شناسایی مولفه های نگرش بوروکراسی هراسی در مراکز آموزشی درمانی استان قم (با رویکرد تحقیق کیفی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش های مدیریت در حوزه های مختلف ازجمله بهداشت و درمان به دنبال آن هستند که با استفاده از خدمات مطلوب تر به اعتماد بیشتر شهروندان دست یابند. علی رغم عمومیت این دیدگاه، بوروکراسی هراسی به عنوان نگرشی جدید در حوزه رفتار٬ این پژوهش ها را مورد تشکیک قرار داده است و ابعاد جدیدی را ارایه می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه های نگرش بوروکراسی هراسی در مراکز آموزشی درمانی استان قم انجام شد.

روش بررسی

در این پژوهش٬ از روش کیفی و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک تحلیل مضمونی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش٬ مراجعین مراکز آموزشی درمانی دولتی استان قم است. در این راستا٬ با 190 نفر از مراجعین مصاحبه شد و پس از آن٬ متون مصاحبه در 3 مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و مضامین فراگیر تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها:

 این تجزیه وتحلیل منجر به شکل گیری 131 کد توصیفی، 50 کد تفسیری و 10 مضمون فراگیر شد. یافته ها نشان دادند تجربیات مستقیم، شخصیت فرد، الگو و سرمشق، نظام سیاسی حاکم بر بوروکراسی دولتی، سرمایه اجتماعی، کژکارکردهای بوروکراسی، ویژگی های باطنی بخش دولتی، مادی گرایی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی نگرش بوروکراسی هراسی را تشکیل می دهند.

نتیجه گیری:

 نتایج نشان داد افراد دارای نگرش بوروکراسی هراسی به وضوح دارای نگاهی بدبینانه هستند. بنابراین رضایت از خدمات دریافتی بخش دولتی٬ الزاما منجر به اعتماد نسبت به بدنه اجرایی دولت نمی شود. برخی شهروندان٬ دایما در معرض تبلیغات منفی نسبت به مراکز آموزشی درمانی دولتی قرار دارند، بنابراین نگرش آن ها نسبت به این مراکز منفی و دارای سوگیری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
500 تا 515
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!