تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ثبات رویه اطلاعات حسابداری: رویکرد متن کاوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
چگونگی تامین مالی یکی از مباحث اساسی در تصمیم های مالی است که می تواند ارزش شرکت را متاثر کند. با توجه به اینکه تامین مالی بلند مدت ابهامات زیادتری نسبت به تامین مالی کوتاه مدت دارد، تبیین مفهوم اعتبار تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت برای مدیران ضروری است. یکی از عواملی که می تواند بر اعتبار تجاری یک شرکت اثر گذار باشد، کیفیت سود آن شرکت است بنابراین لازم است با رعایت یک سری ویژگی های کیفی، بر کیفیت سود افزود. در این پژوهش تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیل کنندگی ثبات رویه اطلاعات حسابداری بررسی شده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات مالی 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1393 الی 1398 استفاده گردید. همچنین جهت اندازه گیری ثبات رویه از رویکرد متن کاوی با تکنیک مدل فضای برداری استفاده گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با ساختار داده های پانل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت سود بر اعتبار تجاری تاثیر مثبت دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش ثبات رویه اطلاعات حسابداری، تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری فزاینده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
391 تا 406
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538412 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!