زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناته موردمطالعه از برش تنگ لیلم (تاقدیس چناره، حوضه لرستان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه بخش پایینی از توالی های کربناته سازند شهبازان، واقع در تاقدیس چناره (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران)، بر‎‍اساس روزن داران کف زی بزرگ مورد بررسی قرار گرفت. از این توالی 5 گونه آلویولینا شامل Alveolina fornasinii (Checchia-Rispoli), A. schwageri (Checchia-Rispoli), A. distefanoi (Checchia-Rispoli), A. cremaea (Checchia-Rispoli), A. decastroi (Scotto Di Carlo) به همراه گونه هایی از روتالیدها مانند Gyroidinella cf. magna (Le Calvez), Lockhartia hunti (Ovey), Cuvillierina vallensis (Ruiz De Gaona) Granorotalia sp. برای نخستین بار از سازند شهبازان توصیف و شناسایی شد. این مجموعه از روزن داران بزرگ بر طبق زون‎‍های کف‎‍زی کم‎‍عمق (Shallow Benthic Zones)، معرف سن ایپرسین پسین (SBZ10-SBZ11) است. به این ترتیب برای اولین بار مطالعات دقیق بر اساس این گروه از روزن داران کف زی، نشان دهنده سن ذکرشده برای توالی های بخش پایینی سازند شهبازان در برش تنگ-لیلم است؛ به طوری که شناسایی گونه‏های آلویولینا به همراه برخی از روتالیدها از توالی مورد مطالعه (ایپرسین پسین) سازند شهبازان بیانگر زمان شروع رسوب‏گذاری این تشکیلات در واحدهایی زمانی قدیمی‏تر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536840 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!