ارائه مدل ساختاری مشکلات روان شناختی بر اساس حوزه طرد و بریدگی و افکارخودآیند منفی با نقش واسطه ای اجتناب تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مشکلات روان شناختی حاصل تعامل فرد با محیط بوده و رفتارهایی را دربرمی گیرد که منجر به تضادهای اجتماعی، نارضایتی و ناشادی فردی می شود. هدف این پژوهش ارایه مدل ساختاری مشکلات روان شناختی، بر اساس حوزه طرد و بریدگی و افکارخودآیند منفی با نقش واسطه ای اجتناب تجربی بود.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و بر حسب هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد دارای علایم مشکلات روان شناختی مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر قم در سال 1400 بود. تعداد 250 نفر از مراجعین با مشکلات روان شناختی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی ،پرسشنامه طرحواره یانگ ، پرسشنامه افکار خودآیند و پرسشنامه پذیرش و عمل را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و در نرم افزار Smart Pls (نسخه 3) تحلیل شدند. 

یافته ها

نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود؛ و اثر مستقیم طرد و بریدگی (11/0) و افکار خودآیند منفی (68/0) بر مشکلات روان شناختی را تایید نمود. همچنین، نتایج حاصل از بررسی نقش میانجی گری اجتناب تجربی نیز نشان داد که اجتناب تجربی نقش میانجی گری معنی داری (66/0) در رابطه بین طرد و بریدگی و افکارخودآیند منفی با مشکلات روانشناختی داشت (05/0>P).   

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ویژگی های طرد و بریدگی و افکار خودآیند منفی به طور مستقیم، و اجتناب تجربی به صورت غیرمستقیم بر مشکلات روان شناختی افراد موثر بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که مراکز مشاوره و بهداشت روان در بررسی مشکلات روان شناختی افراد به ویژگی های حوزه طرد و بریدگی، افکارخودآیند و اجتناب تجربی آنها نیز توجه داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535814 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!