دعاوی تصرف عدوانی درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از دعاوی علیه املاک، دعوای تصرف عدوانی است که علاوه بر جنبه کیفری، جزء دعاوی حقوقی محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت بدان مال درخواست می نماید. در انگلیس دعوای تصرف عدوانی باعنوان «force possession» مطرح شده است به این صورت که، برای دعوایی که شخص نسبت به مال غیرمنقول می کند و خواهان حذف کسی است که نسبت به مالکیت او مزاحمت ایجاد می کند، عنوان دعوای تصرف عدوانی را به کار می برند، ضمن اینکه این دعوا در حقوق انگلیس ریشه در رویه قضایی دارد و از حقوق فرانسه در مبانی تاثیر پذیرفته است.

روش :

 این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی این دعاوی در حقوق ایران و انگلیس نگارش گردید.

یافته ها: 

در دعاوی تصرف عدوانی، قانون گذار ایرانی از ظاهر تصرف حمایت کرده و مبنای وضع مقررات حاکم بر این دعاوی، حمایت از نظم عمومی می باشد. سبق تصرف خواهان یا شاکی، جدید بودن تصرف خوانده یا مشتکی عنه و عدوانی بودن، از ارکان تحقق دعاوی تصرف می باشند. در انگلیس برای طرح دعوای تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت باید 3عنصر اصلی؛ یعنی وجود تصرف واقعی، معارض بودن تصرف و انقضاء مدت قانونی رعایت شود و می توان به طور کلی شرایط تصرف عدوانی جهت تحصیل مالکیت براساس دکترین مرور زمان را در علنی بودن، روشن و بی ابهام بودن، مالکانه و معارض بودن برشمرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537578 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!