طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ورزش حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی بود.

روش پژوهش:

 روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی - کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی (استادان مدیریت ورزشی) و مدیران و دست اندرکاران ورزش قهرمانی زنان بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش کیفی اقدام شد (24 نفر). برای تحلیل داده های مربوط به مصاحبه از روش کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش شامل بانوان ورزشکاری که سابقه حضور در رویدادهای بین المللی را داشته اند، نایب رییسان بانوان فدراسیون های ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی بین المللی است (384 نفر). برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سوال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 69 گویه و در قالب شش مولفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل مدل استفاده شد.

یافته ها

در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله ها در قالب 69 کد مفهومی و در دل ابعاد شش گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر شش مولفه اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

نتیجه گیری

به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود به منظور رفع موانع و دستیابی به پیامدهای مثبت حضور زنان در مسابقات برون مرزی، از رسانه ها، فرهنگ سازی، جذب هوادار، مربیان مناسب و قوانین حمایتی استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
261 تا 282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537732 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!