رابطه ابعاد نابه هنجار شخصیت وآشفتگی روان شناختی با خشم با نقش میانجی گری ادراک از آلودگی هوا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

خشم بی رویه همواره با آثار مخرب در حوزه روابط میان فردی و سلامت روان شناختی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد نابه هنجار شخصیت وآشفتگی روان شناختی با خشم با نقش میانجی گر ادراک از آلودگی هوا انجام پذیرفت.

روش

پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. نمونه آماری تحقیق 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین شاغل به تحصیل در سال 1398- 1399 بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای از رشته های عملیات راهور، مهندسی ترافیک و مدیریت برنامه ریزی آموزشی انتخاب شدند. در این پژوهش، مقیاس آشفتگی روان شناختی افسردگی، اضطراب استرس لاویبوند (1995)، فرم کوتاه شخصیت برای DSM-5، خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (1999) و ادراک آلودگی هوا یزدان پرست و همکاران (1393) به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و نرم افزار نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 

ضریب اثر ابعاد نابه هنجار شخصیت بر ادراک از آلودگی هوا 324/0؛ آشفتگی روان شناختی بر ادراک از آلودگی هوا 173/0، ابعاد نابه هنجار شخصیت بر خشم 323/0، ادراک از آلودگی هوا بر خشم 266/0، آشفتگی روان شناختی بر خشم 218/0 و روابط بین متغیرها مثبت و معنادار بود. هم چنین نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا؛ در رابطه بین ابعاد نابه هنجار شخصیت و خشم و آشفتگی روان شناختی  و خشم تایید شد. (p<0/05).

نتیجه گیری:

به نظر می رسد ادراک از آلودگی هوا می تواند رابطه بین ابعاد نابه هنجار شخصیت، آشفتگی روان شناختی با خشم را  متاثر سازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
171 تا 208
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535531 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!