بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی جهت گیری هدف در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اشتیاق تحصیلی یکی از شاخص های مهم کیفیت دانشگاهی محسوب می شود و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن در رشته های علوم پزشکی، به علت رابطه ی قوی آن ها با عملکرد بالینی و تامین سلامت جامعه حایز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری هدف در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

روش کار

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری را دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 97-96 تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 260 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990)، جهت گیری هدف بوفارد و همکاران (1998) و اشتیاق تحصیلی فریدریکز و بلومنفیلد (2004) استفاده گردید. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که برازش مدل  اشتیاق تحصیلی در پژوهش حاضر در سطح نسبتا مطلوبی می باشد و مولفه های راهبردهای یادگیری (راهبردهای شناختی و فراشناختی-مدیریت منابع) از طریق واسطه گری جهت گیری هدف (تسلط، عملکرد و اجتناب از شکست) بر اشتیاق تحصیلی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار می باشند. از میان مولفه های جهت گیری هدف، اهداف تسلطی، بیشترین اثر مستقیم را بر اشتیاق تحصیلی و  در بین ابعاد راهبردهای یادگیری، راهبرد شناختی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر اشتیاق تحصیلی دارد.

نتیجه گیری

راهبردهای یادگیری با واسطه گری جهت گیری هدف، عواملی مهمی در بهبود و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان هستند. از این رو توجه به عوامل راهبردهای یادگیری و جهت گیری هدف جهت سوق دادن و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان توصیه و تاکید می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
580 تا 591
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538221 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!