اثربخشی بسته آموزشی رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه از کووید-19 بر انگیزش محافظت از خود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پاندمی کووید-19 و اثرات ناشی از آن بر سلامت و زندگی اجتماعی، آموزش مناسب برای انجام رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه را ضروری ساخته است. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه بر انگیزش محافظت از خود دانشجویان در  دوران شیوع کووید-19 بود.

روش کار: 

روش مطالعه حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد- واحد ساری در سال 1401 بود. نمونه بر اساس فراخوان مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره دانشگاه انتخاب شد. نمونه اولیه 70 نفر بود. بر اساس ملاک ورود افرادی که یک نمره انحراف معیار از میانگین در پرسشنامه انگیرش محافظت (خزایی پول و همکاران،1400) به دست آورده بودند، 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی در دو گروه 12 نفره (آزمایش و کنترل) گمارده شدند. پرسشنامه انگیزش محافظت توسط شرکت کنندگان هردو گروه در قبل و بعد از بسته آموزشی تکمیل شد.  گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

یافته ها:

 تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد؛ بسته آموزشی رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه می‏تواند انگیزه محافظت از خود را در بین دانشجویان افزایش دهد (05/0P<). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد؛ میانگین متغیر انگیزه محافظت از خود در پس آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است.

نتیجه گیری:

 براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد؛ در شرایط شیوع ناگهانی بیماری ها آموزش رفتارهای محافظتی و پیشگیرانه مبتنی بر نظریه انگیزه محافظت می تواند برای پیشگیری از کووید-19کارا و راهگشا باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!