بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر نحوه تجویز آنتی بیوتیک ها توسط دندانپزشکان شهر قم طی دو دوره سه ماهه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مصرف بی‎رویه آنتی‎بیوتیک‎ها به دلیل مقاومت میکروبی و تحمیل هزینه‏های درمانی اضافه بر بیمار از نگرانی‎های جامعه پزشکی می‎باشد. هدف از مطالعه‎ حاضر بررسی تاثیر دوره بازآموزی بر نحوه تجویز آنتی‎بیوتیک در دندانپزشکان عمومی استان قم بود.

روش بررسی

در این مطالعه مداخله ای آموزشی، آنتی‎بیوتیک‎های تجویزشده توسط دندانپزشکان عمومی استان قم شامل 22418 نسخه در قالب بیمه ‎های خدمات درمانی و تامین اجتماعی در دو گروه 67 نفره مداخله (دندانپزشکان شرکت‏کننده در بازآموزی بهمن 1397)  و کنترل در دو دوره‎ سه ماهه‎ مورد بررسی قرار گرفت.

 یافته ‏ها:

 میانگین تعداد نسخ تجویز شده توسط هر دندانپزشک در گروه مداخله قبل و بعد از بازآموزی به ترتیب 73/62 و 92/72 بود (043/0= Pvalue) و میزان تجویز بعد از بازآموزی افزایش یافته بود. میانگین تعداد نسخ در گروه کنترل قبل و بعد از بازآموزی به ترتیب 88/96 و 06/100 بود (57/0 = Pvalue)  و نسخ تجویز شده اختلاف معنی‎‎داری با یکدیگر نداشتند.میانگین تعداد نسخ حاوی آنتی‎بیوتیک تجویز شده توسط هر دندانپزشک قبل از بازآموزی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 48/95 ± 73/62 و 56/134 ± 88/96  بود که و میزان تجویز بعد از بازآموزی افزایش یافته بود اما اختلاف معنی‎‎داری با یکدیگر نداشتند (09/0=P).   

نتیجه‏ گیری:

 مداخله آموزشی در رسیدن به اهداف خود نسبتا ناموفق بود. نبود انگیزه کافی، عدم استفاده از روش های آموزشی مفید و موثر، عدم مشارکت در بحث ها می تواند در این نتایج دخالت داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
628 تا 639
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538317 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!