقق پایداری، اعلام نمودند زیرا بر کمال گرایی و غایت مداری انسان در روابط با محیط زیست پرتوافشانی می کنند. برای گذار از رویکرد اثبات گرایانه، دستگاه واره احصاء فلسفه آموزش عالی الهی محیط زیست تبیین شده است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی الهی محیط زیست، تحلیل مضامین، توسعه پایدار
 • نسیم اشرافی* صفحات 721-756

  علم معماری اسلامی مجموعه گزاره های نظام مندی است که باید بر اساس نظریه های مختلف در حوزه معماری اسلامی شکل بگیرد. امروزه پژوهشگران در حوزه تولید علم معماری اسلامی، در گام اول یعنی تولید نظریه قرار دارند که اولین رکن فرآیند در حوزه تولید علم است. لذا نظام آموزش عالی کشور بایستی بستر و ظرفیتی را فراهم نماید که ساز و کار نظریه پردازی در دانشگاه ها نظام مند و در مسیر درست قرار گیرد. به نظر می رسد اصلاح سرفصل های آموزشی مبتنی بر رویکردهای تولید نظریه در علوم انسانی در تحقق این امر مفید باشند. بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی -تحلیلی به معرفی و بهره گیری یکی از این رویکردها به نام فلسفه مضاف (تیوری دیده بانی) به بازنگری سرفصل آموزشی معماری دوره کارشناسی جهت ایجاد ظرفیت نظریه پردازی بپردازد و در این راستا طبقه بندی دروس نظری معماری به دو رویکرد تاریخی و منطقی و جدا سازی علم معماری و اثر معماری در هریک از رویکردها را ضروری دانسته و برقراری ارتباط بین دو رویکرد را به عنوان هدف اصلی دروس نظری پیشنهاد می نماید.

  کلیدواژگان: سرفصل درسی، معماری اسلامی، فلسفه مضاف، رویکرد تاریخی، رویکرد منطقی
 • سیده هانیه حمدی، جعفر محرمی* صفحات 757-772

  هدف این پژوهش پیش بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس عزت نفس با واسطه گری صبر بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 386 نفر از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال انتخاب گردید. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس صبر (خرمایی،فرمانی و سلطانی)، مقیاس پرخاشگری (باس و پری) و مقیاس عزت نفس (کوپر و اسمیت) بود. شواهد موید پایایی و روایی مطلوب مقیاس ها بود. به منظور بررسی مدل پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس پیش بین منفی پرخاشگری بوده و عزت نفس و صبر پرخاشگری را به صورت منفی و معنی دار پیش بینی نموده است همچنین نتایج روشن ساخت که صبر در رابطه ی عزت نفس با پرخاشگری نقش واسطه ای دارد. در مجموع، یافته های پژوهش بیانگر آن است که عزت نفس به واسطه ی افزایش صبر موجب کاهش پرخاشگری در افراد می شود.

  کلیدواژگان: صبر، عزت نفس، پرخاشگری
 • محمدرضا کرمی*، عبدالحسین موحدی، محمد صافحیان، سعید منصوری صفحات 773-786

  مساله شناخت یکی از بنیادی ترین مسایل فلسفه است. نوع شناخت و دامنه شناخت است که مفهوم انسان را تعریف میکند و دامنه عمل انسان را تشریح می کند. دو نظام فلسفی حکمت متعالیه و منظومه فلسفی کانت را می توان قله های رفیع فلسفه اسلامی و فلسفه غرب به شمار آورد.تعریف این دو نظام از ادراک و عقل و فاهمه و تاثیر آن بر دیگر دانش ها می تواند برای ساخت نظامات اجتماعی شناختی و اندیشه ای بسیار راهگشا باشد.تعریف کانت از فاهمه با تکیه بر مقولات و محدود کردن ادراک به معبر فاهمه راه را بر بسیاری ار نوآوری ها در زمینه درک جهان بما هوهو بسته است در صورتی که در نظام صدرایی با عنایت به تعریف ملاصدرا از عقل و ادراک افق های پیش رو برای ادراک و نظام سازیها بر مبنای این ادراک بسیار گسترده و فراخ است. به نظر می رسد زمان ساخت نظامات به خصوص نظام شناختی ادراکی بر مبنای اندیشه صدرایی رسیده است.

  کلیدواژگان: ادراک عقلی، ملاصدرا، مقولات فاهمه، کانت، حکمت متعالیه
|
 • Pages 509-512
 • Seyed mojtaba Hosseinikarabi, Mohammad Emami *, Mohammad Rasekh Pages 513-532

  Considering the functional evolutions of modern legal systems, in our times, some of the Islamic law dictates such as the one-fifth tax (khums) and the alms tax (zakāt), the issue of taxation, or discussions related to the legal equality of men and women have ignited debates, particularly in the field of the Epistemological fundamentals of law. The present research aims to provide a suggestion according to which, it might be possible to reconstruct the rational view onto Islamic legal with a mu‘tazilī approach and, thereby, to achieve more compatibility between Islamic Law and the legal requirements of Public Law in contemporary political communities. With this approach, the authors address the topics of “rationality” and “human will” as two concepts with fundamental importance in the theory of Qāḍī ‘Abd al-Jabbār al-Mu‘tazilī. It seems that, from this point of view, with a legal and positive interpretation of the elements of Qāḍī ‘Abd al-Jabbār’s theory of justice, it would be easier to bring Islamic legal dictates and the secular rules of the modern legal systems to coexistence.

  Keywords: Public Law, Qāḍī ‘Abd al-Jabbār, Mu‘tazili, Theory of Justice
 • Sayyed MohammadTaghi Movahhed Abtahi * Pages 533-556

  The evolution of humanities and the production of Islamic humanities has been one of the main concerns of the Islamic Republic of Iran .In the first four decades of the Islamic Revolution of Iran several educational centers, research institutes, planning and policy-making organizations were established to achieve this goal. These centers and institutions are referred to as soft and human technologies in the technology philosophy literature.In this article, according to The Leader’s statement of the second phase of the Islamic Revolution of Iran, and using the view of critical rationality about the development of technologies, first, a pathology of the work done in the first phase is introduced. Then, solutions for greater efficiency of these technologies in the second step are proposed. These suggestions can accelerate the process of evolution of humanities and production of Islamic humanities to understand the Iranian and Islamic society and solve its problems.

  Keywords: Evolution of Humanities, Islamic humanities, Critical Rationality, Institutional Analysis
 • Hesamadin Khalatbari *, Elham Ostadi Pages 557-578
  Objective
  This article intends to analyze the definition of man from the perspective of Jean-Paul Sartre and Professor Motahhari to compare the ideas of two thinkers.
  Method
  The information of this basic research has been collected by library method and processed by descriptive-analytical method.
  Findings
  Jean Paul Sartre, disagreeing with the traditional description of human and establishing the principle existence precedes essence denies the same human nature and granted of human and introduces him as a project existing. Motahhari, Muslim philosopher, with revelationist vision, introduces human as a Two-dimensional creature with Divine nature that creation law has gave the power of fate to his own hands. A potential existence, that perigee animality (the nature of animals) and humanity’s ascendancy forms two sides of his actually essence, which accessing each one depend on decisions that one person takes in his life. During the analysis of the two approaches, it seems that despite the commonalities between the two perspectives, many aspects of the differences are evident.
  Conclusion
  Sartre's definition of existentialism leads to humanism and to the worldly dimension, but what Master Motahhari offers based on revelatory teachings includes all aspects of human existence.
  Keywords: Motahari, Sartre, human’s definition, anthropology
 • Hamid Rezaniya Shirazi *, Hossein Moumeni Pages 579-606
 • Kazem Ghazizadeh, MohmmadAli Ayyazi, Mehdi Mehrizi Pages 607-626

  The doctrine of the Trinity and the divinity of Jesus (pbuh) is one of the most challenging beliefs of Christianity, for which there is no evidence of its acceptance in the four Gospels. Hence, Christians have historically been divided on this issue and have not been able to provide a solid basis for it. Christians disagree about the divine or physical quality of Jesus (pbuh), and the levels of their ancestry and their eternity or accident, and each sect considers itself right and the other void. The question now is how the doctrine of the Trinity evolved in the Gospels, and how Islamic traditions have dealt with the issue of the Trinity. A descriptive-analytical study of this issue shows that the Trinity is based on shaky foundations and can be rejected in the four Gospels. The Infallibles (pbuh) also considered the field of Christ (pbuh) free from polytheism, and in the face of the doctrine of the Trinity with the approach and tradition of narration, rational and argumentative argument on the worship of Christ (pbuh) and explaining the nature of the Holy Spirit, and proving monotheism and They have rejected God as a partner and have explicitly considered any of

  Keywords: Trinity, Four Gospels, Christian Traditions
 • Abdolkarim Attarzadeh Pages 627-646

  Courses entitled Islamic Art were created in Iranian universities after the Islamic Revolution. Therefore, the effort to understand Islamic art and allocate courses in different educational levels has been considered, criticized and analyzed for many years. The purpose of this study is to present a more up-to-date process for the development of Islamic art education in the academic and artistic spaces of the country, with the question of what topics are the courses of Islamic art and what is the most comprehensive approach to its development? The research method is descriptive-analytical with a qualitative approach. One of the findings of this study is to understand the dual definitions of Islamic art (historical and historical-conceptual) that its topics focus more on the historical perspective and the revival of traditional arts. The conclusion is that according to thematic definitions, Islamic art should not be merely a renaming of traditional arts, but Islamic art education groups, along with traditional arts, should be able to cover modern art today and find a capacity beyond traditional arts.

  Keywords: Islamic Art, Islamic art`s major, Traditional Arts, Modern Arts
 • Mozhdeh Alizadeh * Pages 647-670
  Objective

  The present study was conducted with the aim of "reflection on the students' epistemological system about God".

  Method

  This research is in the framework of qualitative and phenomenological research method. The statistical population was the total number of students of Shahid Bahonar University, in which 17 students were selected by voluntary-purposive sampling method. The research tool was a non-structured interview. The method of data analysis was Klaizi.

  Findings

  The research findings indicate that in the students' epistemological system about God, four main themes of doctrinal dimension, cognitive dimension, communication dimension and meaning can be achieved with 8 sub-themes and 161 codes. In these dimensions, students can be divided into two axes. In the doctrinal dimension, both groups believe in God and His existence. The results of the study indicate that although most students had a good knowledge of God and God's action in relation to man and also a good spiritual relationship with God, but in the case of students who have a weak knowledge of God and there is a growing spiritual concern with God, and this group certainly needs more attention and help in this area.

  Keywords: God, students, Relationship, phenomenology
 • Seyyed Mahmoud Tayyeb Hoseynie, Mohammad Arab Salehei, Faride Pishvaei * Pages 671-694

  The Egyptian modernist Kholi considers the Qur'an to be a literary, yet revelatory and sacred text that must be understood as human literary texts. He considers the purpose of revelation as guiding, and the purpose of interpretation as literary understanding, and introduces it before all understandings. This method has caused him to have fans and critics among the Quran, Egyptian and Iranian scholars. Modernists consider him a fanatic of tradition, and traditionalists accuse him of modernism and apostasy. This challenge caused the present article to analyze the factors of formation of this theory in an analytical method with a critical approach. The result is that Kholi, under the influence of personality traits, the Egyptian literary movement and Arab romanticism, inspired by reformers such as Abduh and Taha Hussein, used Western linguistic studies and theological research and in designing the theory of literary interpretation, taking into account Jahez's works. , Jorjani and Shatebi have shown the root of this theory in his thought. By identifying the factors behind the formation of this theory, the ground for fair criticism is provided.

  Keywords: Amin Kholi, Forming factors, criticism, literary interpretation
 • Mansoor Shahvali, Seyedeh Fatemeh Moezi * Pages 695-720
  The main purpose of this study was to explain the divine approach to the field of higher environmental education and to develop a planning model for higher environmental education with a divine approach . This research was a qualitative Study, in order to determine the necessary elements to explain the philosophy of environmental higher education with a divine approach using a questionnaire and semi-structured interview with purposeful sampling and theoretical saturation technique, the opinion of Seminary Scholars, faculty members of academic groups of Iran universities and executives, professionals and experts in some Iranian organizations was obtained. The obtained data were then analyzed through Thematic analysis and the findings were categorized and organized in the form of a network of basic, By analyzing these themes, the "What", "Why" and "How" of the higher divine education of the environment were explained.Finally the "model" of the divine approach in environmental higher education was proposed
  Keywords: divine higher education of the environment, Thematic Analysis, sustainable development
 • Nasim Eshrafi * Pages 721-756

   Today, researchers in the field of production of Islamic architecture are in the first step, ie the production of theory, which is the first pillar of the process in the field of production of science in architecture. Therefore, the higher education system of the country should provide a platform and capacity for the mechanism of theorizing in universities to be systematic and in the right direction. It seems that the modification of educational topics based on theories of theory production in the humanities will be useful in achieving this. Based on this, the present study tries to introduce and use one of these approaches called descriptive-analytical method called added philosophy (surveillance theory) to review the educational subject of undergraduate architecture to create the capacity for theorizing and in this regard classify courses. Theoretical architecture considers two historical and logical approaches and the separation of architectural science and architectural effect in each of the approaches is necessary and proposes the connection between the two approaches as the main goal of theoretical courses.

  Keywords: Islamic architecture, mixed philosophy, historical approach, logical approach
 • Seyedeh Haniyeh Hamdi, Jafar Moharami * Pages 757-772
  Aim

  The present survey intends to predict students' aggression based on self-esteem with the mediation of patience.

  Method

  The research method is correlational and based on the structural equation model. In this research, a sample of 386 people is selected from among the students of Islamic Azad University (North Tehran Branch) using the multi-stage cluster sampling method. The tools used in this research were patience scale (Khormaee, Farmani and Soltani), aggression scale (Boss and Perry) and Cooper smith Self-Esteem Inventory. The evidence confirmed the reliability and validity of the scales. In order to check the research model, structural equation model method was used.

  Results

  the results of the article indicate that self-esteem is a negative predictor of aggression, and self-esteem and patience predict aggression negatively and significantly.

  Conclusion

  the author of the research conclude that patience plays a mediating role in the relationship between self-esteem and aggression. In general, the findings of the research show that self-esteem reduces aggression in people by increasing patience.

  Keywords: patience, self- esteem, aggression
 • MohammadReza Karami *, Abdolhossein Movahedi, Mohammad Safehian, Sayid Mansouri Pages 773-786

  The issue of cognition is one of the most fundamental issues of philosophy. It is the type of cognition and scope of cognition that defines the concept of man and describes the scope of human action. The two philosophical systems of transcendent wisdom and Kant's philosophical system can be considered the lofty peaks of Islamic philosophy and Western philosophy.The definition of these two systems of perception and intellect and its impact on other sciences can be very helpful for building cognitive and ideological social systems.Kant's definition of comprehension by relying on categories and limiting perception to comprehension has paved the way for many innovations in understanding the world, while in Sadra's system, considering Mulla Sadra's definition of reason and perception of the horizons ahead for Perceptions and systematizations based on this perception are very broad. It seems that the time has come to build systems, especially perceptual cognitive systems based on Sadra's thought.

  Keywords: Rational perception, Mulla Sadra, Categories of comprehension Kant, transcendent wisdom