بررسی میزان تولید کاتچین در عصاره ‏برگ و ریشه مویین تراریخته گیاه ‏Hibiscus ‎sabdariffa‏ و تاثیر آن بر سلول های ‏سرطانی کبد ‏HepG2‎

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش به منظور ارزیابی ترکیبات موثر موجود در عصاره گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) و تاثیر آن بر رشد سلول های سرطانی رده HepG2 مقایسه ای بین میزان متابولیت های ثانویه موجود در عصاره بافت برگ گیاه و عصاره ریشه مویین تراریخته آن انجام گرفت که در آن میزان آنتوسیانین ها و فلاونوییدها و فنل کل در هر دو اندازه گیری شد. در طی انجام سنجش پلی فنل ها با دستگاه HPLC میزان غلظت فلاونویید کاتچین در عصاره ریشه مویینه تراریخته به میزان 8/22 میلی گرم بر گرم ماده خشک تعیین شد که چندین برابر مقدار 9/0 میلی گرم بر گرم در نمونه عصاره برگی چای ترش ماده خشک بود و این نشان دهنده افزایش معنی دار در غلظت این متابولیت ثانویه موثر نسبت به سایر متابولیت های ثانویه در طی فرایند تولید ریشه مویین تراریخته می باشد. سپس عصاره نمونه های برگی وریشه مویین در غلظت های مختلف صفر، 25، 50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر میلی لیتر به سلول های سرطانی کبد HepG2 در آزمایشگاه اضافه شدند ودرصد زنده ماندن سلول ها به روش MTT محاسبه شد. میزان زنده ماندن سلول ها در نمونه های تحت تیمار با عصاره ریشه مویین تراریخت کمتر از نمونه چای ترش بود که به احتمال زیاد به دلیل وجود غلظت بالاتری از کاتچین در نمونه ریشه مویین تراریخته می باشد و بهترین غلظت عصاره های نمونه چای ترش و ریشه مویین تراریخته که بالاترین درصد آپاپتوز (مرگ سلولی) سلول ها را نشان داد غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535605 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!