نقش ادله بیولوژیکی در جرم یابی جرائم فراملی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رشد و توسعه فناوری و گسترش آن باعث شده مجرمان به اقتضای اعمال مجرمانه خود، از این فناوری ها استفاده کنند، به طوری که امروز شناسایی مجرمان به یکی از مهم ترین دغدغه های مرتبط با امنیت کشورها تبدیل شده است، تحول در ماهیت ارتکاب جرایم، بخصوص سازمان یافتگی، فراملی شدن و فنی شدن جرایم، مستلزم تغییر رویکرد پلیس و رویه تحقیقات جنایی است که می بایست هم راستا با تغییر در نوع جرایم ارتکابی ارتقاءیافته و متحول شوند. با توجه به پیشرفت های علم ژنتیک، از دستاوردهای این دانش می توان در امر شناسایی و تعقیب مجرمان خطرناک و بین المللی بهره گرفت، لذا این پژوهش باهدف «تعیین نقش ادله ی بیولوژیکی در جرم یابی جرایم فراملی» انجام شده است.

روش شناسی:

 پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف، کاربردی و با ماهیت توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری این تحقیق شامل؛217 نفر از متخصصین پلیس های تخصصی فراجا در سال 1400 می باشند، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت است، اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

 یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های آماری، بیانگر معنی دار بودن آزمون ها و تاثیرگذاری ادله بیولوژیک در ردگیری و شناسایی مجرمین در جرایم فراملی می باشد. با توجه به نتایج تحقیق و نقش ادله بیولوژیک در جرمی ای جرایم فراملی، به منظور کشف جرایم فراملی و مقابله هدفمند با مجرمان بهره گیری از دانش ژنتیک توسط افسران تحقیق پلیس بین الملل امری اجتناب ناپذیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!