شناسایی ابعاد و مولفه های عوامل بازدارنده و پیش برنده برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف:

 برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران می تواند نقش مهمی در بهبود موفقیت های ورزشی داشته باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های عوامل بازدارنده و پیش برنده برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان انجام شد.

روش پژوهش: 

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش صاحب نظران و مدیران فدراسیون بیلیارد، مربیان تیم های ملی و باشگاهی بیلیارد و روسای کمیته استعدادیابی بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 13 نفر از آن ها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 86/0 به دست آمد و داده های حاصل از اجرای آن با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان برای عوامل بازدارنده شامل 42 مولفه در 8 بعد موانع مدیریتی، موانع زمینه ای، موانع پشتیبانی و مالی، موانع سازمانی، موانع رسانه ای، موانع زیرساخت ها، موانع ساختاری و موانع فرهنگی و برای عوامل پیش برنده شامل 14 مولفه در 2 بعد عوامل بستر توسعه و عوامل ظرفیت رشد بود. در نهایت، الگوی عوامل بازدارنده و پیش برنده برنامه استراتژیک استعدادیابی ورزشکاران نوجوان ترسیم شد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه می تواند برای متخصصان و برنامه ریزان استعدادیابی ورزشکاران تلویحات کاربردی داشته باشد و با توجه به عوامل بازدارنده و پیش برنده گام موثری در راستای بهبود استعدادیابی ورزشکاران نوجوان بردارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538551 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!