آموزش تئوری انتخاب بر افزایش سلامت روان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از پژوهش حاضر آموزش تیوری انتخاب برافزایش سلامت روان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود.

روش پژوهش: 

طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه شامل 40 دانش آموزان دختر دبیرستانی که به صورت تصادفی انتخاب شدند. آموزش تیوری انتخاب به مدت 12 جلسه 120 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد و پس از اتمام جلسات پس آزمون اجرا شد. از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و خود کارآمدی تحصیلی مورگان برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.

یافته ها: 

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تیوری انتخاب برافزایش سلامت روان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی موثر بوده است.

نتیجه گیری

بنابراین با توجه به موثر بودن آموزش تیوری انتخاب بر ارتقای سلامت روان و خودکارآمدی تحصیلی به دست اندرکاران آموزش وپرورش توصیه می شود برنامه آموزش تیوری انتخاب به منظور بهبود حال دانش آموزان به کار ببریم.

زبان:
فارسی
صفحات:
188 تا 198
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538606 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!