فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، تابستان 1401)

فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا خدابنده*، ساناز علائی، مهین تاج دارا، مریم داوری، عزیزالله باختری صفحات 1-9

  پلی آکریلات سدیم ماده ای است با قدرت جذب آب و رطوبت بالا که از آن در ساخت پدهای بهداشتی استفاده می گردد. در این مطالعه تاثیر این ماده بر میزان تکوین جنین و میزان بیان ژن های دخیل در آپوپتوز و ژن های آنتی اکسیدانت در بلاستوسیست بررسی گردید. موش های ماده بالغ با تزریق هورمون های گنادوتروپین سرم مادیان باردار (PMSG) و گنادوتروپین جفت انسان (hCG)  تحریک تخمک گذاری شده و پس از قرار گرفتن در کنار موش های نر، زیگوت ها از لوله های تخمدانی جمع آوری شده و در چهار گروه در محیط کشت حاوی غلظت های 0، 5، 25 و 50 میکروگرم بر میلی لیتر پلی آکریلات سدیم انتقال داده شدند. زیگوت ها تا مرحله بلاستوسیست کشت داده شد و تکوین جنین مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن های مورد نظر در بلاستوسیست ها به روش real time RT-PCR مورد آزمون قرار گرفت. از آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و تست تعقیبی دانکن برای تعیین تفاوت بین میانگین گروه ها استفاده شد. میزان تشکیل بلاستوسیست در گروه دارای بالاترین غلظت پلی آکریلات سدیم نسبت به گروه کنترل کمتر بود (05/0<p). میزان بیان ژن Bcl-2 در گروه دارای غلظت 5 میکروگرم بر میلی لیتر نسبت به گروه کنترل افزایش یافت و در گروه دارای غلظت 50 میکروگرم بر میلی لیتر نسبت به گروه های دارای غلظت 5 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر کاهش یافت (05/0<p). میزان بیان ژن Bax/Bcl-2 و میزان بیان ژن Caspase-3 در گروه دارای غلظت 50 میکروگرم بر میلی لیتر نسبت به گروه صفر، 5، 25 میکروگرم بر میلی لیتر افزایش یافت (05/0<p). بنابراین غلظت های بالای سدیم پلی اکریلات از طریق سیستم آپوپتوز تاثیر مخرب بر جنین دارد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، آنتی اکسیدانت، پلی آکریلات سدیم، جنین
 • نجیبه شیدایی، راحله شاکری* صفحات 11-22
  سرطان بیماری است که از تکثیر کنترل نشده سلول ها ناشی می شود. سرطان پستان دومین علت مرگ ومیر ناشی از سرطان در سراسر جهان می باشد. رایج ترین روش های درمان سرطان پستان جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی است که هر کدام اثرات جانبی نامطلوبی برای بیماران به همراه دارند. از این رو، تلاش بر این است که ترکیبات شیمی درمانی جدیدی شناسایی شوند که عوارض جانبی کمتری دارند یا عوارض جانبی آن ها را روی سلول های سالم کاهش دهند. زعفران با داشتن ترکیبات دارویی مختلف مانند کروسین و سافرانال مورد توجه محققان در تحقیقات سرطان قرار گرفته است. با توجه به گزارش های مختلف در خصوص اثر ضدسرطانی زعفران، در این پژوهش خواص ضدسرطانی زعفران های زراعی کشت شده در مناطق مختلف ایران بر دو رده سلولی سرطان پستان (MCF-7 و MDA-MB-231) بررسی شد. ابتدا عصاره های آبی و متانولی از نمونه ها تهیه و سپس اثر سیتوتوکسیک آن ها در غلظت های مختلف بر بقای هر دو رده سلولی در مدت زمان های 48 و 72 ساعت با تست MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این عصاره ها اثر سیتوتوکسیک قابل توجهی بر رده سلولی MDA-MB-231 ندارند، اما تاثیر این عصاره ها بر رده سلولیMCF-7 در غلظت های بالاتر و زمان بیشتر مشهود بود. بیشترین اثر سیتوتوکسیک مربوط به زعفران کشت شده در گناباد بود. همچنین اثر سیتوتوکسیک عصاره های متانولی بیشتر از عصاره های آبی بود.
  کلیدواژگان: زعفران، سافرانال، سرطان پستان، شیمی درمانی، ضدسرطان، ‏کروسین
 • مختار فتحی*، محمد حیدری، مهران محمدی خواه صفحات 23-30

  تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر داروی فورزماید بر تنش اکسیداتیو، تلفات ناشی از آسیت و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 450 جوجه یکروزه  سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی به سه گروه (شاهد و دو تیمار  30 و 60 پی پی ام فورزماید) و پنج تکرار و 30 جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. پرندگان برای القای آسیت تحت برنامه ویژه دمایی سرد قرار گرفتند. فراسنجه های خونی تعداد گلبول قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول های سفید، فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین کیناز و فراسنجه های تنش اکسیداتیو از قبیل ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما، مالون دی آلدهیدپلاسما، فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز، فراسنجه های گلوکز، پروتیین، تری گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتیین با دانسیته بالا، اندازه گیری شدند. فراسنجه های عملکردی افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراکی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تلفات به طور روزانه ثبت و برای تفکیک دلیل مرگ و مشخص نمودن تلفات آسیتی، تشریح شدند. نتایج نشان داد که، تجویز سطح 60 پی پی ام داروی فورزماید به طور معنی داری سبب کاهش وزن و کاهش مصرف خوراک و هم چنین بهبود ضریب تبدیل خوراک شد (05/0 <p). علاوه بر این، فورزماید، سبب کاهش معنی دار شاخص آسیتی و تلفات ناشی از آسیت شد (05/0<p). هم چنین، سطح 60 پی پی ام فورزماید، سبب افزایش گلبول سفید، ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، کاهش پروتیین، مالون دی آلدهید پلاسما و فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین کیناز در پلاسما شد (05/0<p). نتایج این آزمایش نشان می دهد که سطح 60 پی پی ام فورزماید، می تواند با بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی سبب کاهش مشکلات ناشی از افزایش فشار خون در پرندگان درگیر با این سندرم متابولیک شود.

  کلیدواژگان: آسیت، جوجه های گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، ‏فورزماید، وضعیت آنتی اکسیدانی‏
 • نجمه ملکی، مهدی دادمهر*، محمدعلی کریمی صفحات 31-44

  در این پژوهش به منظور ارزیابی ترکیبات موثر موجود در عصاره گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) و تاثیر آن بر رشد سلول های سرطانی رده HepG2 مقایسه ای بین میزان متابولیت های ثانویه موجود در عصاره بافت برگ گیاه و عصاره ریشه مویین تراریخته آن انجام گرفت که در آن میزان آنتوسیانین ها و فلاونوییدها و فنل کل در هر دو اندازه گیری شد. در طی انجام سنجش پلی فنل ها با دستگاه HPLC میزان غلظت فلاونویید کاتچین در عصاره ریشه مویینه تراریخته به میزان 8/22 میلی گرم بر گرم ماده خشک تعیین شد که چندین برابر مقدار 9/0 میلی گرم بر گرم در نمونه عصاره برگی چای ترش ماده خشک بود و این نشان دهنده افزایش معنی دار در غلظت این متابولیت ثانویه موثر نسبت به سایر متابولیت های ثانویه در طی فرایند تولید ریشه مویین تراریخته می باشد. سپس عصاره نمونه های برگی وریشه مویین در غلظت های مختلف صفر، 25، 50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر میلی لیتر به سلول های سرطانی کبد HepG2 در آزمایشگاه اضافه شدند ودرصد زنده ماندن سلول ها به روش MTT محاسبه شد. میزان زنده ماندن سلول ها در نمونه های تحت تیمار با عصاره ریشه مویین تراریخت کمتر از نمونه چای ترش بود که به احتمال زیاد به دلیل وجود غلظت بالاتری از کاتچین در نمونه ریشه مویین تراریخته می باشد و بهترین غلظت عصاره های نمونه چای ترش و ریشه مویین تراریخته که بالاترین درصد آپاپتوز (مرگ سلولی) سلول ها را نشان داد غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر بود.

  کلیدواژگان: چای ترش، ریشه های موئین تراریخته، سلول های سرطانی ‏HepG2‎، کاتچین، متابولیت های ثانویه
 • مختار فتحی*، شهریار سعیدیان صفحات 45-54

  با توجه به نقش آرژنین در انبساط پذیری عروق  و کاهش فشار خون و امکان جایگزینی این اسید آمینه با گوانیدینواستیک اسید، آزمایشی با استفاده از400 قطعه جوجه گوشتی، در قالب 5 تیمار (شاهد، دو سطح 5/0 و 1 درصد آرژنین و دو سطح 15/0 و 3/0 درصد گوانیدینواستیک) در چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. پرندگان برای القای سندرم افزایش فشارخون ریوی، تحت برنامه دمایی سرد قرار گرفتند. فراسنجه های خونی (گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و هتروفیل/ لنفوسیت)، فراسنجه های بیوشیمایی (لاکتات، اوره، اسیداوریک و نیتریک اکسید)، فراسنجه های آنزیمی (LDH، AST، ALT و CK) و فراسنجه های آنتی اکسیدانی (TAS، MDA، GPX و SOD) پلاسما در پایان دوره آزمایش (42 روزگی) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که مکمل سازی 1 درصد آرژنین و 15/0 درصد گوانیدینواستیک اسید شاخص هتروفیل/ لنفوسیت، درصد هماتوکریت، اوره و اسید اوریک  را کاهش و نیتریک اکسید پلاسما را افزایش دادند (05/0<p). تیمارهای 1 درصد آرژنین و 15/0 درصد گوانیدینواستیک اسید سبب کاهش مالون دی آلدهید و افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کراتین کیناز در پلاسما شدند (05/0<p). سطح 1 درصد آرژنین نیز سبب افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسما شد. سایر فراسنجه های اندازه گیری شده به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0>p). به طورکلی، نتایج این آزمایش نشان داد با توجه به قیمت کمتر گوانیدینواستیک اسید در مقایسه با آرژنین، می توان به طور موثری سطح 15/0 درصد گوانیدینواستیک اسید را جهت جایگزین 1 درصد آرژنین برای کاهش تنش اکسیداتیو استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آرژنین، فراسنجه های خونی، فعالیت آنزیمی، گوانیدینواستیک ‏اسید، وضعیت آنتی اکسیدانی‏
 • سیده آزاده طبائی*، مرتضی مموئی، صالح طباطبائی وکیلی، خلیل میرزاده صفحات 55-63
  آزمایش حاضر با هدف بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ عربی بعد از فرایند انجماد- یخ گشایی انجام شد. برای این منظور، آزمایشی با تعداد هشت راس قوچ عربی بالغ و سالم با وزن متوسط5±75 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی در فصل تولیدمثلی صورت گرفت. نمونه های منی با استفاده از دستگاه الکترواجاکولاتور جمع آوری شد.  نمونه های منی با هم مخلوط و پس از رقیق سازی به پنج گروه آزمایشی تقسیم شدند. تیمارها شامل سطوح افزایشی لسیتین سویا (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و زرده تخم مرغ (15درصد) در رقیق کننده بر پایه تریس و حاوی پنج درصد گلیسرول بود. تعداد پنج پایوت نیم میلی لیتری از هر تیمار تهیه شد. پایوت ها به مدت دو ساعت در دمای پنج درجه سانتی گراد به تعادل رسیده و منجمد شدند. پس از دو هفته، یخ گشایی پایوت ها در دمای 37 درجه انجام گرفت. فراسنجه های کیفی اسپرم شامل درصد تحرک، زنده مانی، ناهنجاری های مورفولوژیکی، سلامت غشا و نیز pH منی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رقیق کننده حاوی 5/1 درصد لسیتین سویا در مقایسه با سایر سطوح از جمله زرده تخم مرغ موجب بهبود سطح معنی داری در میزان تحرک کل، تحرک پیشرونده، زنده مانی، ناهنجاری های مورفولوژیکی و یکپارچگی غشای پلاسمایی در اسپرم قوچ عربی شد (05/0>P). با توجه به اینکه بیشترین میزان بهبود در فراسنجه های کیفی اسپرم در سطح 5/1 درصد لسیتین سویا مشاهده شد، می توان از این سطح در رقیق کننده برای نگهداری منی قوچ عربی به حالت انجماد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: انجماد اسپرم، رقیق کننده، زنده مانی، قوچ عربی، لسیتین سویا
 • نرگس طولابی، محمود تلخابی*، فتانه سام دلیری، فرنوش عطاری، لیلا تقی یار صفحات 65-75

  سرطان نتیجه رشد بی رویه سلول های بدخیم است که توانایی گسترش به سایر اعضای بدن را دارند. دی کلرواستات (DCA) به عنوان یک داروی جدید برای کنترل سرطان های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اثرات سلول های بنیادی یا محیط شرطی (CM) این سلول ها در درمان یا کنترل برخی سرطان ها نشان داده شده است. در این تحقیق ابتدا سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی انسانی (h-ADMSCs) و سلول های سرطان پستان رده 4T1 با غلظت های مختلف DCA تیمار شده و میزان زنده مانی آنها به وسیله تست MTT بررسی شد و غلظت 1 میلی مولار جهت جمع آوری CM انتخاب شد. h-ADMSCs با چهار گروه شامل گروه های فاقد FBS، با و بدون DCA (-FBS/±1mM DCA) و گروه های حاوی 5 درصد FBS، با و بدون DCA (+5% FBS/±1mM DCA) برای تهیه CM، تیمار شدند. سپس میزان زیستایی، پتانسیل کلونی زایی، پروفایل چرخه سلولی و میزان آپاپتوز سلول های 4T1 تیمارشده با CM بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد CM در گروه -FBS/+DCA نسبت به گروه -FBS/-DCA، به ترتیب باعث کاهش زنده مانی (05/0<p) و افزایش تکثیر سلول های 4T1 می شوند. همچنین CM گروه +5% FBS/+DCA نسبت به گروه +5% FBS/-DCA، قادر به افزایش زنده مانی و تکثیر سلول های 4T1 می باشند. همچنین CM گروه های چهارگانه مورد مطالعه، باعث تغییراتی در میزان آپاپتوز و پروفایل چرخه سلولی سلول های 4T1 شد. به نظر می رسد که DCA با تاثیر بر ترکیبات CM سلول های بنیادی مزانشیمی، می تواند باعث افزایش زنده مانی و تکثیر سلول های 4T1 سرطان پستان شود.

  کلیدواژگان: تکثیر سلولی، چرخه سلولی، دی کلرواستات، سرطان پستان، ‏سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی، محیط شرطی، ‏مورفولوژی
|
 • Zahra Khodabandeh *, Sanaz Alaee, Mahintaj Dara, Maryam Davari, Azizollah Bakhtari Pages 1-9

  Sodium polyacrylate is a material with a high potential for water and moisture absorption. In this study, the effects of this material on the rate of embryo development and the expression of apoptosis-related and antioxidants genes in the blastocyst was evaluated. Adult female mice were superovulated by injection of pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) and human chorionic gonadotropin (hCG) and after placing beside adult male mice, zygotes were harvested from oviducts and transferred into media containing 0, 5, 25, and 50 μg/ml sodium polyacrylate. Zygotes were cultured towards the blastocyst stage and the rate of embryo development was assessed. Expression of intended genes were evaluated by real time RT-PCR. One-way analysis of variance (ANOVA) and Duncan's post hoc toast were used to determine the differences between the means of the groups. The rate of blastocysts was significantly lower in 50 μg/ml compared to the control group (P<0.05). The expression of Bcl-2 increased significantly in 5 μg/ml in comparison to the control group and decreased significantly in 50 μg/ml compared to 5 and 25 μg/ml (P<0.05). The expression of Bax/Bcl-2 and Caspase-3 in 50 μg/ml increased significantly in comparison to 0, 5, and 25 μg/ml (P<0.05). Therefore, the high concentration of sodium polyacrylate has an adverse effect on the embryo through apoptosis system.

  Keywords: antioxidant, Apoptosis, embryo, Sodium ‎polyacrylate
 • Najibeh Sheidaei, Raheleh Shakeri * Pages 11-22
  Cancer is a disease that results from the uncontrolled proliferation of cells. Breast cancer is the second leading cause of cancer death worldwide. The most common treatment methods of breast cancer are surgery, chemotherapy and radiation therapy, which each have adverse side effects for patients. In this way, efforts are being made to identify new chemotherapeutic compounds that have fewer side effects or reduce their side effects on normal cells. Saffron has been considered by researchers in cancer treatment due to its various medicinal compounds. In this study, according to various reports on the anti-cancer effect of saffron, the anti-cancer properties of cultivated saffron in different regions of Iran was investigated against two breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB-231). First, aqueous and methanolic extracts were prepared from the samples and then their cytotoxic effect at different concentrations on the viability of both cell lines at 48 and 72 hours was investigated by MTT assay. The results showed that these extracts did not have a significant cytotoxic effect on the MDA-MB-231 cell line, but the effect of these extracts on the MCF-7 cell line was becoming evident at higher concentrations and increasing time. The cultivated saffron in Gonabad region had greatest cytotoxic effect. Also, the cytotoxic effect of the methanolic extracts was more than the aqueous extracts.
  Keywords: anticancer, breast cancer, chemotherapy, ‎Crocin, Saffron, Safranal
 • Mokhtar Fathi *, Mohamad Heydari, Mehran Mohamadikhah Pages 23-30

  The present study was performed to investigate the effect of furosemide on oxidative stress, mortality due to ascites and some blood parameters in broiler chickens. A total of 450 Ross 308 days-old chicks were assigned to 3 groups (control and two treatments of 30 and 60 ppm zamide) in a completely randomized design with 5 replications and 30 chicks per replicate. The birds were subjected to a special cold temperature program to induce ascites. Blood parameters: red blood cell count, hematocrit, hemoglobin, white blood cells, activity of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, creatine kinase and oxidative stress parameters such as; Plasma antioxidant capacity, plasma malondialdehyde, glutathione peroxidase and superoxide dismutase activity, glucose, protein, triglyceride, cholesterol and high-density lipoprotein were measured. Performance parameters of body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were also evaluated. Deaths were recorded daily and described to differentiate the cause of death and determine ascites. The results showed that administration of 60 ppm of furosemide significantly reduced weight and feed intake as well as improved feed conversion ratio (P<0.05). In addition, furosemide, significantly decreased ascites index and ascites losses (P<0.05). Also, level of 60 ppm furosemide, increased white blood cells, plasma antioxidant capacity, glutathione-peroxidase activity). Decreased plasma protein, malondialdehyde and activity of plasma aspartate, aminotransferase, alkaline phosphatase, and creatinine kinase (P<0.05). The results of this research show that the level of 60 ppm Furosemide can reduce the problems caused by high blood pressure in birds with this metabolic syndrome by improving its antioxidant status.

  Keywords: ascites, antioxidant, blood parameters, Chicks, ‎Furosemide, PHS‎
 • Najmeh Maleki, Mehdi Dadmehr *, MohammadAli Karimi Pages 31-44

  In this research, a comparison was made between the concentration of secondary metabolites of Hibiscus sabdariffa content in its leaves and induced transgenic hairy roots. The levels of anthocyanins and flavonoids and total phenol were measured in both samples. In the next step, polyphenols were measured by HPLC. The concentration of catechin flavonoids in the transgenic hairy root extract was 22.8 mg/g dry matter which was several times higher than that of ​​0.9 mg/g in leaf extract of dry matter. The obtained results clearly demonstrated that, the rate of concentration of secondary metabolites during the process of induction of transgenic hairy root was increased. Then, the extracts of leaf and transgenic hairy root samples at various concentrations of 0, 25, 50, 50, 100, 200, 400 mg / ml were added to HepG2 liver cancer cell lines and the percentage of cell survival was calculated by MTT method. The cell survival rate in the sample treated with transgenic hairy roots samples was less than the leaf extract samples, which was most likely due to the higher concentration of Catechin in the transgenic hairy roots extract. The best concentrations of extracts of transgenic hairy root extract showed that, the highest percentage of cell apoptosis was 100 mg/ ml.

  Keywords: Catechin, HepG2 cancer cells, Hibiscus ‎sabdariffa, HPLC, ‎‏ ‏Secondary metabolites, ‎Transgenic hairy roots
 • Mokhtar Fathi *, Shahriyar Saeidian Pages 45-54

  Regarding the role of arginine in vasodilatation and reduction of blood pressure and the possibility of replacing this amino acid with guanidinoacetic acid, a test was conducted with 400 chicks in 5 treatments (control, two levels of 0.5 and 1% arginine, and two levels of 0.15 And 0.3% Guanidininostech) in four replications in a completely randomized design. Birds were subjected to a cold temperature program for induction of pulmonary hypertension syndrome. Blood parameters (RBC, hemoglobin, hematocrit and heterophile / lymphocyte), biochemical parameters (lactate, urea, uric acid and nitric oxide), enzymatic parameters (LDH, AST, ALT, CK) and antioxidant TAS, MDA, GPX, SOD) in plasma were measured at the end of the experiment (day 42). The results showed that supplementation of 1% arginine and 0.15% guanidinoacetic acid significantly decreased the heterophilic/ lymphocyte index, hematocrit, urea and uric acid, and increased nitric oxide (P <0.05). Treatment with 1% arginine and 0.15% guanidinoacetic acid reduced malondialdehyde and increased activity of superoxide dismutase and creatine kinase in plasma (P <0.05). The level of 1% of arginine also significantly increased the activity of glutathione peroxidase enzyme in the plasma. Other measured parameters were not significantly affected by experimental treatments (P> 0.05). In general, the results of this experiment showed that, given the lower price of guanidinoacetic acid compared to arginine, it is possible to effectively use 0.15% guanidinoacetic acid to replace arginine supplementation in preventing reduce stress.

  Keywords: Antioxidant status, arginine, blood parameters, ‎enzymatic activity, guanidinoostatic acid
 • Azadeh Tabaei *, Morteza Mamouei, Saleh Tabatabaei Vakili, Khalil Mirzadeh Pages 55-63
  The aim of present study was to evaluation the effect of different levels of soybean lecithin in tris extender replaced with egg yolk on semen quality parameters of Arabic ram after freeze-thawing process. For this purpose, the experiment with numbers of 8 adult and healthy Arabic rams with an average weight of 75 ± 5 kg were used in a completely randomized design. Semen samples were collected using electro ejaculator. Semen samples were mixed and after dilution, were divided in to 5 experimental groups. Treatments were increasing levels of soybean lecithin (0.5, 1, 1.5 and 2 percent) and egg yolk (15 percent) in tris base extender and 5 percent of glycerol. The 5 numbers of 0.5 ml straws from each treatment were filled. The straws were equivalence for 2 hours in 5˚C and then freezed. After 2 weeks, straws were thawed at 37˚C. Qualitative parameters of spermatozoa including the motility, viability, morphological abnormalities, membrane integrity and the pH of semen were evaluated. The resulted of this experiment showed that extender containing 1.5 percent of soybean lecithin significantly improved total motility and progressive motility, viability, morphological abnormalities and membrane integrity of Arabic ram spermatozoa compared to the other levels of lecithin as well as egg yolk (P<0.05). The most improvement have been observed at the 1.5 % soybean lecithin. Therefore, this level can be used in tris extender for maintaining of Arabic ram spermatozoa in freeze condition.
  Keywords: Arabi ram, Cryopreservation Sperm, Extender, ‎Soybean lecithin, Viability‎
 • Narges Toolabi, Mahmood Talkhabi *, Fattane Sam Daliri, Farnoosh Attari, Leila Taghiyar Pages 65-75

  Cancer is the result of the overgrowth of malignant cells that have the ability to spread to other parts of the body. Dichloroacetate (DCA) has been considered as a new drug to control various cancers. The effects of stem cells or their conditioned media (CM) on the treatment or control of some cancers have also been shown. In this study, human adipose-derived mesenchymal stem cells (h-ADMSCs) and breast cancer cell line 4T1 were first treatedwith different concentrations of DCA and their viability was assessed by MTT assay and 1mM were selected for CM collection. h-ADMSCs with four groups including groups with no FBS media, ± DCA (-FBS /±1mM DCA) and groups with 5% FBS ± DCA (+5%FBS/±1mMDCA) were treated to prepare CM. Then the viability, colony forming potential, cell cycle profile and apoptosis of CM-treated 4T1 cells were investigated. The results showed that CM in the -FBS/+DCA group decreased the viability (P-Value <0.05) and increased the proliferation of 4T1 cells, compared to the -FBS/-DCA group, respectively. Compared to +5%FBS/-DCA group, CM of +5% FBS/+DCA were able to increase viability and proliferation of 4T1 cells. Also, CM of the four studied groups caused changes in the rate of apoptosis and cell cycle profile of 4T1 cells. It seems that, DCA can increase the viability and proliferation of 4T1 breast cancer cells by affecting on thecomposition of mesenchymal stem cells CM.

  Keywords: Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells, ‎Breast Cancer, Cell Cycle, Cell Proliferation, ‎Conditional Medium, Dichloroacetate, ‎Morphology