فهم پدیده برجستگی اطلاعات: شناسایی و اولویت بندی پیامدهای آن در بازار بورس و اوراق بهادار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برجستگی اطلاعات یکی از موانع اصلی در ارزیابی همه گزینه ها برای سرمایه گذاراست و باعث می شود تا وی هر زمان به سوی بخشی از اطلاعات تمرکز داشته و برای قضاوت های خود وزن بیشتری به آن اختصاص دهد. پژوهش حاضر باهدف فهم پدیده برجستگی اطلاعاتی: شناسایی و اولویت بندی پیامدهای آن در بازار بورس و اوراق بهادار انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را 21 نفر از خبرگان متشکل از سرمایه گذاران سازمان های بازار بورس و اوراق بهادار در شهر تهران می باشند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تایید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای برجستگی اطلاعاتی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. و با استفاده از تکنیک دلفی فازی اولویت بندی پیامدهای برجستگی اطلاعاتی انجام پذیرفت و مهم ترین پیامدهای آن مشخص گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان هیجده عامل به عنوان پیامدهای برجستگی اطلاعاتی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جزیی نگری، افزایش تصمیمات نامعقول، هدر دادن منابع، بیش واکنشی، سرمایه گذاری نامناسب، قضاوت-ها و پیش بینی های نادرست و ضعف در ارزیابی گزینه ها مهمترین پیامدهای برجستگی اطلاعات در بازار بورس و اوراق بهادار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538394 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!