بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از تصادفات موتورسیکلت درحوزه درون شهری از دیدگاه رانندگان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 در دهه های اخیر میزان استفاده موتورسیکلت در کشور و استان گلستان بسیار افزایش یافته است و در نتیجه افزایش تولید موتورسیکلت، تعداد تصادفات آن نیز با رشد چشم‌گیری مواجه شده است؛ لذا با توجه به بالابودن میزان تصادفات موتورسواران و مرگ‌ومیر و مصدومان بالای حوادث ترافیکی این گروه از کاربران ترافیکی، هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از تصادفات موتورسیکلت سواران مورد مطالعه درون شهری استان گلستان از دیدگاه رانندگان موتورسیکلت است.

روش

 نوع پژوهش به‌لحاظ ماهیت، تحلیلی- توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است و برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن، از روش میدانی استفاده شده است. در ضمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شده است و برای به‌دست آوردن روایی آن از روایی محتوایی و هم‌چنین برای محاسبه پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 89/. محاسبه شد.

یافته‌ها: 

بین عوامل موثر در پیشگیری از تصادفات موتورسواران با وقوع تصادفات موتورسواران از دیدگاه رانندگان موتورسیکلت در تصادفات درون شهری استان گلستان رابطه وجود دارد و با توجه به تجزیه و تحلیل انجام‌شده، متغیر عوامل موثر در پیشگیری از تصادفات موتورسواران می تواند 31 درصد از تغییرات متغیر وقوع تصادفات موتورسواران را پیش بینی کند.

نتیجه‌گیری:

 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از دیدگاه رانندگان موتورسیکلت به ترتیب: عوامل مسیولیت پذیری اجتماعی موتورسیکلت سواران (28درصد)، انجام اصلاحات هندسی راه و رفع نقاط پرتصادف (26درصد) و کنترل و اعمال قانون تخلفات توسط پلیس موتورسواران (24درصد) بیشترین تاثیر را در پیشگیری از وقوع تصادفات موتورسیکلت داشته و آموزش مقررات ایمنی موتورسواران (22درصد) کمترین تاثیر را در پیشگیری از تصادفات موتورسواران دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535529 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!